| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i Uchwały Nr L/549/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi.

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 133.908.303,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 wraz z uzasadnieniem, w tym:

- dochody bieżące: 117.085.559,00 zł

- dochody majątkowe: 16.822.744,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 135.840.178,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 wraz z uzasadnieniem, w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości 113.078.693,00 zł zgodnie z zał. Nr 2A

- Wydatki inwestycyjne i majątkowe w wysokości 22.761.485,00 zł zgodnie z zał. Nr 2B

3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 489.400 zł zgodnie z zał. Nr 3

Wydatki budżetu obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.951.886,-

- udzielone dotacje 4.037.850,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.009.943,-

- wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków,

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 56.449,-

- poręczenia i gwarancje 500.000,-

- wydatki na obsługę długu publicznego 1.700.000,-

- inne wydatki statutowe 30.822.565,-

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(w tym wydatki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych –7.655.984,- zł) 22.761.485,-

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych stanowi zał. Nr 4

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy na kwotę 1.931.875 zł.

Źródłem pokrycia planowanego na rok 2011 deficytu budżetowego jest kredyt bankowy.

5. Ustala się przychody budżetu na rok 2011 w wys. 15.431.856,- zł na, które składają się:

- Wolne środki z roku 2010 - 2.431.856 zł

- Kredyt bankowy - 13.000.000 zł

6. Ustala się rozchody - spłatę zadłużenia w kwocie ogółem - 13.499.981, zł

z tytułu:

- Kredytu z ING Bank Śląski S.A. - 3.800.000,- zł

- Pożyczki z WFOŚiGW w K-cach (Termomodernizacja ZS Nr 1) - 423.049,- zł

- Kredyt bankowy PKO S.A. - 6.000.000,- zł

- Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) - 1.832.932,- zł

- Pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) - 1.444.000,- zł.

§ 2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2011r. w wysokości 250.000,- zł tj. 0,18% wydatków budżetu, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,-zł tj. 0,18% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na potencjalną spłatę różnic kursowych od pożyczki płatniczej w wysokości 1.000.000 zł tj. 0,74% wydatków budżetu.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 10.305.091 zł zgodnie z zał. Nr 5.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.050.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.050.000,- zł zgodnie z zał. Nr 6.

Kwoty powyższe zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2011:

„Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz wydatków nimi finansowanych”

- Dochody - 2.487.596,- zł

- Wydatki - 2.487.596,- zł

zgodnie z zał. Nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości – 4.037.850,- zł zgodnie z zał. Nr 8 w tym:

- dotacje podmiotowe – 2.607.755 zł

- dotacje celowe – 1.430.095 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień:

- dochody - 4.342.100,- zł

- wydatki - 516.000,- zł

zgodnie z zał. Nr 9.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia w innych bankach - niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy– bankowych lokat pieniężnych oraz zakupu bonów skarbowych – terminowych, z czasowo wolnych środków w budżecie na okres do trzech miesięcy.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,-zł. Kwota powyższa stanowi równocześnie limit zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów i przychodów budżetu gminy Pszczyna na rok 2011 według działów i źródeł dochodów wraz z uzasadnieniem

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków ogółem budżetu gminy Pszczyna na 2011 rok według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i rozchodów - załacznikmi: 2, 2A, 2B wraz z objaśnieniami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy - Rad Sołeckich - Zarządów Osiedli na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomamii

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów rachunku doachodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz wydatków nimi finansowanych na ropk 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

Plan zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »