| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/2010 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żywcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Działając na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żywcu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w brzmieniu określonym w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik do Uchwały Nr V/19/2010
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żywcu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, powołuje Burmistrz Miasta Żywca spośród przedstawicieli zgłoszonych przez wymienione poniżej instytucje, jednostki oraz organizacje:

1)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu,

2)Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu,

3)placówki oświatowe,

4)placówki ochrony zdrowia,

5)Policję,

6)organizacje pozarządowe,

7)kuratorów sądowych.

2. Burmistrz Miasta Żywca może zaprosić do pracy w Zespole przedstawicieli Prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Burmistrza Miasta Żywca z podmiotami, o których mowa w pkt 1 i 2.

4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.

5. Burmistrz odwołuje członka Zespołu:

1)na jego wniosek,

2)na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3)na wniosek przewodniczącego Zespołu.

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu w celu dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Burmistrz w terminie do 30 dni od daty zawarcia wszystkich porozumień z podmiotami, o których, mowa w pkt 1 i 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o osobach uczestniczących w posiedzeniu Zespołu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

11. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

12. Zespół może tworzyć grupy robocze. W skład grupy roboczej mogą wchodzić członkowie zespołu interdyscyplinarnego, a także osoby spoza zespołu zaproszone do współpracy przez przewodniczącego Zespołu.

13. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z udziałem poszczególnych grup roboczych.

14. Liczbę członków grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb i indywidualnego przypadku.

15. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

16. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Burmistrzowi w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Zawadzka-Siesicka, MarokoArt.com

MarokoArt.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »