| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/25/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala

§ 1. 1. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących jednostek i instytucji:

1) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyskowicach

2) Komisariatu Policji w Pyskowicach

3) Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach

4) Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach

5) Przedszkola Nr 3 w Pyskowicach

6) Przedszkola Nr 4 w Pyskowicach

7) Przedszkola Nr 5 w Pyskowicach

8) Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach

9) Szkoły Podstawowej Nr 6 w Pyskowicach

10) Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach

11) Zespołu Szkół (SP Nr 5, Gimnazjum Nr 2) w Pyskowicach

12) Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach

13) Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

14) Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Pyskowicach

15) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyskowicach

16) Stacji Opieki „Caritas” w Pyskowicach

17) NZOZ Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 1 w Pyskowicach

18) NZOZ Centrum Usług Medycznych A. A.”Remedium” w Pyskowicach

19) NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Pyskowicach

20) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pyskowicach

21) Stowarzyszenia „GTW” w Pyskowicach

22) Kuratorzy Sądowi przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach

23) Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach

2. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy.

§ 2. Kandydata na członka Zespołu wskazuje kierownik jednostki lub instytucji, o której mowa w § 1, spośród pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie

§ 3. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia

§ 4. Zespół składa się z co najmniej 20 członków powoływanych na wspólną kadencję wynoszącą 5 lat.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem w szczególności w przypadku ustania zatrudnienia członka w reprezentowanej jednostce,

2) na wniosek Przewodniczącego Zespołu, jeśli członek nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

2. Uzupełnienia składu Zespołu Burmistrz Miasta dokonuje nie później, niż w ciągu trzech miesięcy od odwołania członka zespołu.

3. Przewodniczący zespołu oraz kierownik jednostki lub instytucji, reprezentowanej przez członka zespołu są powiadamiani o powołaniu i odwołaniu członka.

§ 6. 1. Zespół wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zespołu oraz Zastępcę.

2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca, kieruje pracą Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Obrady Zespołu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub inny członek Zespołu wskazany przez Przewodniczącego

4. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenie z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń, a także pracowników Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

5. W posiedzeniu Zespołu ma prawo brać udział Burmistrz Miasta Pyskowice lub jego zastępca albo upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

§ 7. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcy z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Zespołu

2. Zespół podejmuje decyzje, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni

3. Pierwsze posiedzenie organizuje Burmistrz Miasta.

§ 8. 1. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zespołu doręcza się członkom co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia

2. Za pisemną zgodą członka Zespołu, zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub drogą e-mailową

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz porządek obrad.

§ 9. 1. Zespół obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

2. Przewodniczący może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów

3. Na posiedzeniu Zespołu przedstawiane jest sprawozdanie z działalności i informacje o aktualnych problemach oraz inicjatywach

4. Zespół podejmuje decyzje o realizacji bieżących zadań i określa osoby odpowiedzialne za ich wykonanie

§ 10. 1. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

2. Protokoły podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca i protokolant.

3. Protokoły z posiedzeń znajdują się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach wraz z inną dokumentacją Zespołu

§ 11. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub w innej instytucji biorącej udział w pracach Zespołu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »