| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/III/2010 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dębowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95) - Rada Gminy Dębowiec po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi uchwala:

§ 1.

Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Dębowiec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

§ 2.

1. Gmina Dębowiec tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu realizować będzie cel publiczny, w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększenia dostępu do działalności sportowej.

2. Finansowanie zadania następować będzie w formie przyznania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie:

a) realizacji programów szkolenia sportowego,

b) zakupu sprzętu sportowego,

c) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

d) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

e) pokrycia kosztów utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

f) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia przez Wójta Gminy Dębowiec informacji o przystąpieniu do zbierania wniosków na dofinansowanie na formularzu określonym przez Wójta Gminy Dębowiec, przy czym za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Dębowiec. Ogłoszenie takie Wójt zamieszcza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowiec oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Przy ocenie wniosku Wójt Gminy uwzględnia:

a) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego,

b) wysokość środków przewidzianych w budżecie Gminy Dębowiec,

c) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,

d) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,

e) dotychczasowe wykorzystywanie przez wnioskodawcę otrzymanych dotacji.

5. Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Dębowiec określając kwotę dotacji na każdy wybrany projekt i powiadamiając o tym pisemnie wnioskodawcę zobowiązując go jednocześnie do korekty wniosku w zakresie wysokości proponowanej dotacji, a następnie uzgadnia ostateczną wersję wniosku zawierając umowę.

6. Informację o udzielonych dotacjach Wójt Gminy Dębowiec zamieszcza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowiec, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ze wskazaniem:

a) nazwy projektu i nazwy wnioskodawcy;

b) łącznych kosztów projektu;

c) kwoty dotacji przyznanej na projekt.

7. W umowie o dofinansowaniu zamieszcza sie postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie, jak również postanowienie dopuszczające dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do wysokości 10% istniejącej pozycji kosztorysowej.

8. Wójt Gminy Dębowiec poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Dębowiec może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

a) stan realizacji projektu;

b) efektywność i rzetelność jego wykonania;

c) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Dębowiec;

d) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania otrzymanej z Budżetu Gminy dotacji

9. W terminie określonym w umowie, wnioskodawca rozlicza się z wykorzystanej dotacji i realizacji projektu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »