| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 912 300,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 702 313,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 209 986,49 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 661 812,00 zł z tego kredyty 388 000,00 zł i pożyczki 773 812,00 zł oraz wolne środki z 2010r. w kwocie 500 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1 871 798,49 zł, tj. na spłatę kredytów w kwocie 1 348 978,49 zł i pożyczek w kwocie 522 820,00 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 147 000,00 zł i rezerwę celową 53 000,00 zł w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 183 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w kwocie 172 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

Wydatki w kwocie 5 000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z zał. nr 6.

§ 7.

1. Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – 394 880,00 zł ; wydatki – 394 880,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 9.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Zatwierdza się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł

- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 871 798,49 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie

- wydatków bieżących na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- wydatków majątkowych

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »