| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/39/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 grudnia 2010r.

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011


Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c) i d), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), - art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:
§ 1.  1. Określa się planowane dochody budżetu Gminy i Miasta na rok 2011 w łącznej kwocie 97.103.596,38 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 84.470.114,39 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 12.633.481,99 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:
a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a,
b) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b,
c) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c.
§ 2.  1. Określa się planowane wydatki budżetu Gminy i Miasta na rok 2011 w łącznej kwocie 98.155.975,73 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 79.979.952,56 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 18.176.023,17 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:
a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a,
b) związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b,
c) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c.
§ 3.  1. Określa się planowany deficyt w kwocie 1.052.379,35 zł.
2. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.052.379,35 zł.
§ 4. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 6.935.550,35 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
§ 5. Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.883.171,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
§ 6. Określa się limit zobowiązań:
- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.052.379,35 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.883.171,00 zł,
§ 7. W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 657.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące:
- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 650.000,00 zł,
- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 7.000,00 zł.
§ 8. W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000,00 zł oraz w planie wydatków określa się:
- wydatki bieżące w kwocie 180.000,- zł na realizacje zadań związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania związanego z ochroną powierzchni ziemi.
§ 9. W planie wydatków bieżących ujmuje się kwotę 114.355,62 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
§ 10. Tworzy się rezerwę:
- ogólną w wysokości w kwocie 290.950,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 209.050,00 zł.
§ 11. Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2011” zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 12. Ustala się „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych w roku 2011” zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 13. Ustala się „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2011” zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:
1) do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
2) do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.052.379,35 zł,
3) do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.883.171,00 zł.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta:
1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.
§ 16. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 


Tabela Nr 1 
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2011 ROKU
Dział Nazwa
działu klasyfikacji budżetowej/
źródło dochodu
Dochody
ogółem
z tego:
Dochody
bieżące
w tym: Dochody
majątkowe
w tym:
dochody z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
dochody z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
1 2 3 4 5 6 7
020 Leśnictwo 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
  - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich 1 500,00 1 500,00   0,00  
600 Transport i łączność 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
  - wpływy z usług 30 000,00 30 000,00   0,00  
630 Turystyka 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00
  - wpływy z usług 22 000,00 22 000,00   0,00  
700 Gospodarka mieszkaniowa 5 993 149,53 2 089 650,00 0,00 3 903 499,53 108 457,53
  - wpływy z opłat za użytkowanie
wieczyste nieruchomości
180 000,00 180 000,00   0,00  
  - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 128 750,00 128 750,00   0,00  
  - wpływy z różnych opłat 4 500,00 4 500,00   0,00  
  - dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
z tego:
1 767 600,00 1 767 600,00 0,00 0,00 0,00
  • najem i dzierżawa zwałów płaskich,
placów i stożków
1 700 000,00 1 700 000,00   0,00  
  • dzierżawa terenu pod nadajnik
„Centertel”
17 000,00 17 000,00   0,00  
  • dzierżawa 50 600,00 50 600,00   0,00  
  - wpływy z tytułu odpłatnego
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego
5 000,00     5 000,00  
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności
z tego:
3 790 042,00 0,00 0,00 3 790 042,00 0,00
  • sprzedaż mienia komunalnego 2 540 042,00     2 540 042,00  
  • sprzedaż lokali mieszkalnych 750 000,00     750 000,00  
  • sprzedaż lokali użytkowych 500 000,00     500 000,00  
  - wpływy z usług 8 800,00 8 800,00   0,00  
  - dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
108 457,53     108 457,53 108 457,53
710 Działalność usługowa 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00
  - wpływy z usług 70 000,00 70 000,00   0,00  
  - dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
2 000,00 2 000,00   0,00  
750 Administracja publiczna 460 445,90 460 445,90 334 241,90 0,00 0,00
  - wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00   0,00  
  - dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
334 241,90 334 241,90 334 241,90 0,00  
  - dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych
122 044,00 122 044,00   0,00  
  - dochody związane z realizacją zadań
zleconych
160,00 160,00   0,00  
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00
  - dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych
6 500,00 6 500,00   0,00  
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 201 000,00 201 000,00 0,00 0,00 0,00
  - dochody z kar pieniężnych i grzywien
określonych w odrębnych przepisach
– wpływy z mandatów od osób
fizycznych
200 000,00 200 000,00   0,00  
  - dotacje celowe z powiatu na zadania
realizowane na podstawie porozumień
1 000,00 1 000,00   0,00  
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 41 435 174,06 41 435 174,06 0,00 0,00 0,00
  - wpływy z podatków
z tego:
15 643 438,06 15 643 438,06 0,00 0,00 0,00
  • od nieruchomości 13 438 989,87 13 438 989,87   0,00  
  • rolnego 360 814,33 360 814,33   0,00  
  • leśnego 50 036,36 50 036,36   0,00  
  • od środków transportowych 748 597,50 748 597,50   0,00  
  • dochodowego od osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej
60 000,00 60 000,00   0,00  
  • od spadków i darowizn 280 000,00 280 000,00   0,00  
  • od czynności cywilnoprawnych 705 000,00 705 000,00   0,00  
  - wpływy z opłat
z tego:
1 827 036,00 1 827 036,00 0,00 0,00 0,00
  • skarbowej 90 000,00 90 000,00   0,00  
  • targowej 218 000,00 218 000,00   0,00  
  • za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
657 000,00 657 000,00   0,00  
  • eksploatacyjnej 852 036,00 852 036,00   0,00  
  • lokalnych innych niż wynikające
z ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
z tego:
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
  ▪ opłata za zajęcie pasa drogowego
oraz ustawienie reklam w pasie
drogowym
10 000,00 10 000,00   0,00  
  - udział we wpływach z podatków
stanowiących dochód budżetu państwa
z tego:
23 950 000,00 23 950 000,00 0,00 0,00 0,00
  • udział w podatku dochodowy od osób
fizycznych
23 500 000,00 23 500 000,00   0,00  
  • udział w podatku dochodowy od osób
prawnych
450 000,00 450 000,00   0,00  
  - wpływy z różnych opłat 14 700,00 14 700,00   0,00  
758 Różne rozliczenia 23 715 928,37 23 715 928,37 0,00 0,00 0,00
  - subwencja ogólna
z tego:
23 056 751,00 23 056 751,00 0,00 0,00 0,00
  • część oświatowa 20 337 343,00 20 337 343,00   0,00  
  • część wyrównawcza (kwota
podstawowa)
2 422 904,00 2 422 904,00   0,00  
  • część równoważąca 296 504,00 296 504,00   0,00  
  - wpływy z różnych opłat 659 177,37 659 177,37   0,00  
801 Oświata i wychowanie 7 679 138,23 4 145 134,06 3 447 875,16 3 534 004,17 3 534 004,17
  - dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
135 190,00 135 190,00 0,00 0,00 0,00
  • najem i dzierżawa obiektach
oświatowych
120 190,00 120 190,00 0,00 0,00 0,00
  • dzierżawa autobusu szkolnego 15 000,00 15 000,00   0,00  
  - wpływy z usług 561 653,90 561 653,90   0,00  
  - wpływy z odsetek 140,00 140,00   0,00  
  - wpływy z różnych dochodów 275,00 275,00   0,00  
  - dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
6 981 879,33 3 447 875,16 3 447 875,16 3 534 004,17 3 534 004,17
851 Ochrona zdrowia 346,00 346,00 0,00 0,00 0,00
  - dotacje z budżetu państwa na realizacje
zadań zleconych
346,00 346,00   0,00  
852 Pomoc społeczna 9 577 336,00 9 577 336,00 0,00 0,00 0,00
  - wpływy z usług 21 000,00 21 000,00   0,00  
  - wpływy z odsetek 9 000,00 9 000,00   0,00  
  - wpływy z różnych dochodów 128 000,00 128 000,00   0,00  
  - dotacje z budżetu państwa na realizacje
zadań zleconych
8 166 916,00 8 166 916,00   0,00  
  - dotacje z budżetu państwa na realizacje
zadań własnych
1 238 520,00 1 238 520,00   0,00  
  - dochody związane z realizacją zadań
zleconych
13 900,00 13 900,00   0,00  
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00
  - wpływy z odsetek 100,00 100,00   0,00  
  - wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00   0,00  
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 985 983,02 2 286 000,00 0,00 1 699 983,02 1 699 983,02
  - wpływy z usług 2 081 000,00 2 081 000,00   0,00  
  - wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 000,00   0,00  
  - wpływy z różnych opłat 200 000,00 200 000,00   0,00  
  - dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
1 699 983,02     1 699 983,02 1 699 983,02
926 Kultura fizyczna 3 920 995,27 425 000,00 0,00 3 495 995,27 2 829 995,27
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych – opłaty czynszowe
125 000,00 125 000,00   0,00  
  - wpływy z usług 300 000,00 300 000,00   0,00  
  - dotacje celowe z budżetu państwa
na realizacje zadania inwestycyjnego
333 000,00     333 000,00  
  - pomoc finansowa udzielana między
jednostkami samorządu terytorialnego
na realizację zadania inwestycyjnego
333 000,00     333 000,00  
  - dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
2 829 995,27     2 829 995,27 2 829 995,27
Ogółem dochody: 97 103 596,38 84 470 114,39 3 782 117,06 12 633 481,99 8 172 439,99


Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU
Dział Nazwa
działu klasyfikacji budżetowej/
źródło dochodu
Dochody
ogółem
z tego:
Dochody
bieżące
w tym: Dochody
majątkowe
w tym:
dochody z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
dochody z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
1 2 3 4 5 6 7
750 Administracja publiczna 122 044,00 122 044,00 0,00 0,00 0,00
  - dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych
122 044,00 122 044,00   0,00  
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00
  - dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych
6 500,00 6 500,00   0,00  
851 Ochrona zdrowia 346,00 346,00 0,00 0,00 0,00
  - dotacje z budżetu państwa na realizacje
zadań zleconych
346,00 346,00   0,00  
852 Pomoc społeczna 8 166 916,00 8 166 916,00 0,00 0,00 0,00
  - dotacje z budżetu państwa na realizacje
zadań zleconych
8 166 916,00 8 166 916,00   0,00  
Ogółem dochody: 8 295 806,00 8 295 806,00 0,00 0,00 0,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych
Dział
Rozdział
Nazwa
działu klasyfikacji budżetowej/
źródło dochodu
Kwota dochodów
do odprowadzenia
do budżetu państwa
750 Administracja publiczna 3 200,00
75011 Urzędy wojewódzkie 3 200,00
852 Pomoc społeczna 69 500,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
69 500,00
Ogółem dochody do odprowadzenia 72 700,00


Tabela Nr 1b
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU
Dział Nazwa
działu klasyfikacji budżetowej/
źródło dochodu
Dochody
ogółem
z tego:
Dochody
bieżące
w tym: Dochody
majątkowe
w tym:
dochody z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
dochody z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
710 Działalność usługowa 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
  - dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
2 000,00 2 000,00   0,00  
926 Kultura fizyczna 333 000,00 0,00 0,00 333 000,00 0,00
  - dotacje celowe z budżetu państwa
na realizacje zadania inwestycyjnego
333 000,00     333 000,00  
Ogółem dochody: 335 000,00 2 000,00 0,00 333 000,00 0,00


Tabela Nr 1c
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU
Dział Nazwa
działu klasyfikacji budżetowej/
źródło dochodu
Dochody
ogółem
z tego:
Dochody
bieżące
w tym: Dochody
majątkowe
w tym:
dochody z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
dochody z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
  - dotacje celowe z powiatu na zadania
realizowane na podstawie porozumień
1 000,00 1 000,00   0,00  
926 Kultura fizyczna 333 000,00 0,00 0,00 333 000,00 0,00
  - pomoc finansowa udzielana między
jednostkami samorządu terytorialnego
na realizację zadania inwestycyjnego
333 000,00 0,00   333 000,00  
Ogółem dochody: 334 000,00 1 000,00 0,00 333 000,00 0,00


Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2011
Dział
Rozdział
Nazwa działu
i rozdziału
klasyfikacji budżetowej
Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
Wydatki
jednostek
budżetowych
w tym: Dotacje
na zadania
bieżące
Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
Wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
Obsługa
długu
Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup
i objęcie
akcji
i udziałów
Wniesienie
wkładów
do spółek
prawa
handlowego
wynagrodzenia
i składki
od nich naliczane
wydatki związane
z realizacją
statutowych zadań
jednostek budżetowych
Wydatki
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
010 ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO
113 216,29 113 216,29 16 000,00 0,00 16 000,00 97 216,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 7 216,29 7 216,29 0,00 0,00 0,00 7 216,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
020 Leśnictwo 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
400 WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ
2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40095 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
600 TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
6 295 421,95 6 295 421,95 3 763 221,95 902 477,00 2 860 744,95 2 500 000,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 795 421,95 3 795 421,95 3 763 221,95 902 477,00 2 860 744,95 0,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
630 TURYSTYKA 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 660 109,85 2 282 000,00 1 330 000,00 0,00 1 330 000,00 950 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 378 109,85 378 109,85 0,00 0,00 0,00
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 208 109,85 950 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 109,85 258 109,85 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
1 452 000,00 1 332 000,00 1 330 000,00 0,00 1 330 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
                                 
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 936 064,00 936 064,00 934 564,00 131 853,00 802 711,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 323 590,00 323 590,00 323 590,00 3 090,00 320 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71014 Opracowania geodezyjne
i kartograficzne
400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 83 452,00 83 452,00 83 452,00 53 061,00 30 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 129 022,00 129 022,00 127 522,00 75 702,00 51 820,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 118 041,17 8 848 916,92 8 018 427,38 5 480 051,38 2 538 376,00 0,00 317 900,00 512 589,54 0,00 0,00 269 124,25 269 124,25 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 490 000,00 490 000,00 490 000,00 466 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast
i miast na prawach powiatu)
279 805,00 279 805,00 17 305,00 650,00 16 655,00 0,00 262 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast
i miast na prawach powiatu)
7 081 315,67 6 812 191,42 6 347 061,38 5 013 401,38 1 333 660,00 0,00 7 100,00 458 030,04 0,00 0,00 269 124,25 269 124,25 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 125 359,50 125 359,50 70 800,00 0,00 70 800,00 0,00 0,00 54 559,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 1 141 561,00 1 141 561,00 1 093 261,00 0,00 1 093 261,00 0,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZSĄDOWNICTWA
6 500,00 6 500,00 6 500,00 5 235,00 1 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
6 500,00 6 500,00 6 500,00 5 235,00 1 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1 267 746,08 1 267 746,08 1 167 146,08 659 262,00 507 884,08 25 000,00 75 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 510 310,00 510 310,00 445 310,00 57 250,00 388 060,00 5 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 17 300,00 17 300,00 17 300,00 0,00 17 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75416 Strażgminna (miejska) 720 136,08 720 136,08 704 536,08 602 012,00 102 524,08 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
150 000,00 150 000,00 150 000,00 85 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75647 Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych należności budżetowych
150 000,00 150 000,00 150 000,00 85 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 171 071,25 2 171 071,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 171 071,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 171 071,25 2 171 071,25   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 171 071,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne
i celowe
500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
801 OŚWIATA
I WYCHOWANIE
36 432 842,16 31 515 066,70 28 426 560,62 23 233 290,62 5 193 270,00 0,00 405 030,00 2 683 476,08 0,00 0,00 4 917 775,46 4 917 775,46 4 307 214,10 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 15 465 392,10 12 996 235,62 11 575 300,69 9 616 780,69 1 958 520,00 0,00 267 620,00 1 153 314,93 0,00 0,00 2 469 156,48 2 469 156,48 1 864 257,38 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 634 990,00 634 990,00 597 910,00 556 920,00 40 990,00 0,00 37 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 6 283 765,12 6 278 102,86 5 623 192,86 4 502 012,86 1 121 180,00 0,00 28 410,00 626 500,00 0,00 0,00 5 662,26 5 662,26 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 11 079 075,76 8 636 119,04 8 047 393,89 6 746 023,89 1 301 370,00 0,00 63 290,00 525 435,15 0,00 0,00 2 442 956,72 2 442 956,72 2 442 956,72 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 438 500,00 438 500,00 438 500,00 0,00 438 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 845 949,00 845 949,00 653 623,00 563 623,00 90 000,00 0,00 2 000,00 190 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli
131 950,00 131 950,00 131 950,00 34 230,00 97 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne 1 531 720,18 1 531 720,18 1 337 190,18 1 213 700,18 123 490,00 0,00 6 630,00 187 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
851 OCHRONA ZDROWIA 733 546,00 733 546,00 672 540,00 349 759,00 322 781,00 60 000,00 1 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 650 000,00 650 000,00 599 000,00 349 500,00 249 500,00 50 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85158 Izby wytrzeźwień 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 66 546,00 66 546,00 66 540,00 259,00 66 281,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
852 POMOC SPOŁECZNA 13 130 571,00 13 130 571,00 2 580 642,00 1 753 872,00 826 770,00 84 000,00 10 465 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 49 500,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 429 916,00 8 429 916,00 522 072,00 425 702,00 96 370,00 50 000,00 7 857 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
47 685,00 47 685,00 43 685,00 43 285,00 400,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 100 101,00 1 100 101,00 700,00 0,00 700,00 7 000,00 1 092 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 867 000,00 867 000,00 67 000,00 57 000,00 10 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 376 509,00 376 509,00 300,00 0,00 300,00 3 000,00 373 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 562 385,00 1 562 385,00 1 557 385,00 1 178 385,00 379 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
86 500,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 270 975,00 270 975,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 250 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 601 436,00 601 436,00 526 136,00 494 473,00 31 663,00 2 000,00 73 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 520 536,00 520 536,00 507 236,00 476 473,00 30 763,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna
dla uczniów
80 900,00 80 900,00 18 900,00 18 000,00 900,00 2 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
12 422 473,04 6 393 233,00 6 307 133,00 2 067 806,00 4 239 327,00 0,00 86 100,00 0,00 0,00 0,00 6 029 240,04 6 029 240,04 4 534 456,04 0,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
1 010 487,00 15 703,00 15 703,00 0,00 15 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994 784,00 994 784,00 0,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 2 587 649,00 2 107 649,00 2 086 649,00 582 770,00 1 503 879,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast
i wsi
984 336,00 984 336,00 950 336,00 696 836,00 253 500,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
1 256 929,41 1 105 000,00 1 073 900,00 788 200,00 285 700,00 0,00 31 100,00 0,00 0,00 0,00 151 929,41 151 929,41 131 929,41 0,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 73 000,00 73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 980 045,00 1 980 045,00 1 980 045,00 0,00 1 980 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90020 Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat produktowych
5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 4 454 026,63 51 500,00 51 500,00 0,00 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 402 526,63 4 402 526,63 4 402 526,63 0,00 0,00
                                 
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 578 977,67 2 384 600,37 0,00 0,00 0,00 2 384 600,37 0,00 0,00 0,00 0,00 194 377,30 194 377,30 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 803 977,67 1 609 600,37 0,00 0,00 0,00 1 609 600,37 0,00 0,00 0,00 0,00 194 377,30 194 377,30 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
926 KULTURA FIZYCZNA 8 987 459,27 2 600 063,00 2 375 063,00 1 108 363,00 1 266 700,00 220 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6 387 396,27 6 387 396,27 5 097 396,27 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 7 474 396,27 1 087 000,00 1 087 000,00 0,00 1 087 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 387 396,27 6 387 396,27 5 097 396,27 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność 1 293 063,00 1 293 063,00 1 288 063,00 1 108 363,00 179 700,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
  RAZEM 98 155 975,73 79 979 952,56 56 814 434,03 36 271 442,00 20 542 992,03 6 332 816,66 11 465 565,00 3 196 065,62 0,00 2 171 071,25 18 176 023,17 18 176 023,17 13 939 066,41 0,00 0,00


Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU
Dział
Rozdział
Nazwa działu
i rozdziału
klasyfikacji budżetowej
Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
Wydatki
jednostek
budżetowych
w tym: Dotacje
na zadania
bieżące
Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
Wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
Obsługa
długu
Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup
i objęcie
akcji
i udziałów
Wniesienie
wkładów
do spółek
prawa
handlowego
wynagrodzenia
i składki
od nich naliczane
wydatki związane
z realizacją
statutowych zadań
jednostek budżetowych
Wydatki
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 122 044,00 122 044,00 122 044,00 117 044,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 122 044,00 122 044,00 122 044,00 117 044,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZSĄDOWNICTWA
6 500,00 6 500,00 6 500,00 5 235,00 1 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
6 500,00 6 500,00 6 500,00 5 235,00 1 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
851 OCHRONA ZDROWIA 346,00 346,00 340,00 259,00 81,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 346,00 346,00 340,00 259,00 81,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
852 POMOC SPOŁECZNA 8 166 916,00 8 166 916,00 307 572,00 218 702,00 88 870,00 0,00 7 859 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
8 152 416,00 8 152 416,00 294 572,00 205 702,00 88 870,00   7 857 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
  RAZEM 8 295 806,00 8 295 806,00 436 456,00 341 240,00 95 216,00 0,00 7 859 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tabela Nr 2b
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU
Dział
Rozdział
Nazwa działu
i rozdziału
klasyfikacji budżetowej
Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
Wydatki
jednostek
budżetowych
w tym: Dotacje
na zadania
bieżące
Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
Wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
Obsługa
długu
Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup
i objęcie
akcji
i udziałów
Wniesienie
wkładów
do spółek
prawa
handlowego
wynagrodzenia
i składki
od nich naliczane
wydatki związane
z realizacją
statutowych zadań
jednostek budżetowych
Wydatki
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
926 KULTURA FIZYCZNA 333 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 333 000,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 0,00
                                 
  RAZEM 335 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 0,00


Tabela Nr 2c
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU
Dział
Rozdział
Nazwa działu
i rozdziału
klasyfikacji budżetowej
Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
Wydatki
jednostek
budżetowych
w tym: Dotacje
na zadania
bieżące
Świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
Wydatki
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
Wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji
Obsługa
długu
Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
w tym: zakup
i objęcie
akcji
i udziałów
Wniesienie
wkładów
do spółek
prawa
handlowego
wynagrodzenia
i składki
od nich naliczane
wydatki związane
z realizacją
statutowych zadań
jednostek budżetowych
Wydatki
na programy
finansowane
z udziałem
środków, o których
mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                 
926 KULTURA FIZYCZNA 333 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 333 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 0,00
                                 
  RAZEM 334 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 000,00 333 000,00 0,00 0,00 0,00


Tabela Nr 3
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2011
§ Nazwa Przychody Rozchody
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
z tego:
6 000 000,00 -
  - przychody z tytułu wyemitowanych papierów
wartościowych
6 000 000,00 -
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 935 550,35 -
992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów
z tego:
- 2 983 171,00
  - spłata kredytów - 1 928 021,00
  - spłata pożyczek - 1 055 150,00
982 Wykup innych papierów wartościowych
z tego:
- 2 900 000,00
  - wykup obligacji - 2 900 000,00
Razem: 6 935 550,35 5 883 171,00


Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2011
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota
dotacji
w tym:
dotacja
podmiotowa
dotacja
przedmiotowa
dotacja
celowa
Dotacje dla zakładu budżetowego 2 202 893,85 0,00 950 000,00 1 252 893,85
    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w tym:
2 202 893,85 0,00 950 000,00 1 252 893,85
700 70001 - utrzymania i remontów
zasobów
mieszkaniowych
856 312,00   856 312,00  
- utrzymania obiektów
i pomieszczeń
użyteczności publicznej
93 688,00   93 688,00  
- realizacja zadań
inwestycyjnych
258 109,85     258 109,85
900 90001 - realizacja zadań
inwestycyjnych
994 784,00     994 784,00
Dotacje dla instytucji kultury 2 503 977,67 2 246 571,47 0,00 257 406,20
921 92109 Miejski Ośrodek Kultury
z tego:
1 803 977,67 1 546 571,47   257 406,20
    - na realizację zadania
„Modernizacja budynku
Wiejskiego Domu
Kultury
w Szczejkowicach”
194 377,30     194 377,30
    - na realizację projektu
„IX i X Festiwal Muzyki
Niemechanicznej Around
The Rock”
63 028,90     63 028,90
  92116 Biblioteka Publiczna 700 000,00 700 000,00    
Pozostałe podmioty 3 442 713,64 2 573 216,29 0,00 869 497,35
010 01030 Izby Rolnicze 7 216,29 7 216,29    
600 60004 Międzygminny Związek Komunikacyjny 2 500 000,00 2 500 000,00    
750 75023 Powiat Rybnicki 269 124,25     269 124,25
754 75411 Miasto Rybnik 20 000,00     20 000,00
801 80101 Powiat Rybnicki 570 373,10     570 373,10
851 85158 Miasto Zabrze 10 000,00     10 000,00
852 85212 Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) 50 000,00 50 000,00    
852 85213 Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (składki na ubezpieczenia zdrowotne) 4 000,00 4 000,00    
85214 Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe) 7 000,00 7 000,00    
85216 Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe) 3 000,00 3 000,00    
854 85415 Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia) 2 000,00 2 000,00    
Razem: 8 149 585,16 4 819 787,76 950 000,00 2 379 797,40
II.Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota
dotacji
w tym:
dotacja
podmiotowa
dotacja
przedmiotowa
dotacja
celowa
010 01008 - 90 000,00     90 000,00
754 75412 - 5 000,00     5 000,00
851 85154 - 50 000,00     50 000,00
852 85295 - 20 000,00     20 000,00
853 85311 - 10 000,00     10 000,00
921 92120 - 50 000,00     50 000,00
921 92195 - 25 000,00     25 000,00
926 92605 - 220 000,00     220 000,00
Razem: 470 000,00 0,00 0,00 470 000,00


Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2011

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2011
Dział Rozdział Plan
dochodów
Plan
wydatków
Przeznaczenie dochodu
801 80104 2 200,00 2 200,00  
  z tego:      
  Przedszkole Nr 1 2 200,00 2 200,00 Cel wskazany przez darczyńcę
801 80148 1 357 915,00 1 357 915,00  
  z tego:      
  Przedszkole Nr 1 95 000,00 95 000,00 Sfinansowanie wyżywienia
w stołówkach szkolnych
i przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie stołówek
  Przedszkole Nr 3 81 345,00 81 345,00
  Przedszkole Nr 6 110 000,00 110 000,00
  Przedszkole Nr 7 56 000,00 56 000,00
  Przedszkole Nr 8 82 000,00 82 000,00
  Przedszkole Nr 10 112 667,00 112 667,00
  Przedszkole Nr 11 105 248,00 105 248,00
  Przedszkole w Bełku 54 300,00 54 300,00
  Szkoła Podstawowa
Nr 3
154 505,00 154 505,00
  Szkoła Podstawowa
w Książenicach
54 000,00 54 000,00
  Szkoła Podstawowa
w Szczejkowicach
58 000,00 58 000,00
  Gimnazjum
Nr 2
49 500,00 49 500,00
  Zespół Szkół Nr 1 108 720,00 108 720,00 Sfinansowanie wyżywienia
w stołówkach szkolnych
i przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie stołówek
  Zespół Szkół Nr 2 52 830,00 52 830,00
  Zespół Szkół Nr 3 59 000,00 59 000,00
  Zespół Szkół Nr 4 82 800,00 82 800,00
  Zespół Szkół Nr 5 42 000,00 42 000,00
Razem 1 357 915,00 1 357 915,00 x


Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr IV / 39 / 10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na rok 2011

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2011
Klasyfikacja
budżetowa
Stan funduszu
obrotowego
na 1.01.2011 r.
Przychody Wydatki Stan funduszu
obrotowego
na 31.12.2011 r.
Razem Dochody
z dostawy robót
i usług
Pozostałe Dotacje
przedmiotowe
Dotacje
celowa
Razem Na wynagrodzenia
i pochodne
Pozostałe
wydatki
Wydatki
inwestycyjne
Dział Rozdział
700 70001 683 350,00 13 140 409,85 6 670 300,00 5 262 000,00 950 000,00 258 109,85 13 153 459,85 4 021 800,00 8 873 050,00 258 609,85 670 300,00
900 90001 - 994 784,00 0,00 0,00 0,00 994 784,00 994 784,00 0,00 0,00 994 784,00 -
Razem: 683 350,00 14 135 193,85 6 670 300,00 5 262 000,00 950 000,00 1 252 893,85 14 148 243,85 4 021 800,00 8 873 050,00 1 253 393,85 670 300,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »