| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 912 300,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 702 313,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 209 986,49 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 661 812,00 zł z tego kredyty 388 000,00 zł i pożyczki 773 812,00 zł oraz wolne środki z 2010r. w kwocie 500 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1 871 798,49 zł, tj. na spłatę kredytów w kwocie 1 348 978,49 zł i pożyczek w kwocie 522 820,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 147 000,00 zł i rezerwę celową 53 000,00 zł w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 183 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie 172 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

Wydatki w kwocie 5 000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z zał. nr 6.

§ 7.

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – 394 880,00 zł ; wydatki – 394 880,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł

- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 871 798,49 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie

- wydatków bieżących na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »