| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/52/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art. 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498), art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 z późn. zm.), art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice

uchwala:

I. Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§ 1.

1. Z budżetu Miasta Katowice mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Katowice.

2. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

3. Dotacja celowa może być udzielona:

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom.

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 2.

1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 ust.3 pkt 1a w wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur nie więcej jednak niż 6.000 zł.

II. Rozpatrywanie wniosków.

§ 3.

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust.1 składają pisemne wnioski.

2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3. Wnioski o dotację celową składa się Prezydentowi Miasta Katowice do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja. Wnioski o dotację celową na rok 2011 składa się do 31 marca 2011 r.

4. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta Katowice na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania.

§ 4.

1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 5.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Miasto Katowice zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 6.

Prezydent Miasta Katowice składa Radzie Miasta roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych.

§ 7.

Prezydent Miasta Katowice określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 8.

W związku z zadaniami zrealizowanymi w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011”, na podstawie zweryfikowanych wniosków, zaakceptowanych już przez Prezydenta Miasta Katowice protokołem z posiedzenia Zespołu powołanego na podstawie Regulaminu „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011”, będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 1422/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 czerwca 2009 r., z wnioskodawcami, którzy nie otrzymali dofinansowania w związku z likwidacją gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zostanie zawarta umowa do 2 miesięcy od wejścia w życie uchwały, której przedmiotem będzie udzielenie dotacji celowej. Dotacja udzielona zostanie na pokrycie poniesionych przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadań. Dotacja pokrywa koszty w wysokości ustalonej w wyżej wymienionym protokole.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.


§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »