| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Panki

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne formy wychowania przedszkolnego tj. zespoły wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne prowadzone na terenie Gminy Panki przez osoby prawne i fizyczne

Na postawie art.18 pkt.15, art.40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Panki dla prowadzonych na terenie Gminy niepublicznych form wychowania przedszkolnego, to jest zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały będzie mowa o:

1. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.)

2. Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Panki

3. placówce- należy przez to rozumieć inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego o której mowa w art. 14 a ust. 7 ustawy.

§ 3. 1. Osobie prowadzącej placówkę przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę.

2. Osobie prowadzącej placówkę na każdego ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej placówkę na okres 1 roku budżetowego.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, który powinien zawierać:

1) nazwę i adres organu prowadzącego,

2) nazwę i adres placówki,

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

4) planowaną liczbę uczniów (dzieci) w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, w tym planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. 1. Do 5 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca placówkę przekazuje Wójtowi Gminy informację o planowanej liczbie dzieci w danym miesiącu (nie większej niż planowana we wniosku o przyznanie dotacji) oraz liczbie dzieci faktycznie uczęszczającej w miesiącu poprzednim.

2. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż do dnia 25 danego miesiąca, po złożeniu w Urzędzie Gminy informacji o liczbie uczniów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust.1.

3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.

4. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty wskazane w rozliczeniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

5. Wstrzymanie wypłaty dotacji na dany miesiąc może nastąpić w przypadku nie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub uzyskania informacji o ustaniu prawa do dotacji. Złożenie zaległego wniosku jest podstawą do przekazania niewypłaconej raty dotacji.

§ 6. 1. Osoba prowadząca placówkę sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Sporządzone rocznie rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust.1 podlega przekazaniu do Urzędu Gminy w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

3. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca placówkę dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do placówki. Liczba ta nie może przekraczać planowej liczby uczniów podanej we wniosku o przyznanie dotacji.

4. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust.1 w terminie do dnia 31 marca, dotowanemu przekazuje się wyrównanie dotacji należnej za rok poprzedni, w przypadku przekazania zaliczkowo dotacji niższej niż należna za dany rok.

§ 7. Faktyczną liczbę dzieci w przedszkolu ustala się na postawie ewidencji dzieci, uwzględniając następujące zasady:

1) faktyczną liczbę dzieci w danym miesiącu, osoba prowadząca przedszkole ustala jako liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w tym miesiącu. Liczbę dzieci z danego miesiąca ustala się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla tej formy wychowania przedszkolnego,

2) w okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku szkolnym do dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przyjmuje się średnią liczbę uczniów obliczoną z okresu od stycznia do czerwca.

§ 8. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub niezależne podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia:

1) przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 9. 1. Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym osoba upoważniona przez Wójta Gminy przeprowadzi kontrolę placówki w zakresie ustawowego obowiązku przeznaczenia dotacji z budżetu gminy wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków placówki.

2. Z kontroli przeprowadzonej w zakresie o jakim mowa w ust.1 osoba kontrolująca sporządza protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca placówkę.

3. Wójt Gminy o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą placówkę z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III-12-10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III-12-10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III-12-10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Panki
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III-12-10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »