| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się „Zasady i tryb konsultowania projektów aktów prawa miejscowego”, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Bogusław Śmigielski


Załącznik do Uchwały Nr IV/3/7/2010
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zasady i tryb konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

§ 1.

Zasady określają szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2.

1. Decyzję w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego w formie uchwały.

2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w przypadku powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, również z Radą.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Informację o przeprowadzaniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin konsultacji,

3) formy konsultacji,

4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu,

5) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach.

4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.


§ 5.

1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) konferencje,

3) spotkania,

4) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,

5) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Województwa Śląskiego,

6) forum dyskusyjne w Internecie,

7) przyjmowanie uwag w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

8) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej,

9) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.

3. Uczestnicy konsultacji, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostek zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

4. Zarząd Województwa Śląskiego nie rozpatruje opinii anonimowych lub nie zawierających informacji o uczestnikach wymienionych w ustępie 3.

§ 6.

1. Po zakończeniu konsultacji właściwa komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Zarząd Województwa Śląskiego.

2. Zarząd Województwa Śląskiego w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego.

§ 7.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach.

§ 8.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Województwa Śląskiego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »