| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodygowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodygowicach, zwanego dalej Zespołem, Wójt powoluje na dwuletnią kadencję, spośród osób zgłoszonych przez uprawnione podmioty w liczbie nie mniejszej niż:

1) 2 przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach,

2) 1 przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodygowicach,

3) 1 przedstawiciel oświaty,

4) 1 przedstawiciel ochrony zdrowia,

5) 1 przedstawiciel Policji,

6) 1 kurator sądowy,

7) 2 przedstawicieli organizacji porzarządowych.

2. W skład Zespołu mogą być też powołani prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów niż określone w ust. 1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w liczbie po 1 przedstawicielu z każdego podmiotu.

3. Liczbę przedstawicieli oraz osoby przedstawicieli Wójt określa w Zarządzeniu zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

4. Zespół nie może liczyć więcej niż 14 osób.

§ 2. Wójt odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 3. 1. Zespół pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt w terminie do 14 dni od daty wydania Zarządzenia, o którym mowa w part. 1 ust. 3. Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego, a na jego wniosek jego zastępcę.

3. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego.

2. Z posiedzenie Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały, które stanowią załącznik do protokołu.

3. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

4. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

5. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

§ 5. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Powołanie grupy roboczej przez Zespół, w liczbie co najmniej 5 członków, następuje w głosowaniu jawnym na wniosek przewodniczącego lub 4 członków Zespołu.

3. Członkowie grup roobczych powołanych przez Zespół mogą brać udział w jego posiedzeniach.

4. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »