| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/III/2010 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Koszęcin oraz jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Koszęcinie uchwala, co następuje.

§ 1.

1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Koszęcin oraz jej jednostkom podległym wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jej jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może nastąpić gdy ulgi te:

a) nie stanowią pomocy publicznej,

b) stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. U. E. L 379 z 28 grudnia 2006 r.),

c) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. U. E. L 337 z 21 grudnia 2007 r.),

d) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25 lipca 2007r.).

3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy dokumentów oraz formularza informacji, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 4040 z póź. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

4. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 2.

1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.).

§ 3.

1. Umarzanie należności w całości lub w części może nastąpić na wniosek dłużnika, jeżeli:

1) pobranie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu,

2) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze,

3) inne szczególne okoliczności mające na względzie ważny interes dłużnika lub interes publiczny uzasadniają dokonanie umorzenia.

2. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika:

1) mogą być umarzane w całości lub w części,

2) mogą zostać odroczone terminy zapłaty całości lub części należności,

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

3. Umorzenie należności obciążającej więcej niż jednego dłużnika może nastąpić wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, wymienione w § 2 i § 3 zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Po wzniesieniu przez dłużnika wniosku, a także w przypadku skorzystania z możliwości udzielenia ulgi z inicjatywy wierzyciela, organ lub osoba upoważniona do ich udzielenia przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzą przesłanki wskazane w § 2 i § 3.

§ 4.

1. Uprawnionymi do umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności należności, o których mowa w § 1 są:

1) Wójt Gminy Koszęcin do należności pobieranych przez Urząd Gminy bez względu na kwotę oraz do należności pobieranych przez jednostki podległe w zakresie przekraczającym kompetencje kierowników jednostek podległych określonych w pkt 2.

2) Kierownicy jednostek podległych do należności pobieranych przez te jednostki, jeśli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 500,00 zł.

3) Przez wartości należności pieniężnej o której mowa w ust. 1 i 2 rozumie się wysokość należności głównej bez odsetek i innych kosztów związanych z powstałymi zaległościami.

2. Podmioty upoważnione do umarzania, odraczania i rozkładania na raty zapłaty należności głównej są również uprawnione do umarzania, odraczania i rozkładania na raty zapłaty odsetek od tych należności oraz innych kosztów związanych z powstałymi należnościami bez względu na ich wysokość.

§ 5.

1. Umorzenie może też obejmować tylko odsetki od należności pieniężnej głównej oraz inne koszty związane z powstałymi należnościami.

2. W przypadku wniosku o umorzenie odsetek za zwłokę odsetki liczy się od dnia wymagalności do dnia zapłaty należności głównej.

§ 6. Umarzanie w całości lub części, odraczanie terminu zapłaty całości lub części lub rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli wójta lub kierownika jednostki podległej, w oparciu o przepisy prawa cywilnego.

§ 7.

1. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub której płatność rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi do upływu terminu zapłaty określonego przez organ przyznający ulgę.

2. Jeżeli dłużnik nie zapłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwszej daty wymagalności zobowiązania

§ 8. Zobowiązuje się kierowników jednostek podległych do przedkładania Wójtowi Gminy Koszęcin sprawozdań o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie umorzonych należności, odroczenia i rozkładania na raty całości lub części należności według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do końca stycznia za rok poprzedni.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 grudnia 2008r. Nr 295/XXXII/2008 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Koszęcinie


Michał Anioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »