| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/3/17/10 Rady Powiatu Bielskiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

Uchwała Budżetowa na 2011 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r., z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r., z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości

-

80.768.154,63

w tym:

- dochody bieżące

-

63.366.862,00

- dochody majątkowe

-

17.401.292,63

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości

-

99.319.393,26

- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące

kwotę

59.937.410,00

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych

kwotę

46.056.706,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwotę

32.998.986,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

kwotę

13.057.720,00

b) dotacje na zadania bieżące

kwotę

6.212.201,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

kwotę

2.811.674,70

d) wydatki na programy realizowane z budżetu UE
oraz innych źródeł zagranicznych

kwotę

1.797.696,30

e) wydatki na obsługę długu

kwotę

950.000,00

f) wydatki z tytułu poręczeń

kwotę

1.509.132,00

g) rezerwy

kwotę

600.000,00

w tym:

- rezerwa ogólna

kwotę

395.000,00

- rezerwa celowa przeznaczona na:

• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

kwotę

135.000,00

• nowe zadania oświatowe

kwotę

70.000,00

2/ wydatki majątkowe

kwotę

39.381.983,26

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwotę

39.381.983,26

w tym:

- wydatki na programy i projekty realizowane
z budżetu UE oraz innych źródeł
zagranicznych

kwotę

24.005.408,77

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

kwotę

15.376.574,49

§ 3

1. Deficyt budżtu powiatu w wysokości 18.551.238,63 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 16.711.550,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.839.688,63 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5


Dotacje udzielane z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetowego


w kwocie


10.000.000,00


2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego


w kwocie


16.711.550,00


3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów


w kwocie


6.788.450,00


§ 7


Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 10.000.000,00 zł,

2/dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3/przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4/udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł,

5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8


Ustala się, że weksle in blanco:

1/będą stanowić zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 1/,

2/mogą stanowić zabezpieczenie otrzymanych środków i dotacji.

§ 9


Ustala się, że :

1/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Migdał

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2011


Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2011


Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK


Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik4.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 R.Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik5.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 R.


Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik6.xls

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2011 R.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »