| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/52/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art. 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498), art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 z późn. zm.), art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice

uchwala:

I. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§ 1.

1. Z budżetu Miasta Katowice mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Katowice.

2. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

3. Dotacja celowa może być udzielona:

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom.

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 2.

1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 ust.3 pkt 1a w wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur nie więcej jednak niż 6.000 zł.

II. Rozpatrywanie wniosków.

§ 3.

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust.1 składają pisemne wnioski.

2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3. Wnioski o dotację celową składa się Prezydentowi Miasta Katowice do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja. Wnioski o dotację celową na rok 2011 składa się do 31 marca 2011 r.

4. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania.

§ 4.

1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 5.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Miasto Katowice zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 6.

Prezydent Miasta Katowice składa Radzie Miasta roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych.

§ 7.

Prezydent Miasta Katowice określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 8.

W związku z zadaniami zrealizowanymi w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011”, na podstawie zweryfikowanych wniosków, zaakceptowanych już przez Prezydenta Miasta Katowice protokołem z posiedzenia Zespołu powołanego na podstawie Regulaminu „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011”, będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 1422/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 czerwca 2009 r., z wnioskodawcami, którzy nie otrzymali dofinansowania w związku z likwidacją gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zostanie zawarta umowa do 2 miesięcy od wejścia w życie uchwały, której przedmiotem będzie udzielenie dotacji celowej. Dotacja udzielona zostanie na pokrycie poniesionych przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadań. Dotacja pokrywa koszty w wysokości ustalonej w wyżej wymienionym protokole.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.


§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »