| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/10 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz artykułów: 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i Uchwały Nr L/549/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi.

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 133.908.303,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 wraz z uzasadnieniem, w tym:

- dochody bieżące: 117.085.559,00 zł

- dochody majątkowe: 16.822.744,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 135.840.178,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 wraz z uzasadnieniem, w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości 113.078.693,00 zł zgodnie z zał. Nr 2A

- Wydatki inwestycyjne i majątkowe w wysokości 22.761.485,00 zł zgodnie z zał. Nr 2B

3. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 489.400 zł zgodnie z zał. Nr 3

Wydatki budżetu obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.951.886,-

- udzielone dotacje 4.037.850,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.009.943,-

- wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków,

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 56.449,-

- poręczenia i gwarancje 500.000,-

- wydatki na obsługę długu publicznego 1.700.000,-

- inne wydatki statutowe 30.822.565,-

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(w tym wydatki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych –7.655.984,- zł) 22.761.485,-

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych stanowi zał. Nr 4

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy na kwotę 1.931.875 zł.

Źródłem pokrycia planowanego na rok 2011 deficytu budżetowego jest kredyt bankowy.

5. Ustala się przychody budżetu na rok 2011 w wys. 15.431.856,- zł na, które składają się:

- Wolne środki z roku 2010 - 2.431.856 zł

- Kredyt bankowy - 13.000.000 zł

6. Ustala się rozchody - spłatę zadłużenia w kwocie ogółem - 13.499.981, zł

z tytułu:

- Kredytu z ING Bank Śląski S.A. - 3.800.000,- zł

- Pożyczki z WFOŚiGW w K-cach (Termomodernizacja ZS Nr 1) - 423.049,- zł

- Kredyt bankowy PKO S.A. - 6.000.000,- zł

- Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) - 1.832.932,- zł

- Pożyczki z NFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I) - 1.444.000,- zł.

§ 2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2011r. w wysokości 250.000,- zł tj. 0,18% wydatków budżetu, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,-zł tj. 0,18% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na potencjalną spłatę różnic kursowych od pożyczki płatniczej w wysokości 1.000.000 zł tj. 0,74% wydatków budżetu.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 10.305.091 zł zgodnie z zał. Nr 5.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.050.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.050.000,- zł zgodnie z zał. Nr 6.

Kwoty powyższe zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2011:

„Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz wydatków nimi finansowanych”

- Dochody - 2.487.596,- zł

- Wydatki - 2.487.596,- zł

zgodnie z zał. Nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości – 4.037.850,- zł zgodnie z zał. Nr 8 w tym:

- dotacje podmiotowe – 2.607.755 zł

- dotacje celowe – 1.430.095 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień:

- dochody - 4.342.100,- zł

- wydatki - 516.000,- zł

zgodnie z zał. Nr 9.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia w innych bankach - niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy– bankowych lokat pieniężnych oraz zakupu bonów skarbowych – terminowych, z czasowo wolnych środków w budżecie na okres do trzech miesięcy.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,-zł. Kwota powyższa stanowi równocześnie limit zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów i przychodów budżetu gminy Pszczyna na rok 2011 według działów i źródeł dochodów wraz z uzasadnieniem

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków ogółem budżetu gminy Pszczyna na 2011 rok według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i rozchodów - załacznikmi: 2, 2A, 2B wraz z objaśnieniami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy - Rad Sołeckich - Zarządów Osiedli na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomamii

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów rachunku doachodów jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz wydatków nimi finansowanych na ropk 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Planowane dotacje z budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/23/10
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

Plan zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »