| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-12(3)/2011/2530/IX/PS/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 3 lutego 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162,poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011r. Nr 6, poz. 18) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 stycznia 2011 r., przedsiębiorstwa energetycznego - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią z siedzibą w Pszczynie (zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem") w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 29 stycznia 2010 r., nr OKA-4210-79(8)/2009/2010/2530/IX/PS, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła (zmienioną decyzjami: z dnia 4 sierpnia 2010 r. nr OKA-4210-27(4)/2010/2530/IX/PS/Zmd i z dnia 2 listopada 2010 r. nr OKA-4210-48(4)/2010/2530/IX/PS/Zmd), poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła.


Uzasadnienie

Decyzją z dnia dnia 29 stycznia 2010 r., nr OKA-4210-79(8)/2009/2010/2530/IX/PS (zmienioną decyzjami: z dnia 4 sierpnia 2010 r. nr OKA-4210-27(4)/2010/2530/IX/PS/Zmd i z dnia 2 listopada 2010 r. nr OKA-4210-48(4)/2010/2530/IX/PS/Zmd), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji "Prezesem URE") zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo na okres do dnia 31 marca 2011 r.

W dniu 14 stycznia 2011 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany powyższej taryfy w związku ze zmianą kosztów zakupu paliwa gazowego.

Stosownie do § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Natomiast zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna (w tym przypadku decyzja z dnia 29 stycznia 2010 r., nr OKA-4210-79(8)/2009/2010/2530/IX/PS (zmieniona decyzjami: z dnia 4 sierpnia 2010 r. nr OKA-4210-27(4)/2010/2530/IX/PS/Zmd i z dnia 2 listopada 2010 r. nr OKA-4210-48(4)/2010/2530/IX/PS/Zmd)), na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powołanych przepisach, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz
Otrzymuje:

1)Pani Izabela Chińska

Pełnomocnik

Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 4

43-200 Pszczyna

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-12(3)/2011/2530/IX/PS/Zmd
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana taryfy dla ciepła PIK Sp. z o.o

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »