| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Porąbka na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. - Dz.U. Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.art.211,212,214,215,217,218,221 ust.1, 222 ust.1,2,3, 235, 236,237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zmianami/ RADA GMINY PORĄBKA u c h w a l a , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40.751.577,89 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 36.158.334,89 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione - 649.176,89 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4.593.243,00 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 4.593.243,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 43.093.603,23 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na: 2.1 Wydatki bieżące kwotę w wysokości 35.067.520,75 zł w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych 26.657.415,85 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.911.613,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.745.802,85 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.417.500,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.215.403,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 641.701,90 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254.623,04 zł - zgodnie z tabelą nr 8

5) wydatki na obsługę długu kwotę 135.500,00 zł 2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 8.026.082,48 zł w szczególności na: 1) inwestycje 8.011.082,48 zł

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 5.153.791,83 zł , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254.623,04 zł - zgodnie z tabelą nr 8

b) dotacje na zadania inwestycyjne 57.290,65 zł - zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 3. Kwoty dochodów określonych w §1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

1. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.928.578,00 zł - zgodnie z tabelą nr 3.

2. Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 554.487,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

3. Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z organami administracji rządowej w wysokości 300,00 zł - zgodnie z tabelą nr 5 oraz na podstawie umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000,00 zgodnie z tabelą nr 10.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 291.500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.500,00 zł – zgodnie z tabelą nr 6.

§ 5. 1. Przychody ogółem wynoszą 3.502.025,34 zł w tym:

1) z innych rozliczeń krajowych \wolne środki na rachunku j.s.t.\ 1.100.000,00 zł

2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 402.025,34 zł

3) z planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. kredytów - 2.000.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.160.000,00 zł, w tym:

1) spłata zaciągniętych pożyczek 460.000,00 zł

2) spłata zaciągniętych kredytów 700.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 2.342.025,34 zł sfinansowany będzie z :

1) zaciągniętego kredytu 2.000.000,00 zł

2) przychodów z innych rozliczeń krajowych 342.025,34 zł

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela nr 7.

§ 6. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 25.700,00 zł - zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł ,

2) celową - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 100.000,00 zł

§ 8. Limit zobowiązań na rok 2011 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 5.160.000,00 zł, w tym na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2011 – 2.000.000,00 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.160.000,00 zł

c) planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w 2011 r. - 2.000.000,00 zł. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 4.047.376,00 zł.

§ 9. Środki przekazane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy stanowią wznowienie w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i interwencyjnych oraz wypłat żołdów dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową.

§ 10. Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2011 – 2.000.000,00 zł

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.000.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności

2a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w 2011r.

2b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Zontek

Załącznik do Uchwały Nr III/16/10
Rady Gminy Porąbka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr1 i tabele nr.1-10 do uchwały budżetowej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »