| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Tarnogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku opierała się głównie na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 z dnia 29.05.2007 r.

Prace Komisji w roku 2010 skupiały się przede wszystkim na:

- bezpieczeństwie na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z rokiem 2009, który upłynął pod hasłem: „Rok 2009-rokiem pieszego”;

- ruchu przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast;

- ruchu drogowym związanym z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

- dodatkowych patrolach Policji nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym w 2010 r.;

- przygotowaniu pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego;

- ocenie realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010;

- Powiatowym Centrum Monitorowania;

- Ograniczeniu przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków przez osoby niepełnoletnie.

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji w roku 2010.

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2010 odbyło się w dniu 03 marca, na którym omawiano następujące tematy:

a) Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z minionym rokiem 2009, który upłynął pod hasłem: „Rok 2009 – rokiem pieszego”.

b) Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast.

c) Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Omawiając temat pierwszy posiedzenia Komisji przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach zapoznał obecnych na posiedzeniu ze szczegółową analizą stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2009 r. w porównaniu do roku 2008. Z przedstawionych informacji wynika, iż na drogach powiatu stan bezpieczeństwa uległ pogorszeniu z uwagi na wzrost liczby wypadków i osób rannych. Największy wzrost wypadków odnotowano na terenie miasta Radzionków (wzrost o 8 zdarzeń – tj. o 38%) oraz na terenie gminy Zbrosławice (wzrost o 7 zdarzeń – tj. o 25,9%). Spadek liczby wypadków drogowych odnotowano w gminach Tworóg (spadek o 10 zdarzeń – tj. 37%) oraz Ożarowice (spadek o 4 zdarzenia – tj. 37%). Najwięcej wypadków wydarzyło się na ulicy Obwodowej w Tarnowskich Górach, gdzie odnotowano 15 wypadków oraz 116 kolizji. Ponadto w Tarnowskich Górach na ulicy Gałczyńskiego odnotowano 7 wypadków oraz 41 kolizji, na ulicy Gliwickiej - 6 wypadków i 38 kolizji, a na ulicy Opolskiej 8 wypadków oraz 35 kolizji. Kolejnym miastem, gdzie występuje ulica z dużą liczbą wypadków i kolizji to Kalety, gdzie na ulicy Tarnogórskiej odnotowano w 2009 roku 6 wypadków oraz 35 kolizji.

W powyższej sprawie wystosowano wniosek do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach z prośbą o przygotowanie, stworzenie powiatowego planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. trzyletniego), w którym określone zostałyby kierunki działania i zamierzenia dla osiągnięcia poprawy w ruchu drogowym na terenie Powiatu.

W temacie dotyczącym ruchu przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach - Pan Marcin Fidyk powiedział, iż istniejące na terenie Powiatu oznakowanie zakazujące ww. ruchu centrach miast nie budzi zastrzeżeń. Największym jednak problemem jest kontrola samochodów pod względem ciężaru całkowitego oraz samochodów przeładowanych, gdyż Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach nie posiada do tego celu odpowiednich wag oraz odpowiednio przygotowanych stanowisk do ważenia samochodów, jakie są wymagane zgodnie z przepisami ustawy.

Na posiedzeniu Komisji poruszono również temat: „Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy)”, co w szczególności tyczyło się nanoszenia dużych ilości błota na drogi przez samochody wykonawcy przy wyjeździe z budowy oraz niszczenie dróg gminnych i powiatowych przez samochody dowożące materiały na budowę.

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Katowice – nadzór budowy autostrady A1, w sposób ogólny omówił zasady sprawowania nadzoru nad wykonawcą autostrady oraz wskazał na fakt, iż wykonawca powinien w czasie budowy zabezpieczyć dojazdy do wszystkich posesji, dodatkowo każdy wyjazd z budowy powinien być wyraźnie oznakowany, a budowa powinna być uzgodniona z zarządcą drogi, z której wykonawca będzie korzystał. W celu uniknięcia nanoszenia błota na drogi przed każdym wyjazdem z budowy powinny być wyłożone betonowe płyty, na których koła samochodu powinny zostać oczyszczone. Również zapisem w umowie wykonawca zobligowany jest do poruszania się po drogach technologicznych a tylko w szczególnych przypadkach będzie używał dróg innych. Niestety w umowach nie ma dokonanych uzgodnień dotyczących nakładania kar umownych na wykonawcę w przypadku zanieczyszczenia drogi (gminnej lub powiatowej) lub jej uszkodzenie.

W powyższej kwestii zaproponowano rozwiązanie, aby za zanieczyszczenie drogi powiat lub gmina wystawiała decyzję karną traktując to jako zajęcie pasa drogowego. Ponadto wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z sugestią aby w umowach z wykonawcami znajdował się zapis dotyczący warunków korzystania z dróg innych niż krajowe podczas bodowy dróg i autostrad.

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 29 kwietnia 2010 r. było:

a) Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2010 r

b) Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

W zakresie dodatkowych patroli Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach zbiorowego wypoczynku przedstawiono na posiedzeniu Komisji przygotowanie Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Z uzyskanych informacji wynikało, iż KPP w Tarnowskich Górach utworzy nad Jeziorem Chechło-Nakło sezonowy posterunek. Posterunek ten funkcjonował na przełomie maja i sierpnia 2010 r. W jego skład weszło 4 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach mogła ponadto liczyć na wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej z Oddziałów Prewencji KWP w Katowicach. Inne zbiorniki wodne znajdujące się na terenie Powiatu poddawane były doraźnym kontrolom. Ponadto pismem z dnia 22.04.br. Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach zwrócił się do Starosty Tarnogórskiego z prośbą o sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie wakacyjnym 2010 r.

W myśl powyższego, w dniu 17.06.2010 r. zawarto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach Porozumienie nr SR.2/10 w celu realizacji zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 25.06.2010 r. do 25.07.2010 r. wykonano łącznie 93 służby patrolowe na łączną kwotę 13.950 zł.

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2010 r.

Zostało również zawarte w dniu 30.06.2010 r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Porozumienie nr SR.3/10 na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2010 r. Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.

Nawiązując do drugiego tematu posiedzenia zwrócono uwagę na regulaminy porządkowe, które powinny być umieszczone w widocznym miejscu na terenie każdego ze zbiorników wodnych (niezależnie czy ma on dopuszczenie przez sanepid do kąpieli, czy nie ma) oraz powinny być one przyjęte uchwałą rady gminy/miasta. W przeciwnym razie trudno będzie policji egzekwować przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku prawnego.

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 09 września 2010 r. było:

a) Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010.

b) Powiatowe Centrum Monitorowania.

c) Ograniczenie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków przez osoby niepełnoletnie.

Na posiedzeniu Komisji przedstawiono ocenę Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010, w której należy podkreślić duże zaangażowanie Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, wydziałów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, samorządów lokalnych oraz wielu jednostek i instytucji działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego w realizację celów i zamierzeń Programu. Wspólne i systematyczne działania podejmowane przez ww. jednostki przyczyniają się niewątpliwie do podnoszenia stanu porządku i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.

Realizację „Powiatowego Programu ...” Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oceniła pozytywnie. Główne zamierzenia Programu znalazły odzwierciedlenie w pracy ww. jednostek organizacyjnych. Ponadto wspólnie podejmowane działania spowodowały i należy mieć nadzieję, że będą powodować w następnych latach spadek liczby najbardziej powszechnych przestępstw i wykroczeń na terenie Powiatu Tarnogórskiego tj.:

- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu ogółem z 115 zdarzeń w 2006 roku do 90 zdarzeń w roku 2009, w tym bójka i pobicie z 61 w 2006 roku do 45 w roku 2009 (spadek o 26%);

- przestępstwa przeciwko mieniu ogółem – w roku 2006 – 3072 zdarzeń, a w roku 2009 – 2211 zdarzeń;

- przestępstwa narkotykowe – spadek z 582 zdarzeń w roku 2006 do 199 zdarzeń w roku 2009 – spadek o blisko 66%;

- przestępstwa gospodarcze – spadek do 456 zdarzeń w 2009 roku ze 689 zdarzeń w roku 2006.

Zmalała też liczba przestępstw ogółem o 29 % z 5499 zdarzeń w roku 2006 do 3893 zdarzeń w roku 2009.

Jeśli chodzi o przestępstwa nieletnich, największy sukces można było odnotować w przypadku przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie w roku 2006 - 25 nieletnich dopuściło się 92 czynów karalnych, natomiast w roku 2009 - 20 czynów karalnych dopuściło się 6 nieletnich. Stanowiło to spadek tej kategorii przestępstw w roku 2009 w porównaniu do roku 2006 o 78,27%.

W kwestii bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego, biorąc pod uwagę przełom lat 2006-2009, czyli w okresie m.in. obowiązywania „Powiatowego Programu...” stwierdzono, że sytuacja kształtowała się podobnie w poszczególnych latach. O ile w latach 2007 – 2008 liczba kolizji drogowych (odpowiednio 1233 i 1326 kolizje) spadła w porównaniu do roku 2006 (1522 kolizji), to wzrost kolizji w roku 2009 (1463 zdarzeń) – jest wartością niższą od liczby kolizji w 2006. W porównaniu do 2006 r. w roku 2009 wzrosła również liczba rannych oraz liczba ofiar śmiertelnych, dlatego w Programie na lata kolejne działania z zakresu bezpieczeństwa na drogach zostaną zintensyfikowane przez poszczególne jednostki.

Przy opracowaniu „Powiatowego Programu ...” na kolejne lata należałoby zaznaczyć konieczność kontynuowania wspólnych prac na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie tylko przez jednostki organizacyjne do tego powołane, ale również włączać coraz szerszy krąg ludzi i instytucji, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych Powiatu Tarnogórskiego.

Również Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Tarnogórskim pomimo tego, iż nie ma ona możliwości egzekucji swoich postanowień, to poprzez inspirowanie, właściwe i rzeczowe kierowanie wniosków do odpowiednich adresatów w dużej mierze przyczyniła się do pełnej i pozytywnej realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 – 2010”. Zadania te powinna kontynuować w latach następnych.

W temacie dotyczącym Powiatowego Centrum Monitorowania (PCM), po przedstawieniu informacji z zakresu dotychczasowych przedsięwzięć, stanowisko przedstawił przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, który poinformował, że gmina wystąpiła z wnioskiem o środki na Powiatowe Centrum Monitorowania i będzie je realizować samodzielnie z siedzibą na ul. Piastowskiej 8. Zapytano ponadto obecnych na posiedzeniu Komisji przedstawicieli poszczególnych gmin o potrzebę uruchomienia PCM, ponieważ jeśli gminy nie są na chwilę obecną zainteresowane wspólnym przedsięwzięciem, w szczególności z powodu braku środków finansowych, można postanowić, że każda gmina będzie realizowała monitoring we własnym zakresie i wedle własnych potrzeb, a dopiero w przyszłości utworzy się wspólne Powiatowe Centrum Monitorowania.

Obecni na posiedzeniu Komisji przedstawiciele gmin Zbrosławice, Tworóg oraz miasta Radzionków poinformowali o braku chęci przystąpienia na chwilę obecną do PCM.

Omawiając temat dotyczący ograniczenia przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków przez osoby niepełnoletnie skupiono się w głównej mierze na dopalaczach, ich szkodliwości oraz sprzedaży na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień poinformował, że gmina bazuje przede wszystkim na profilaktyce, jednak jest propozycja aby rozszerzyć program Wczesnej Interwencji o szkoły ponadgimnazjalne. Istotne jest aby nauczyciele potrafili rozpoznać problem alkoholowy lub narkotykowy i skierować ucznia do ośrodka na terapię. Problem zbyt późnej wykrywalności problemu alkoholowego lub narkotykowego uczniów leży również w samych szkołach, gdzie zarówno dyrektorzy jak i kadra nauczycielska boją się jego ujawnienia gdyż wpływa to negatywnie na wizerunek szkoły.

W kwestii dopalaczy – w Tarnowskich Górach działało 5 sklepów sprzedających te używki. Niestety przepisy prawne pozwalały na funkcjonowanie takich sklepów gdyż używki, którymi handlują sklepy nie zawierały w swoich składach substancji zakazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Bardzo często jednak używki takie na opakowaniach mają opisy np. nawóz do kwiatów, sól do kąpieli i są opatrzone klauzulą: „wyrób kolekcjonerski, nie nadaje się do spożycia przez ludzi”. Po inspekcjach sanepid-u tylko jeden sklep sprzedający dopalacze w Tarnowskich Górach został zamknięty

Na dzień posiedzenia Komisji jedną z form umożliwiających zamykanie sklepów z dopalaczami było wysyłanie na inspekcje inspektorów sanepid-u, czy straż pożarną albo urząd skarbowy. Stanowiło to tylko swego rodzaju nękanie i nachodzenie, gdyż wedle obowiązujących przepisów sklepy te funkcjonowały zgodnie z prawem. Na terenie Powiatu zaobserwowano tendencję wzrostową osób hospitalizowanych po zażyciu dopalaczy, które często mieszane z alkoholem powodują ostre zatrucia. Niewielkim plusem zaistniałej sytuacji może być fakt uświadamiania sobie problemu przez osoby będące hospitalizowane, które w większości przypadków same decydowały się na leczenie z nałogu.

W omawianym temacie wystosowano wniosek, do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z prośbą o częstsze inspekcje w sklepach sprzedających tzw. dopalacze celem wykrycia używek zawierających środki spożywcze, co daje możliwość kontrolowania takiej sprzedaży.

W roku 2010 nie odbyło się posiedzenie Komisji w miesiącu grudniu, na którym miały być omawiane następujące zagadnienia:

1) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

2) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.

3) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok.

W związku z nową kadencją Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2011-2013 powyższe tematy zostaną omówione na pierwszym posiedzeniu nowego składu Komisji.

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »