| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy Ornontowice
uchwala:

§ 1. Określić zasady i tryb przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVI/478/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik do Uchwały Nr III/13/10
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 22 grudnia 2010 r.

Zasady i tryb przeprowadzania z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Niniejsza procedura odnosi się do rad pożytku publicznego, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę na terenie Gminy Ornontowice lub działających na rzecz jej mieszkańców.

§ 2. 1) Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii podmiotów wymienionych w §1 w odniesieniu do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących ich statutowej działalności.

2) Każdy z podmiotów określonych w §1 ma prawo wyrażania opinii na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

3) Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

4) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących

5) Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 3. 1) W przypadku powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego, konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywać się będą za pośrednictwem Rady.

2) Zasady powoływania oraz pracy Gminnej Rady Pożytku Publicznego określone są w odrębnych uchwałach.

§ 4. 1) W sytuacji nie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego konsultacje ogłasza Wójt Gminy Ornontowice w drodze zarządzenia.

2) Ogłoszenie konsultacji powinno zawierać dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konsultacji, a w szczególności:

- przedmiot konsultacji

- termin zgłaszania opinii,

- wskazanie stanowiska merytorycznego do udzielenia wyjaśnień

3) Informację o zarządzeniu konsultacji ogłasza się:

- na stronie internetowej Gminy

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Gminy

4) Termin wyrażania opinii przez uprawnione podmioty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zarządzenia konsultacji.

5) Opinie zgłaszane przez uprawnione podmioty muszą mieć formę pisemną i muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

6) Opinie należy składać w Biurze Obsługi Stron Urzędu Gminy Ornontowice w godzinach pracy Urzędu.

7) Wyniki konsultacji ogłasza się:

- na stronie internetowej Gminy

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Gminy

8) Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »