| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miejska Orzesze uchwala, co nastęuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej "Radą Gminną".

§ 2. Rada Gminna działa jako organ konsultacyjny i opiniodawczy Burmistrza Miasta Orzesze.

§ 3. 1. Do zadań Rady Gminnej należy w szczególności

a) opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Orzesze;

b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art.4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, w tym programów wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami);

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonownia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami);

d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami);

e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami) oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji tych zadań.

2. Rada Gminna wydaje swoją opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego dokumentu podlegającego zaopiniowaniu. Nieprzedstwienie opinni w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 4. 1. Radę Gminną powołuje Burmistrz Miasta Orzesze na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Orzesze.

2. Członków Rady Gminnej powołuje Burmistrz Miasta Orzesze z uwzględnieniem art.41f ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spośród pracowników Urzędu Miejskiego oraz kandydatów zgłoszonych przez Radę Miejską Orzesze oraz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a prowadzące działalność na terenie Gminy Orzesze.

3. Kadencja Rady Gminnej trwa 2 lata.

§ 5. 1. W celu powołania członków Rady Gminnej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz ogłasza na stronach internetowych Urzędu, informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Gminnej co najmniej na miesiąc przed upływem kadencji Rady Gminnej.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust.1 zawiera:

a) zaproszenie do zgłoszenia kandydatów

b) informację o treści zgłoszenia

c) termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów.

3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszając kandydata określają jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady Gminnej wraz z uzasadnieniem jego udziału w składzie Rady Gminnej.

4. Kandydat winien na piśmie wyrazić zgodę na kandydowanie oraz złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

5. Do zgłoszenia dołącza się wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z innej właściwej ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności.

§ 6. 1. Zgłoszenia w formie pisemnej składane są w sekretariacie Urzędu Miasta Orzesze.

2. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 7. W przypadku ustania stosunku pracy przez członka Rady Gminnej będącego pracownikiem Urzędu Miasta Orzesze oraz wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Orzeszu, Burmistrz powołuje nowego członka Rady Gminnej na okres do końca kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych przed jej rozpoczęciem odpowiednio w trybie określonym w § 4 i 5.

§ 8. 1. Rada Gminna obraduje na posiedzeniach.

2. Uchwały Rady Gminnej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Gminnej.

3. Posiedzenia Rady Gminnej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 9. 1. Pracami Rady Gminnej kieruje przewodniczący wybierany przez członków Rady Gminnej.

2. Do zadań przewodniczącego Rady Gminej należy w szczególności:

a) przewodniczenie posiedzeniom Rady Gminnej;

b) organizowanie prac Rady Gminnej;

c) ustalanie harmonogramu prac Rady Gminnej.

§ 10. Rada Gminna uchwala regulamin Rady Gminnej.

§ 11. 1. Z posiedzeń Rady Gminnej sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu przewodniczący oraz protokolant.

2. Do protokołu załącza się listy obecności.

§ 12. 1. Członkowie Rady Gminnej wykonują swoje funkcje społecznie.

2. Za pracę w Radzie Gminnej nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Członkowi Rady Gminnej nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane z wykonywaniem obowiązków w ramach działania w Radzie Gminnej.

§ 13. Obsługę kancelaryjną pracy Rady Gminnej zapewnia Urząd Miasta Orzesze.

§ 14. Rada Gminna składa Burmistrzowi Miasta Orzesze sprawozdanie roczne ze swojej działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

§ 15. Rada Gminna może zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby spoza swego grona.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »