| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/2010 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 28 grudnia 2010r.

Uchwała budżetowa Powiatu Będzińskiego na rok 2011

na podstawie : art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt.1 i 3, art.264 ust.3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.1, 7, 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit c oraz lit d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1592 z 2001r. z późn. zm.).

Rada Powiatu Będzińskiego

uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Będzińskiego na rok 2011 w łącznej kwocie 89.231.949 zł. w tym:

1) dochody bieżące 83.210.241 zł.

2) dochody majątkowe 6.021.708 zł. - jak w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Będzińskiego na 2011 r. w łącznej kwocie 91.095.444 zł. - jak w załączniku Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 83.164.547 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 72.234.688 zł. z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.544.577 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.690.111 zł.

2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących 3.547.667 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.181.915 zł.

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi 2.281.377 zł.

5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadających na rok 2011 w łącznej kwocie 708.600 zł.

6) wydatki na obsługę długu publicznego 210.300 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.930.897 zł. w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.930.897 zł. z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi 886.790 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.863.495 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki inwestycyjnej w kwocie 198.878 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu Powiatu w kwocie 1.664.617 zł.

2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.998.878 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.135.383 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1) pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 198.878 zł.

2) kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 2.500.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.500.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 180.000 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 150.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się maksymalną kwotę udzielanych poręczeń i pożyczek w wysokości 500.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2011 poręczeń i pożyczek do kwoty 500.000 zł.

3. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2011 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 708.600 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011 - jak w załączniku Nr 6.

§ 9. Ustala się plan dochodów wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Będzińskiego do:

1. dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi

– z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. przekazania uprawnień powiatowym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. lokowania w trakcie wykonywania budżetu czasowo wolnych środków pieniężnych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu w sytuacjach, jeżeli takie lokowanie przyniesie korzystniejsze efekty finansowe dla budżetu Powiatu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, które były poniesione w latach poprzednich - stanowią dochody budżetu Powiatu Będzińskiego w roku 2011.

2. W toku wykonywania budżetu Powiatu Będzińskiego w 2011 r. wpłaty /zwroty/ środków do budżetu związane z wydatkami 2011 r. będą ewidencjonowane jako zmniejszenie poniesionych w 2011 r. kosztów i wydatków budżetowych.

3. Otrzymywane przez Dom Dziecka w Sarnowie w roku 2011 zwroty kosztów związanych z przygotowywaniem posiłków dla Domu Pomocy Społecznej w Będzinie będą ewidencjonowane w Domu Dziecka jako zmniejszenie poniesionych w 2011 roku wydatków na te cele.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2010
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - plan dochodów na 2011 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/2010
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 - plan wydatków na 2011 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/2010
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 - plan przychodów i rozchodów na 2011 r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/21/2010
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 - plan dochodów i wydatków na zadania rządowe na 2011 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/21/2010
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 - plan dochodów i wydatków z tyt. umów i porozumień na 2011 r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/21/2010
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 - plan dotacji udzielonych z budżetu w 2011 r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/21/2010
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 - plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/21/2010
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 r

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/21/2010
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Uzupełnienie do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2011 r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »