| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/10 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 625.194.064 zł, w tym:

1) dochody majątkowe

68.603.015 zł;

2) dochody bieżące

556.591.049 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 679.654.643 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 118.627.016 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 118.627.016 zł;

2) wydatki bieżące 561.027.627 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 433.007.691 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

257.296.647 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

175.711.044 zł;

b) dotacje na zadania bieżące

37.839.331 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

67.681.337 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

9.184.249 zł;

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

5.415.405 zł;

f) wydatki na obsługę długu

7.899.614 zł;

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 54.460.579 zł, który zostanie sfinansowany kredytami w wysokości 54.209.123 zł oraz pożyczką w wysokości 251.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 68.802.256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 14.341.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Limit zobowiązań na 2011 rok z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych i długoterminowych oraz pożyczki w kwocie 71.032.256 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

10.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu

54.460.579 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

6.571.677 zł.

5. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2011 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 5.415.405 zł.

§ 4. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 42.544.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Określa się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Określa się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na kwotę 4.530.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 18.007.631 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

4. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 4.651.000 zł, w tym:

1) ogólna 1.691.000 zł;

2) celowe 2.960.000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

1.480.000 zł;

b) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

100.000 zł;

c) wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie wniosków zgłaszanych
w ramach inicjatywy lokalnej

50.000 zł;

d) wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic

30.000 zł;

e) wydatki majątkowe

100.000 zł;

f) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych

1.200.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody

3.648.670 zł;

2) wydatki

3.648.670 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2011 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego
deficytu budżetu miasta do kwoty

10.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty

54.460.579 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

6.571.677 zł;

3) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania miejskim jednostkom budżetowym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta w 2011 roku na sumę 500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Piotr Kardasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2011 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu miasta Bytomia na 2011 rok (według działów)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki budżetu miasta na rok budżetowy 2011 w układzie klasyfikacji budżetowej


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Bytomia w 2011 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Przychody budżetu miasta Bytomia w 2011 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Rozchody budżetu miasta Bytomia w 2011 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu miasta w 2011 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2011 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/31/10
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2011 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »