| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Starosty Bielskiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002 r

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czechowice-Dziedzice prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty Bielskiego realizującego zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie bielskim,

zawarty pomiędzy:

Starostą Bielskim - Andrzejem Płonką, jako Stroną Powierzającą

a

Burmistrzem Czechowic-Dziedzic -Marianem Błachutem, jako Stroną Przyjmującą

o następującej treści:

§ 1. Strony wprowadzają do Porozumienia następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Starosta Bielski powierza Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic prowadzenie całości zadań należących do jego kompetencji, a w szczególności wyszczególnionych w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287) dla obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z ww ustawy oraz obsługę finansową.

2. Strona Powierzająca upoważnia Stronę Przyjmującą do wystawiania rachunków za usługi w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w ust. 1."

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4.1. Strona Powierzająca zobowiązuje się do przekazywania Stronie Przyjmującej dotacji celowej na realizację zadań objętych niniejszym Porozumieniem.

2. Wysokość dotacji na dany rok budżetowy będzie ustalana pomiędzy Stronami w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Na rok 2011 wysokość dotacji ustala się w wysokości 408 000,00 zł.

4. Dotacja będzie przekazywana w terminach miesięcznych na rachunek bankowy Strony Przyjmującej Nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 do dnia 15 każdego miesiąca.

5. Strona Przyjmująca zobowiązuje się do przekazywania uzyskanych dochodów w wyniku realizowanych zadań, o których mowa wyżej, w terminach miesięcznych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego Nr 44 1540 1261 2010 7245 7355 0015 do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

6. Strona Przyjmująca zobowiązuje się do przekazywania informacji o wysokości planowanych dochodów na rok następny do 15 października bieżącego roku budżetowego.".

§ 2. Zmiana treści Porozumienia obowiązuje Strony z dniem 1 stycznia 2011r.

§ 3. Pozostała treść Porozumienia nie ulega zmianie.

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka

Burmistrz


Marian Błachut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Stawicka

Specjalista w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »