| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/22/10 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c,d,e,i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.212, art.214, art.215, art. 239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala

§ 1.

1. Dochody budżetu na 2011r. w wysokości 55.856.226,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 47.678.174,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 8.178.052,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu na 2011r. w wysokości: 54.287.303,00 zł

1) wydatki bieżące w wysokości 41.776.393,50 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.510.909,50 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp (środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) 7.715.503,03 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Wydatki bieżące obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32.731.913,62 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.938.915,62 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.792.998,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 3.421.630,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.677.510,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp (środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) 1.411.339,88 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 534.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę w budżecie miasta w kwocie: 1.568.923,00 zł.

2. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów (w wysokości 789.788,00 zł) i pożyczek (w wysokości 779.135,00 zł)

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów : 3.120.000,00 zł w tym:

1) kredytów w kwocie: 0,00 zł

2) pożyczek w kwocie: 1.120.000,00 zł

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2.000.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 4.688.923,00 zł

1) spłat kredytów 3.470.000,00 zł

2) spłat pożyczek 1.218.923,00 zł

3. Zestawienie przychodów i dochodów oraz wydatków i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną (na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie) w wysokości 390.000 zł

2) celową (na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym) w wysokości 120.000 zł

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały ,

4) dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały ,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały ,

6) zadania inwestycyjne i majątkowe jst - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały .

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.

2) Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5.000.000,00 zł.

3) Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 7.000.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł.

2) Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

4) Dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu.

§ 8.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków budżetowych.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Miasta co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. do 10-go i do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/22/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/22/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/22/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/22/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/22/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/22/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

załącznik nr 9

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »