| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie wysokości środków finansowych przekazywanych na realizację zadań, terminy płatności oraz sposób przekazywania

§ 1. 1) „Zgodnie z § 4 Porozumienia zawartego w dniu 30.12.2010 r. na okoliczność przekazania – przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi, ustala się przyjętą przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej kwotę 382.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do czasu uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2011 na jego realizację. Dotacja ta zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Rozdział 60014 § 2310.”

2) Wysokość kwoty na realizację zadań będzie corocznie ustalana po uchwaleniu budżetu Powiatu Lublinieckiego na dany rok budżetowy.

3) W przypadku zmiany kwoty na realizację zadań strony przewidują możliwość zawarcia stosownego aneksu do porozumienia.

§ 2. Kwota wymieniona w § 1 ust. 1 będzie przekazywana na konto „Przejmującego” nr : BS Myszków O/Woźniki 37 8279 1023 0200 0130 2002 0001 w miesięcznych ratach:

1) do 15 dnia każdego miesiąca.

2) W miarę posiadania środków, na wniosek „Przejmującego”, dopuszcza się możliwość wcześniejszego przekazania rat wymienionych w § 2 ust. 1.

§ 3. 1) „Przejmujący” przedstawi do 15 lipca każdego roku rozliczenie wynikające z realizacji zadań na drogach powiatowych w I półroczu, w szczegółowości: plan, dotacja otrzymana, wydatki do wysokości otrzymanej dotacji wg klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem rzeczowym poniesionych wydatków.

2) „Przejmujący” przedstawi do 30 stycznia roku następnego rozliczenie wynikające z realizacji uzgodnionego planu za rok poprzedni, w szczegółowości: plan, dotacja otrzymana, wydatki do wysokości otrzymanej dotacji wg. klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem rzeczowym poniesionych wydatków.

§ 4. Dokonane w planie rocznym przez „Przejmującego” zmiany bez uzgodnienia z Zarządem Powiatu w Lublińcu, będą traktowane jako nie wykonanie zadania, a przekazane środki finansowe wraz z odsetkami zostaną zwrócone Powiatowi Lublinieckiemu.

§ 5. Porozumienie niniejsze skutkuje łącznie z Porozumieniem zawartym na okoliczność przekazania – przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi.

§ 6. Traci moc porozumienie finansowe z dnia 16 marca 2007 roku zawarte w sprawie wysokości środków finansowych przekazywanych na realizację zadań, terminy płatności oraz sposób przekazywania.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz Woźnik


Alojzy Cichowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »