| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie wysokości środków finansowych przekazywanych na realizację zadań, terminy płatności oraz sposób przekazywania

§ 1. 1) „Zgodnie z § 4 Porozumienia zawartego w dniu 30.12.2010 r. na okoliczność przekazania – przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi, ustala się przyjętą przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej kwotę 382.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do czasu uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2011 na jego realizację. Dotacja ta zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Rozdział 60014 § 2310.”

2) Wysokość kwoty na realizację zadań będzie corocznie ustalana po uchwaleniu budżetu Powiatu Lublinieckiego na dany rok budżetowy.

3) W przypadku zmiany kwoty na realizację zadań strony przewidują możliwość zawarcia stosownego aneksu do porozumienia.

§ 2. Kwota wymieniona w § 1 ust. 1 będzie przekazywana na konto „Przejmującego” nr : BS Myszków O/Woźniki 37 8279 1023 0200 0130 2002 0001 w miesięcznych ratach:

1) do 15 dnia każdego miesiąca.

2) W miarę posiadania środków, na wniosek „Przejmującego”, dopuszcza się możliwość wcześniejszego przekazania rat wymienionych w § 2 ust. 1.

§ 3. 1) „Przejmujący” przedstawi do 15 lipca każdego roku rozliczenie wynikające z realizacji zadań na drogach powiatowych w I półroczu, w szczegółowości: plan, dotacja otrzymana, wydatki do wysokości otrzymanej dotacji wg klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem rzeczowym poniesionych wydatków.

2) „Przejmujący” przedstawi do 30 stycznia roku następnego rozliczenie wynikające z realizacji uzgodnionego planu za rok poprzedni, w szczegółowości: plan, dotacja otrzymana, wydatki do wysokości otrzymanej dotacji wg. klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem rzeczowym poniesionych wydatków.

§ 4. Dokonane w planie rocznym przez „Przejmującego” zmiany bez uzgodnienia z Zarządem Powiatu w Lublińcu, będą traktowane jako nie wykonanie zadania, a przekazane środki finansowe wraz z odsetkami zostaną zwrócone Powiatowi Lublinieckiemu.

§ 5. Porozumienie niniejsze skutkuje łącznie z Porozumieniem zawartym na okoliczność przekazania – przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi.

§ 6. Traci moc porozumienie finansowe z dnia 16 marca 2007 roku zawarte w sprawie wysokości środków finansowych przekazywanych na realizację zadań, terminy płatności oraz sposób przekazywania.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz Woźnik


Alojzy Cichowski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »