| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. / oraz uchwały Nr XLIX/212/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.775.681 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.662.776 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1.112.905 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.762.701 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 12.906.636 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2.856.065 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 12.980 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

2) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się :

1) Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.356.540 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.356.540 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie – 34.200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

1) Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 151.248 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2) Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 185.248 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się :

1) Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 90.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 90.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się :

1) Wydatki majątkowe w kwocie – 2.856.065 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie – 9.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

1) dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 420.000 zł

2) dla Miasta Żywca na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Gilowice w kwocie – 34.000 zł

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie – 47.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia w wysokości – 611.515 zł

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 100.000 zł

2) celową w wysokości – 130.000 zł

w tym:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 32.000 zł

na wydatki związane z oświatą – 98.000 zł

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 930.000 zł

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.434.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,

3) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 50.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 15. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników interwencyjnych, prac społecznie użytecznych. Środki otrzymane za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, dowóz uczniów do szkół podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Jan Małysiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 9 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 11 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

załącznik nr 12 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.pdf

załącznik nr 13 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik14.pdf

załącznik nr 14 do Uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2010 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »