| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 33.663.722 zł. z tego :

a) dochody bieżące w wysokości 25.424.904 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8.238.818 zł

2. Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 42.199.572 zł z tego :

a) wydatki bieżące w wysokości 24.736.225 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 17.463.347 zł

2. Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do Budżetu.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 97.420 zł

2. celową w wysokości 62.580 zł z tego na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.580 zł

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Budżetu.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 8.535.850 zł który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) kredyty w wysokości 1.069.548 zł

b) pożyczki w wysokości 7.466.302 zł

2. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 3 do Budżetu.

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 9.916.302 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.380.452 zł

2. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 4 do Budżetu.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.416.302 zł w tym na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 6.129.548 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.380.452 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.406.302 zł

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 20.000 zł, według załącznika Nr 5 do Budżetu.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie załącznikiem Nr 6 do Budżetu.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w kwocie 1.881.280 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl

Załącznik Nr 1 do Budżetu
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK /wg działów i ważniejszych źródeł/ Załącznik Nr 1 do Budżetu

Załącznik Nr 2 do Budżetu
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK /w układzie działów klasyfikacji budżetowej/ Załącznik Nr 2 do Budżetu

Załącznik Nr 2a do Budżetu
Zalacznik3.xls

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WŁASNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK Załącznik Nr 2a do Budżetu

Załącznik Nr 3 do Budżetu
Zalacznik4.xls

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2011 ROKU Załącznik Nr 3 do Budżetu

Załącznik Nr 4 do Budżetu
Zalacznik5.xls

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK Załącznik Nr 4 do Budżetu

Załącznik Nr 5 do Budżetu
Zalacznik6.xls

WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2011 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI Załącznik Nr 5 do Budżetu

Załącznik Nr 6 do Budżetu
Zalacznik7.xls

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011 Załącznik Nr 6 do Budżetu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2011 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »