| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/10 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95),

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 62 595 882,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 65 549 510,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 107 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 415 000 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w łącznej kwocie 415 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zestawienie planowanych w roku 2011 dotacji z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 3.

2. Poza dotacjami, o których mowa w ust. 1, planuje się przyznawanie dotacji w trybie:

1) przewidzianym dla wpłat do międzygminnych związków, których miasto jest członkiem na łączną kwotę 1 146 068 zł;

2) określonym w odrębnych przepisach, przewidzianym dla wpłat do Izby Rolniczej na kwotę 3 000 zł;

3) jako zwrot dotacji na kwotę 16 500 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2011 w wysokości 2 953 628,83 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą wolne środki na kwotę 18 841,83 zł oraz część planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów na łączną kwotę 2 934 787,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 648 841,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2 695 213,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2011:

1) kredytów na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2011 rat kredytów i pożyczek w wysokości 5 630 000 zł;

2) kredytów na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 3 500 000 zł;

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz poszczególne rodzaje wydatków majątkowych) w załączniku nr 2 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2011 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 500 000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 6 i 7 niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1 i 2 na gminne jednostki organizacyjne.

8. Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochody te zostały zgromadzone.

9. W toku realizacji budżetu wpłaty lokatorów z tytułu kaucji mieszkaniowych, w tym pierwszego wyposażenia mieszkań, uznaje się za dochody budżetu a wypłaty z tych tytułów traktuje się jako wydatki budżetu.

10. Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) obcych towarów i usług, zaewidencjonowane w tych jednostkach jako wydatki - ujmuje się w Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i wpłata dokonane są w tym samym roku budżetowym.

11. Zwroty i refundacje wypłaconych świadczeń zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i zwrot lub refundacja nastąpiły w tym samym roku budżetowym.

§ 9.

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje z budżetu miasta

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody własne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Inwestycje

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Deficyt

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »