| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/3/17/10 Rady Powiatu Bielskiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

Uchwała Budżetowa na 2011 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r., z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r., z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości

-

80.768.154,63

w tym:

- dochody bieżące

-

63.366.862,00

- dochody majątkowe

-

17.401.292,63

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości

-

99.319.393,26

- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące

kwotę

59.937.410,00

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych

kwotę

46.056.706,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwotę

32.998.986,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

kwotę

13.057.720,00

b) dotacje na zadania bieżące

kwotę

6.212.201,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

kwotę

2.811.674,70

d) wydatki na programy realizowane z budżetu UE
oraz innych źródeł zagranicznych

kwotę

1.797.696,30

e) wydatki na obsługę długu

kwotę

950.000,00

f) wydatki z tytułu poręczeń

kwotę

1.509.132,00

g) rezerwy

kwotę

600.000,00

w tym:

- rezerwa ogólna

kwotę

395.000,00

- rezerwa celowa przeznaczona na:

• zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

kwotę

135.000,00

• nowe zadania oświatowe

kwotę

70.000,00

2/ wydatki majątkowe

kwotę

39.381.983,26

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

kwotę

39.381.983,26

w tym:

- wydatki na programy i projekty realizowane
z budżetu UE oraz innych źródeł
zagranicznych

kwotę

24.005.408,77

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne

kwotę

15.376.574,49

§ 3

1. Deficyt budżtu powiatu w wysokości 18.551.238,63 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 16.711.550,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.839.688,63 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5


Dotacje udzielane z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetowego


w kwocie


10.000.000,00


2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego


w kwocie


16.711.550,00


3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów


w kwocie


6.788.450,00


§ 7


Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 10.000.000,00 zł,

2/dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3/przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4/udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł,

5/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8


Ustala się, że weksle in blanco:

1/będą stanowić zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7 pkt 1/,

2/mogą stanowić zabezpieczenie otrzymanych środków i dotacji.

§ 9


Ustala się, że :

1/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Migdał

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2011


Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2011


Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik3.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK


Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik4.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 R.Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik5.xls

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 R.


Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
Nr IV/3/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Zalacznik6.xls

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU W 2011 R.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »