| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Brenna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1)Określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna w wysokości: 34.473.768,56zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie: 27.835.592,31zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 6.638.176,25zł

2)Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1)Określa łączna kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna w wysokości:36.248.030,44zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie: 25.398.195,00zł

b) wydatki majątkowe w kwocie: 10.849.835,44zł

2)Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3)Zestawienie planowanych wydatków bieżących stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4)Zestawienie planowanych wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brenna wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1)zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny programie przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2)zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3)zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4)zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

5)zadań własnych sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1)Określa kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości: 1.774.261,88zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie: 1.374.261,88zł

b) zaciąganych pożyczek w kwocie: 400.000,00zł

2)Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1)Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 5.858.257,88zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 4.083.996,00zł.

2)Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 2.000.000,00zł

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie:1.774.261,88zł,

3)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 3.000.000,00zł

§ 7. 1)W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 50.000,00zł

2)W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 65.000,00zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

§ 8. 1)Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2)Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 5 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

3)Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.

4)Wskazać następujące terminy przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy:

a) 13 dzień miesiąca - dochody według stanu na 10 dzień miesiąca

b) 23 dzień miesiąca - dochody według stanu na 20 dzień miesiąca

c) 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym - dochody według stanu na 31grudnia 2011 roku.

§ 9. Upoważnia Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2.000.000,00zł,

2)dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym, do dokonywania zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3)przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1)Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

2)Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

3)Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.

4)Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

5)Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały stanowi zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych.

6)Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały stanowi plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy na 2011 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na 2011 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych wydatków bieżących budżetu Gminy na 2011 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2011 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych dochodów oraz wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej na 2011 rok


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2011 rok


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2011 rok


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie kwot planowanych przychodów oraz rozchodów budżetu gminy na 2011 rok


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2011 rok


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych na 2011 rok


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr IV/20/10
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »