| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Starosty Bielskiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002 r

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czechowice-Dziedzice prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty Bielskiego realizującego zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie bielskim,

zawarty pomiędzy:

Starostą Bielskim - Andrzejem Płonką, jako Stroną Powierzającą

a

Burmistrzem Czechowic-Dziedzic -Marianem Błachutem, jako Stroną Przyjmującą

o następującej treści:

§ 1. Strony wprowadzają do Porozumienia następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Starosta Bielski powierza Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic prowadzenie całości zadań należących do jego kompetencji, a w szczególności wyszczególnionych w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287) dla obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z ww ustawy oraz obsługę finansową.

2. Strona Powierzająca upoważnia Stronę Przyjmującą do wystawiania rachunków za usługi w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w ust. 1."

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4.1. Strona Powierzająca zobowiązuje się do przekazywania Stronie Przyjmującej dotacji celowej na realizację zadań objętych niniejszym Porozumieniem.

2. Wysokość dotacji na dany rok budżetowy będzie ustalana pomiędzy Stronami w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Na rok 2011 wysokość dotacji ustala się w wysokości 408 000,00 zł.

4. Dotacja będzie przekazywana w terminach miesięcznych na rachunek bankowy Strony Przyjmującej Nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 do dnia 15 każdego miesiąca.

5. Strona Przyjmująca zobowiązuje się do przekazywania uzyskanych dochodów w wyniku realizowanych zadań, o których mowa wyżej, w terminach miesięcznych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego Nr 44 1540 1261 2010 7245 7355 0015 do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

6. Strona Przyjmująca zobowiązuje się do przekazywania informacji o wysokości planowanych dochodów na rok następny do 15 października bieżącego roku budżetowego.".

§ 2. Zmiana treści Porozumienia obowiązuje Strony z dniem 1 stycznia 2011r.

§ 3. Pozostała treść Porozumienia nie ulega zmianie.

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka

Burmistrz


Marian Błachut

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »