| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/III/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art. 222, art.228, art. 235, art. 236, art.237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm .),art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2011, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 67.766.872,08zł, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości 22.980.350,32zł i dochody bieżące w kwocie 44.786.521,76zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 4.268.442,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 643.219,00zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł;

5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 330.000,00zł;

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3a do uchwały.

§ 3. ,,Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 73.399.033,65zł, w tym:

1) wydatki bieżące 44.610.277,20zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3b do uchwały w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.139.316,50zł,

b) dotacje budżetowe 3.044.349,81zł,

- dla instytucji kultury 1.035.718,70zł,

- na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 228.631,11zł,

- dla jednostek systemu oświaty 1.710.000,00zł,

- dotacje celowe na zadania własne Gminy 70.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

c) wydatki na obsługę długu 190.000,00zł,

d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.268.442,00zł,

e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł,

2) wydatki majątkowe 28.788.756,45zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.788.756,45zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26.911.095,69zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł, rezerwę celową w kwocie 20.000 zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) oraz rezerwę celową w kwocie 400.000zł na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 5. Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej oraz zgodnie z załącznikiem Nr 3a i Nr 3b.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 5.632.161,57zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.151.010,90zł pomniejszonymi o spłatę pożyczek w kwocie 355.798,21zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 1.111.896,31zł i kredytu w wysokości 3.725.052,57zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.987.959,78zł i rozchody budżetu w kwocie 355.798,21zł na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 194.359,30zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 146.808,26zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000zł zgodnie z art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w/w ustawy.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000zł;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 4;

6) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pozyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000zł

- sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 4.836.948,88zł"

§ 11. 1. Ustala się kwotę 10.000.000zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie występujacego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.836.948,88zł.

§ 12. 1. Ustala sie, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na rok 2011

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2011rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2011 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3b.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2011r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6a.pdf

Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2011 oraz funduszu sołeckiego na rok 2011

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6b.pdf

Plan funduszu sołeckiego na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »