| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/10 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 625.194.064 zł, w tym:

1) dochody majątkowe

68.603.015 zł;

2) dochody bieżące

556.591.049 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 679.654.643 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 118.627.016 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 118.627.016 zł;

2) wydatki bieżące 561.027.627 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 433.007.691 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

257.296.647 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

175.711.044 zł;

b) dotacje na zadania bieżące

37.839.331 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

67.681.337 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

9.184.249 zł;

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

5.415.405 zł;

f) wydatki na obsługę długu

7.899.614 zł;

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 54.460.579 zł, który zostanie sfinansowany kredytami w wysokości 54.209.123 zł oraz pożyczką w wysokości 251.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 68.802.256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 14.341.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Limit zobowiązań na 2011 rok z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych i długoterminowych oraz pożyczki w kwocie 71.032.256 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

10.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu

54.460.579 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

6.571.677 zł.

5. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2011 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 5.415.405 zł.

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.544.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Określa się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na kwotę 4.530.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 18.007.631 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 4.651.000 zł, w tym:

1) ogólna 1.691.000 zł;

2) celowe 2.960.000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

1.480.000 zł;

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

100.000 zł;

c) wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie wniosków zgłaszanych
w ramach inicjatywy lokalnej

50.000 zł;

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic

30.000 zł;

e) wydatki majątkowe

100.000 zł;

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych

1.200.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody

3.648.670 zł;

2) wydatki

3.648.670 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2011 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego
deficytu budżetu miasta do kwoty

10.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty

54.460.579 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

6.571.677 zł;

3) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta w 2011 roku na sumę 500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Piotr Kardasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2011 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta Bytomia na 2011 rok (według działów)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki budżetu miasta na rok budżetowy 2011 w układzie klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Bytomia w 2011 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Przychody budżetu miasta Bytomia w 2011 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Rozchody budżetu miasta Bytomia w 2011 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta w 2011 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2011 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2011 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »