| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/25/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala

§ 1. 1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących jednostek i instytucji:

1) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyskowicach

2) Komisariatu Policji w Pyskowicach

3) Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach

4) Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach

5) Przedszkola Nr 3 w Pyskowicach

6) Przedszkola Nr 4 w Pyskowicach

7) Przedszkola Nr 5 w Pyskowicach

8) Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach

9) Szkoły Podstawowej Nr 6 w Pyskowicach

10) Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach

11) Zespołu Szkół (SP Nr 5, Gimnazjum Nr 2) w Pyskowicach

12) Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach

13) Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

14) Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Pyskowicach

15) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyskowicach

16) Stacji Opieki „Caritas” w Pyskowicach

17) NZOZ Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 1 w Pyskowicach

18) NZOZ Centrum Usług Medycznych A. A.”Remedium” w Pyskowicach

19) NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Pyskowicach

20) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pyskowicach

21) Stowarzyszenia „GTW” w Pyskowicach

22) Kuratorzy Sądowi przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach

23) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach

2. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy.

§ 2. Kandydata na członka Zespołu wskazuje kierownik jednostki lub instytucji, o której mowa w § 1, spośród pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie

§ 3. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia

§ 4. Zespół składa się z co najmniej 20 członków powoływanych na wspólną kadencję wynoszącą 5 lat.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem w szczególności w przypadku ustania zatrudnienia członka w reprezentowanej jednostce,

2) na wniosek Przewodniczącego Zespołu, jeśli członek nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

2. Uzupełnienia składu Zespołu Burmistrz Miasta dokonuje nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od odwołania członka zespołu.

3. Przewodniczący zespołu oraz kierownik jednostki lub instytucji, reprezentowanej przez członka zespołu są powiadamiani o powołaniu i odwołaniu członka.

§ 6. 1. Zespół wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę.

2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca, kieruje pracą Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Obrady Zespołu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub inny członek Zespołu wskazany przez Przewodniczącego

4. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenie z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń, a także pracowników Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

5. W posiedzeniu Zespołu ma prawo brać udział Burmistrz Miasta Pyskowice lub jego zastępca albo upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

§ 7. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Zespołu

2. Zespół podejmuje decyzje, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni

3. Pierwsze posiedzenie organizuje Burmistrz Miasta.

§ 8. 1. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu doręcza się członkom co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia

2. Za pisemną zgodą członka Zespołu, zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub drogą e-mailową

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz porządek obrad.

§ 9. 1. Zespół obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

2. Przewodniczący może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów

3. Na posiedzeniu Zespołu przedstawiane jest sprawozdanie z działalności i informacje o aktualnych problemach oraz inicjatywach

4. Zespół podejmuje decyzje o realizacji bieżących zadań i określa osoby odpowiedzialne za ich wykonanie

§ 10. 1. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

2. Protokoły podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca i protokolant.

3. Protokoły z posiedzeń znajdują się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach wraz z inną dokumentacją Zespołu

§ 11. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub w innej instytucji biorącej udział w pracach Zespołu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »