| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miejska Orzesze uchwala, co nastęuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej "Radą Gminną".

§ 2. Rada Gminna działa jako organ konsultacyjny i opiniodawczy Burmistrza Miasta Orzesze.

§ 3. 1. Do zadań Rady Gminnej należy w szczególności

a) opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Orzesze;

b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art.4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, w tym programów wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami);

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonownia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami);

d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami);

e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 ze zmianami) oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji tych zadań.

2. Rada Gminna wydaje swoją opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego dokumentu podlegającego zaopiniowaniu. Nieprzedstwienie opinni w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 4. 1. Radę Gminną powołuje Burmistrz Miasta Orzesze na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Orzesze.

2. Członków Rady Gminnej powołuje Burmistrz Miasta Orzesze z uwzględnieniem art.41f ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spośród pracowników Urzędu Miejskiego oraz kandydatów zgłoszonych przez Radę Miejską Orzesze oraz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a prowadzące działalność na terenie Gminy Orzesze.

3. Kadencja Rady Gminnej trwa 2 lata.

§ 5. 1. W celu powołania członków Rady Gminnej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz ogłasza na stronach internetowych Urzędu, informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady Gminnej co najmniej na miesiąc przed upływem kadencji Rady Gminnej.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust.1 zawiera:

a) zaproszenie do zgłoszenia kandydatów

b) informację o treści zgłoszenia

c) termin i miejsce składania zgłoszeń kandydatów.

3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszając kandydata określają jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady Gminnej wraz z uzasadnieniem jego udziału w składzie Rady Gminnej.

4. Kandydat winien na piśmie wyrazić zgodę na kandydowanie oraz złożyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

5. Do zgłoszenia dołącza się wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z innej właściwej ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności.

§ 6. 1. Zgłoszenia w formie pisemnej składane są w sekretariacie Urzędu Miasta Orzesze.

2. Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 7. W przypadku ustania stosunku pracy przez członka Rady Gminnej będącego pracownikiem Urzędu Miasta Orzesze oraz wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Orzeszu, Burmistrz powołuje nowego członka Rady Gminnej na okres do końca kadencji, spośród kandydatów zgłoszonych przed jej rozpoczęciem odpowiednio w trybie określonym w § 4 i 5.

§ 8. 1. Rada Gminna obraduje na posiedzeniach.

2. Uchwały Rady Gminnej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Gminnej.

3. Posiedzenia Rady Gminnej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 9. 1. Pracami Rady Gminnej kieruje przewodniczący wybierany przez członków Rady Gminnej.

2. Do zadań przewodniczącego Rady Gminej należy w szczególności:

a) przewodniczenie posiedzeniom Rady Gminnej;

b) organizowanie prac Rady Gminnej;

c) ustalanie harmonogramu prac Rady Gminnej.

§ 10. Rada Gminna uchwala regulamin Rady Gminnej.

§ 11. 1. Z posiedzeń Rady Gminnej sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu przewodniczący oraz protokolant.

2. Do protokołu załącza się listy obecności.

§ 12. 1. Członkowie Rady Gminnej wykonują swoje funkcje społecznie.

2. Za pracę w Radzie Gminnej nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Członkowi Rady Gminnej nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane z wykonywaniem obowiązków w ramach działania w Radzie Gminnej.

§ 13. Obsługę kancelaryjną pracy Rady Gminnej zapewnia Urząd Miasta Orzesze.

§ 14. Rada Gminna składa Burmistrzowi Miasta Orzesze sprawozdanie roczne ze swojej działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

§ 15. Rada Gminna może zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby spoza swego grona.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »