| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. “d” i “i” pkt 10, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 221, ust. 1 art. 222 ust.1 i 2, art. 235, 236, 239 oraz 258 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.469.484,91zł.

w tym:

- dochody bieżące 20.316.929,00 zł.

- dochody majątkowe 4.152.555,91 zł.

w tym:

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.952.555,91 zł.

jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 między innymi obejmuje:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1.559.275,00 zł.

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 219.957,00 zł.

jak w załączniku nr 3 do uchwały.

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.700,00 zł.

jak w załączniku nr 4 do uchwały.

4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 260.657,00 zł.

jak w załączniku nr 5 do uchwały.

5) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000,00 zł.

6) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.100,00 zł.

jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.016.316,83 zł.

jak w załączniku nr 6 do uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w kwocie 19.147.953,03 zł.

w tym między innymi na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.001.954,53 zł.

b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 400.029,00 zł.

c) dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych 141.000,00 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.361.721,00 zł.

e) obsługa długu 345.794,00 zł.

f) pozostałe wydatki 3.897.454,50 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.868.363,80 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne 3.156.963,80 zł.

załącznik nr 7 do uchwały

- wydatki inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 364.000,00 zł.

z powyższych: inwestycje realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej 3.510.963,80 zł.

załącznik nr 10 do uchwały

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 220.000,00 zł.

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39.100,00 zł.

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych 88.300,00 zł.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym porgramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 450.091,00 zł.

2) Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy 892.429,00 zł.

w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych 663.129,00 zł.

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 229.300,00 zł.

załącznik nr 11.

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.559.275,00 zł.

jak w załączniku nr 2 do uchwały

4. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 3.

1. Budżet gminy w roku 2011 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1.453.168,08 zł.

Nadywżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 1.083.334,00 zł.

w tym:

- wolne środki na rachunku w wysokości 200.000,00 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów

- zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 800.000,00 zł. na realizację zadania w ramach programu RPO oraz pożyczki w wysokości 70.000,00 zł. na realizację zadań własnych

- zaplanowano przychody z pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13.334,00 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 2.536.502,08 zł.

w tym:

- na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się kwotę w wysokości 1.033.614,08 zł.

-spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.502.888,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 139.500,00 zł.

oraz rezerwę celową w wysokości 34.500,00 zł. ,

która zostanie przeznaczona na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 5.

1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku nr 10 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.370.000,00 zł.

§ 6.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 500.000,00 zł.,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których maksymalna wysokość nie przekracza 1.000.000,00 zł.,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących w tym m.in. przeznaczonych na finansowanie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

4) lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2011 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

WYDATKI BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE W BUDŻECIE W 2011 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2011 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2011 ROKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2011 ROKU

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.xls

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.xls

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »