| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 - z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592– z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214, art.217, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1.

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2011 rok

§ 2.

Ustala się:

A) DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości 516.181.350 zł

z tego:

- dochody bieżące 443.081.140 zł

- dochody majątkowe 73.100.210 zł

w tym:

1) dochody gminy 407.699.478 zł

z tego:

- dochody bieżące 334.599.268 zł

- dochody majątkowe 73.100.210 zł

2) dochody powiatu 108.481.872 zł

z tego:

- dochody bieżące 108.481.872 zł

- dochody majątkowe 0

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

B) PRZYCHODY w wysokości 140.356.991 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

C) WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości 645.777.295 zł

z tego:

- wydatki bieżące 422.034.091 zł

- wydatki majątkowe 223.743.204 zł

w tym:

1) wydatki gminy 537.295.423 zł

z tego:

- wydatki bieżące 313.552.219 zł

- wydatki majątkowe 223.743.204 zł

2) wydatki powiatu 108.481.872 zł

z tego:

- wydatki bieżące 108.481.872 zł

- wydatki majątkowe 0

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

D) ROZCHODY w wysokości 10.761.046 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości 3.840.698 zł

1) Ogólną w wysokości 2.720.698 zł

w tym:

- w zakresie gminy 1.840.000 zł

- w zakresie powiatu 880.698 zł

2) Celową w wysokości 1.120.000 zł

- w zakresie powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego

w tym:

- w zakresie gminy 960.000 zł

- w zakresie powiatu 160.000 zł

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 31.967.610 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

1) Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2.000.000 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programach:

a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.950.000 zł

b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 50.000 zł

2) Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

gmina – 4.207.032 zł

powiat – 2.100.000 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

gmina – 4.207.032 zł

powiat – 2.100.000 zł

§ 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.592.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

1) Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych:

a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody 34.211.657 zł

- koszty 38.411.657 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa z budżetu 4.324.000 zł

- dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 176.000 zł

b) Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

w wysokości:

- przychody 14.643.466 zł

- koszty 16.647.765 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

- dotacja przedmiotowa z budżetu 2.390.700 zł

w tym: VAT 156.401 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8.

1) Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

w wysokości:

- dochody 7.399.316 zł

- wydatki 7.399.316 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2011 w wysokości 222.891.472 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł

- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 11.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 129.595.945 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 75.000.000 zł, środkami z pożyczki w kwocie 2.781.660 zł oraz przychodami z „ wolnych środków” w kwocie 51.814.285 zł.

§ 12.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami i wydatków majątkowych.

2) Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

3) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł.

4) Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z planem rozchodów określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.

5) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.

6) Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat

- do kwoty nie większej niż 40.000.000 zł

7) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych - maksymalnie do 4 lat, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzieniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

2011 załącznik 1 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

2011 załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

2011 załącznik 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

2011 załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

2011 załącznik 5 dotacje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

2011 załącznik 6 -235

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

2011 załącznik 7 zb

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

2011 załącznik 8 dochody własne

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

2011 załącznik 9 inwestycje

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »