| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ogrodzieńcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9a ust. 1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, pozycja 1493 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA W OGRODZIEŃCU uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjąć Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ogrodzieńcu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ogrodzieńcu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu i grup roboczych zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu

§ 2.

Powoływanie członków i skład Zespołu

1. Zespół powołuje Burmistrz Miasta i Gminy

2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec, z podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

3. Burmistrz kieruje pisma do wszystkich podmiotów o wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w Zespole.

4. Po złożeniu propozycji i akceptacji kandydatury Burmistrz podejmuje decyzję o powołaniu kandydata do składu Zespołu i zawiera z podmiotem porozumienie o współpracy.

5. Po podpisaniu wszystkich porozumień Burmistrz powołuje Zespół (w formie zarządzenia).

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz. Podczas posiedzenia odbiera od członków Zespołu oświadczenia, o których mowa w art. 9c ust. 3 ustawy.

7. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

8. Na pierwszym posiedzeniu wybierany również jest zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§ 3.

Odwoływanie i powoływanie nowych członków Zespołu

1. Burmistrz odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego umotywowany pisemny wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem

c) na wniosek Zespołu,

d) na skutek utraty statusu przedstawiciela podmiotu,

e) na skutek naruszenia zasad współpracy,

f) na skutek naruszenia zasady zaufania poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań,

g) w przypadku utraty praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) rozwiązania porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 regulaminu.

2. W przypadkach wymienionych w pkt 1 litery a – c odwołanie następuje po konsultacji z podmiotem, którego odwoływany jest przedstawicielem.

3. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu.

§ 4.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

1. Zadania Zespołu określa art. 9 b ustawy, a w szczególności realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach

3. Posiedzenie Zespołu zwołuje jego Przewodniczący lub w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.

4. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

5. W razie okoliczności uniemożliwiających osobiste działanie Przewodniczącemu i jego zastępcy, przewodniczący może upoważnić pisemnie innego członka Zespołu.

6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

7. Posiedzenie są protokołowane

8. Przewodniczący, zastępca lub inny upoważniony przez niego członek Zespołu zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej oraz jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zespołu na wniosek:

a) Burmistrza,

b) co najmniej połowy składu Zespołu.

9. Zawiadomienie o terminie posiedzenia może nastąpić za pomocą poczty, fax-u, poczty elektronicznej oraz telefonu.

10. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

11. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, Zespół może powołać grupy robocze, na zasadach określonych w ustawie.

12. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

13. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

14. W wykonywaniu swoich zadań Zespół może współpracować z różnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi

15. Przewodniczący Zespołu składa Burmistrzowi coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

r.pr. Bartosz Drozdowicz

Specjalista prawa pracy i ekspert ds. negocjacji, autor bloga www.oprawiepracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »