| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/10 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95),

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 62 595 882,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 65 549 510,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 107 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 415 000 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w łącznej kwocie 415 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zestawienie planowanych w roku 2011 dotacji z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 3.

2. Poza dotacjami, o których mowa w ust. 1, planuje się przyznawanie dotacji w trybie:

1) przewidzianym dla wpłat do międzygminnych związków, których miasto jest członkiem na łączną kwotę 1 146 068 zł;

2) określonym w odrębnych przepisach, przewidzianym dla wpłat do Izby Rolniczej na kwotę 3 000 zł;

3) jako zwrot dotacji na kwotę 16 500 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2011 w wysokości 2 953 628,83 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będą wolne środki na kwotę 18 841,83 zł oraz część planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów na łączną kwotę 2 934 787,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 648 841,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2 695 213,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2011:

1) kredytów na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2011 rat kredytów i pożyczek w wysokości 5 630 000 zł;

2) kredytów na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 3 500 000 zł;

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz poszczególne rodzaje wydatków majątkowych) w załączniku nr 2 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2011 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 500 000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 6 i 7 niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1 i 2 na gminne jednostki organizacyjne.

8. Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochody te zostały zgromadzone.

9. W toku realizacji budżetu wpłaty lokatorów z tytułu kaucji mieszkaniowych, w tym pierwszego wyposażenia mieszkań, uznaje się za dochody budżetu a wypłaty z tych tytułów traktuje się jako wydatki budżetu.

10. Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) obcych towarów i usług, zaewidencjonowane w tych jednostkach jako wydatki - ujmuje się w Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i wpłata dokonane są w tym samym roku budżetowym.

11. Zwroty i refundacje wypłaconych świadczeń zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i zwrot lub refundacja nastąpiły w tym samym roku budżetowym.

§ 9.

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje z budżetu miasta

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody własne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Inwestycje

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/18/10
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Deficyt

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »