| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/27/10 Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu, zwanego dalej Zespołem, Wójt powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione podmioty w liczbie nie mniejszej niż:

1) 2 przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu;

2) 1 przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu;

3) 2 przedstawicieli oświaty;

4) 1 przedstawiciel ochrony zdrowia;

5) 2 przedstawicieli Policji;

6) 2 kuratorów sądowych;

7) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych.

2. W skład Zespołu mogą być też powołani prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów niż określone w ust. 1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w liczbie po 1 przedstawicielu z każdego podmiotu.

3. Liczbę przedstawicieli oraz osoby przedstawicieli Wójt określa w Zarządzeniu zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Zespół nie może liczyć więcej niż 15 osób.

§ 2. Wójt odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 3. 1. Zespół pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt w terminie do 14 dni od daty wydania Zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego, a na jego wniosek jego zastępcę. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały, które stanowią załącznik do protokołu.

3. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

4. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.

5. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

§ 5. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Powołanie grupy roboczej przez Zespół, w liczbie co najmniej 3 członków, następuje w głosowaniu jawnym na wniosek przewodniczącego, zastępcy lub 3 członków Zespołu.

3. Członkowie grup roboczych powołanych przez Zespół mogą brać udział w jego posiedzeniach.

4. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »