| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/26/10 Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590),

Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 36 552 000 zł , w tym:

1.

Dochody bieżące

18 689 065,00

w tym

1)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zał. 4

918 236,00 zł;

2)

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zał. 5

170 287,00 zł;

3)

Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1 637 951,68 zł.

2.

Dochody majątkowe

17 862 935,00

w tym

1)

Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

17 862 935,00

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 42 466 000,00 zł , w tym:

1.

Wydatki bieżace ogółem

17 941 509,00 zł

w tym

1)

wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej

13 725 617,00 zł

z tego

a)

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 088 868,00 zł

b)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 636 749,00 zł

2)

wydatki na dotacje na zadania bieżące

612 500,00 zł

3)

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 630 443,00 zł

4)

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

1 722 949,00 zł

5)

wydatki na obsługę długu

250 000,00 zł

2.

Wydatki majątkowe ogółem

24 524 491,00

w tym

1)

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

22 600 491,00

2)

Wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne fundusz wsparcia policji

50 000,00 zł.

- jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 8.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 914 000,00 zł.

1. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 800 000,00 zł;

2) zaciągniętego kredytu w kwocie 3 114 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 864 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 950 000,00

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5 914 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 950 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000,00 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 300 000,00 zł

- z czego:

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami oraz wypłatami ekwiwalentów w rozdziale 75023 Urzędy Gmin 211 770,00 zł;

2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, wypłatami ekwiwalentów w rozdziale 80110 gimnazjum 21 800,00 zł;

3) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli 9 100,00 zł;

4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 9 230,00 zł;

5) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 48 100,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 146 000,00 zł;

2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120 000,00 zł;

3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 26 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 4;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a;

5) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2011 w tym:

1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 500 000,00 zł;

2) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 8 500,00 zł;

3) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 95 000,00 zł;

4) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 3 000,00 zł;

5) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 6 000,00 w ramach zadań bieżących;

6) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 50 000,00 w ramach wydatków majątkowych

– jak w załącznikach nr 7 i 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 11 600 zł, z tego:

1)

dział 750

400,00 zł

2)

dział 852

11 200,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składek od nich naliczanych – w granicach rozdziału,

b) w obrębie grupy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2011

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4a.pdf

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Zadania inwestycyjne na rok 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie po porozumień z JST

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »