| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/III/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art. 222, art.228, art. 235, art. 236, art.237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm .),art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kłobuck na rok 2011, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 67.766.872,08zł, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości 22.980.350,32zł i dochody bieżące w kwocie 44.786.521,76zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie 4.268.442,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 643.219,00zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł;

5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 330.000,00zł;

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3a do uchwały.

§ 3. ,,Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 73.399.033,65zł, w tym:

1) wydatki bieżące 44.610.277,20zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3b do uchwały w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.139.316,50zł,

b) dotacje budżetowe 3.044.349,81zł,

- dla instytucji kultury 1.035.718,70zł,

- na realiz. zadań zleconych stowarzyszeniom 228.631,11zł,

- dla jednostek systemu oświaty 1.710.000,00zł,

- dotacje celowe na zadania własne Gminy 70.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

c) wydatki na obsługę długu 190.000,00zł,

d) wydatki na zadania zlecone w wysokości 4.268.442,00zł,

e) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00zł,

2) wydatki majątkowe 28.788.756,45zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.788.756,45zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26.911.095,69zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 100.000 zł, rezerwę celową w kwocie 20.000 zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) oraz rezerwę celową w kwocie 400.000zł na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

§ 5. Ustala się plan finansowy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie oraz zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej oraz zgodnie z załącznikiem Nr 3a i Nr 3b.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 5.632.161,57zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie 1.151.010,90zł pomniejszonymi o spłatę pożyczek w kwocie 355.798,21zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 1.111.896,31zł i kredytu w wysokości 3.725.052,57zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.987.959,78zł i rozchody budżetu w kwocie 355.798,21zł na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 194.359,30zł oraz plan funduszu sołeckiego w kwocie 146.808,26zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000zł zgodnie z art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w/w ustawy.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000zł;

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 4;

6) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pozyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000zł

- sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 4.836.948,88zł"

§ 11. 1. Ustala się kwotę 10.000.000zł do której Burmistrz Kłobucka może zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie występujacego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.836.948,88zł.

§ 12. 1. Ustala sie, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na rok 2011

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2011rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dochodów budżetowych na rok 2011 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3b.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2011r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6a.pdf

Plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2011 oraz funduszu sołeckiego na rok 2011

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6b.pdf

Plan funduszu sołeckiego na 2011 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »