| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211-212, 214, 218-222, 239, i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rudziniec na 2011 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 26.721.398,- zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 26.321.398,- zł

2) dochody majątkowe w wysokości 400.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.208.178,- zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.677.050,- zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.531.128,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.486.780,- zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów – w wysokości 3.524.882,- zł

2) pożyczek – w wysokości 1.987.400,- zł

3) nadwyżki z lat ubiegłych – w wysokości 974.498,- zł.

§ 5. Ustala się spłatę pożyczki w wysokości 25.502,- zł.

§ 6. Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.512.282,- zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 25.502,- zł, zgodnie z planem stanowiącym załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu w łącznej wysokości 5.999.105,- zł – zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 4.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody 4.073.779,- zł

- koszty 4.073.779,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- dochody 1.590.664,- zł

- wydatki 1.590.664,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 279.632,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- dochody 150.000,- zł

- wydatki 150.000,- zł

§ 12. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 120.000,- zł.

§ 13. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,- zł i rezerwę celową w wysokości 65.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w §17 niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:

1) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

2) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową gminy.

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 5.512.282,- zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.609.882,- zł,

4) finansowanie wydatków na realizację gminnych programów ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zaciąganych w funduszach celowych – do kwoty 1.987.400,- zł.

§ 18. Upoważnia się jednostki pomocnicze gminy do prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie środków finansowych Funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2012 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2012 roku – do kwoty 5.000.000,- zł.

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy Rudziniec do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 1.000.000,- zł.

§ 21. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Rudziniec i jej jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- dokonanych w 2011 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

- dotyczących lat poprzednich przyjmowane są na konto dochodów w tym roku budżetowym.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4A.pdf

Załącznik nr 4A

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »