| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie realizacji przez Miasto Tychy zadania Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 6a ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407), w związku z art. 6 ust. 1a tejże ustawy, jak również zgody Wojewody Śląskiego nr WZON.0716 – 155/02 z dnia 13.06.2002 r. w sprawie powołania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności z siedzibą w Tychach oraz ustalenia obszaru jego działania, Miasto i Powiat zawierają porozumienie, o następującej treści:

§ 1.

Powiat powierza, a Miasto przyjmuje do realizacji zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności i orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień, osób z terenu Powiatu oraz wydawania im stosownych legitymacji w roku 2011.

§ 2.

Zadania, o których mowa w § 1 wykonywać będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59, utworzony uchwałą Rady Miasta Tychy nr 0150/XII/205/2003 z dnia 25 września 2003 r.

§ 3.

1. Na realizację zadań, o których mowa w § 1 Powiat przeznaczy środki w wysokości 74.430 zł . (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych).

2. Środki, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu stanowią 23% kwoty 336.651 zł, jaką na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2011 planuje przeznaczyć Miasto.

3. Wymieniony w punkcie 2 tego paragrafu procent, stanowi prognozowany w roku 2011 udział orzeczeń wydawanych na rzecz mieszkańców Powiatu, we wszystkich orzeczeniach wydawanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ustalony na podstawie danych z roku 2010.

4. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 4.

Kwota wskazana w § 3 pkt 1 zostanie przekazana na konto Miasta prowadzone w PKO Banku Polskim S.A. o numerze 06 1020 2528 0000 0102 0267 4968 w 3 równych transzach tj. po 24 810 zł , w następujących terminach:

- do dnia 20 kwietnia 2011 r. I transza

- do dnia 5 lipca 2011 r. II transza

- do dnia 5 października 2011 r. III transza.

§ 5.

Bezpośredni wykonawca zadań stanowiących przedmiot niniejszego porozumienia, wskazany w § 2, zobowiązany jest w cyklu kwartalnym publikować w Biuletynie Informacji Publicznej informacje:

- o ilości wydanych orzeczeń ogółem i w podziale na mieszkańców Powiatu i Miasta,

- o wykonaniu planu finansowego.

§ 6.

1. W terminie do 31 stycznia 2012 r. Miasto przekaże Powiatowi sprawozdanie z wykonania zadań o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia, zawierające:

- plan finansowy wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalony na dzień 1 stycznia 2011 r. i na dzień 31.12.2011 r. oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2011 r., z wyszczególnieniem wysokości dotacji Wojewody, Miasta oraz Powiatu,

- wskaźnik oraz ilość wydanych orzeczeń ogółem i na rzecz mieszkańców Powiatu w roku 2011.

2. W przypadku nie wykorzystania przez Miasto całości środków, o których mowa w § 3 pkt.1 niniejszego porozumienia, Miasto zobowiązane będzie do dokonania zwrotu niewykorzystanej części w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. na rachunek bankowy Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w § 3 pkt. 1 niniejszego porozumienia zostanie dokonane poprzez wyliczenie iloczynu 23 % wykonania wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, którego źródłem finansowania są środki własne Miasta z zastrzeżeniem, że nastąpi to do kwoty 336 651 zł.

§ 7.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r., z zastrzeżeniem zapisów § 6.

2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc dotychczas obowiązujące porozumienie z dnia 28 sierpnia 2002 r.

§ 8.

1. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron, jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Za publikację odpowiedzialna jest strona Przyjmująca do realizacji zadanie.

Starosta Bieruńsko-Lędziński


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Prezydent Miasta Tychy


Andrzej Dziuba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »