| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2011rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 10, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.)
Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 31.648.821,81 zł , w tym:
- dochody majątkowe w wysokości 15.999.197,81 zł
- dochody bieżące w wysokości 15 649 624,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.
§ 2.
1) Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 34.395.258,19 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 15.599.399,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18.795.859,19 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.
2) Wydatki przeznaczone są w szczególności na:
- zadania własne gminy w kwocie 14.169.700,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 1.139.679,00 zł
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27.000,00 zł,
- zadania przejęte do realizacji w drodze porozumienia w kwocie 72.434,00 zł,
- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 18.986.445,19 zł
§ 3.
1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.746.436,38 zł, którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:
- kredyty w wysokości 0,00 zł
- pożyczki, w wysokości 2.746.436,38 zł,
2) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 4.279.228,38 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.532.792,00 zł na 2011 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.
§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2.746.436,38 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.532.792,00 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 16.035.834,00 zł.
5) finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w państwowych funduszach celowych w wysokości 8.328.398,60 zł.
§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135 000 zł i narkomanii w kwocie 15 000 zł.
§ 6. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 4 załączoną do uchwały.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z:
- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z Tabelą Nr 5.
- realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 6.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.
§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 11. Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 44 500,00 zł,
- celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
35 500,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w państwowych funduszach celowych,
- dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- przekazywania swoich uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 13. Ustala się, że zwrot wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.
§ 15.
1) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Tabela Nr 5
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Tabela Nr 6
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/19/2010
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »