| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie realizacji przez Miasto Tychy zadania Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 6a ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407), w związku z art. 6 ust. 1a tejże ustawy, jak również zgody Wojewody Śląskiego nr WZON.0716 – 155/02 z dnia 13.06.2002 r. w sprawie powołania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z siedzibą w Tychach oraz ustalenia obszaru jego działania, Miasto i Powiat zawierają porozumienie, o następującej treści:

§ 1.

Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności i orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień, osób z terenu Powiatu oraz wydawania im stosownych legitymacji w roku 2011.

§ 2.

Zadania, o których mowa w § 1 wykonywać będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59, utworzony uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/XII/205/2003 z dnia 25 września 2003 r.

§ 3.

1. Na realizację zadań, o których mowa w § 1 Powiat przeznaczy środki w wysokości 74.430 zł . (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych).

2. Środki, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu stanowią 23% kwoty 336.651 zł, jaką na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2011 planuje przeznaczyć Miasto.

3. Wymieniony w punkcie 2 tego paragrafu procent, stanowi prognozowany w roku 2011 udział orzeczeń wydawanych na rzecz mieszkańców Powiatu, we wszystkich orzeczeniach wydawanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ustalony na podstawie danych z roku 2010.

4. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 4.

Kwota wskazana w § 3 pkt 1 zostanie przekazana na konto Miasta prowadzone w PKO Banku Polskim S.A. o numerze 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968 w 3 równych transzach tj. po 24 810 zł , w następujących terminach:

- do dnia 20 kwietnia 2011 r. I transza

- do dnia 5 lipca 2011 r. II transza

- do dnia 5 października 2011 r. III transza.

§ 5.

Bezpośredni wykonawca zadań stanowiących przedmiot niniejszego porozumienia, wskazany w § 2, zobowiązany jest w cyklu kwartalnym publikować w Biuletynie Informacji Publicznej informacje:

- o ilości wydanych orzeczeń ogółem i w podziale na mieszkańców Powiatu i Miasta,

- o wykonaniu planu finansowego.

§ 6.

1. W terminie do 31 stycznia 2012 r. Miasto przekaże Powiatowi sprawozdanie z wykonania zadań o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia, zawierające:

- plan finansowy wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalony na dzień 1 stycznia 2011 r. i na dzień 31.12.2011 r. oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2011 r., z wyszczególnieniem wysokości dotacji Wojewody, Miasta oraz Powiatu,

- wskaźnik oraz ilość wydanych orzeczeń ogółem i na rzecz mieszkańców Powiatu w roku 2011.

2. W przypadku nie wykorzystania przez Miasto całości środków, o których mowa w § 3 pkt.1 niniejszego porozumienia, Miasto zobowiązane będzie do dokonania zwrotu niewykorzystanej części w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. na rachunek bankowy Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w § 3 pkt. 1 niniejszego porozumienia zostanie dokonane poprzez wyliczenie iloczynu 23 % wykonania wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, którego źródłem finansowania są środki własne Miasta z zastrzeżeniem, że nastąpi to do kwoty 336 651 zł.

§ 7.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r., z zastrzeżeniem zapisów § 6.

2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc dotychczas obowiązujące porozumienie z dnia 28 sierpnia 2002 r.

§ 8.

1. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron, jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Za publikację odpowiedzialna jest strona Przyjmująca do realizacji zadanie.

Starosta Bieruńsko-Lędziński


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Prezydent Miasta Tychy


Andrzej Dziuba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »