| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 8 grudnia 2010r.

w sprawie regulaminu ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) - na wniosek Wójta Gminy Pilchowice i po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/338/10 z dnia 23 września 2010 roku.

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1.

Regulamin ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 8 grudnia 2010 r.

REGULAMIN
ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 1.

1. Nagrodę lub wyróżnienie Wójta Gminy Pilchowice za osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w danym roku kalendarzowym może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem Gminy Pilchowice albo członkiem stowarzyszenia lub klubu sportowego, którego siedzibą jest Gmina Pilchowice.

2. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia:

a) nagrodę pieniężną

b) wyróżnienia w postaci dyplomów, pamiątkowych statuetek lub listów gratulacyjnych.

3. Nagrodę pieniężną w wysokości do 1.000 zł może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii seniorów, który w roku złożenia wniosku spełnił, co najmniej jeden z warunków:

a) zajął medalowe miejsce w Mistrzostwach Polski,

b) został zakwalifikowany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,

c) brał udział w Mistrzostwach Świata lub Europy,

d) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich,

e) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich Olimpiad Specjalnych,

f) brał udział w Paraolimpiadzie,

g) zajął medalowe miejsce w międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy, z co najmniej pięciu krajów.

4. Nagrodę w postaci rzeczowej (odzież, obuwie, sprzęt sportowy) o wartości do 500 zł. może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii juniorów i młodszych kategoriach wiekowych, który w roku złożenia wniosku spełnił, co najmniej jeden z warunków:

a) zajął medalowe miejsce w Mistrzostwach Polski,

b) został zakwalifikowany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,

c) brał udział w Mistrzostwach Świata lub Europy,

d) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich,

e) brał udział w Igrzyskach Olimpijskich Olimpiad Specjalnych,

f) brał udział w Paraolimpiadzie,

g) zajął medalowe miejsce w międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy, z co najmniej pięciu krajów,

h) zajął medalowe miejsce we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na szczeblu województwa.

5. Przez daną dziedzinę sportu rozumie się dyscyplinę sportową wpisaną na listę Polskiego Związku Sportowego.

§ 2.

1. Wójt może przyznać nagrodę pieniężną lub wyróżnienie trenerom i innym osobom, które wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Nagroda pieniężna dla trenera lub i innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej może być przyznana w wysokości do 2 000,00 zł.

3. Zawodnik, trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną lub wyróżnienie wyłącznie za jedno (najwyższe) osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku kalendarzowym lub za całokształt działalności na rzecz mieszkańców Gminy Pilchowice.

§ 3.

1. Wójt Gminy może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) komisji Rady Gminy Pilchowice właściwej do spraw sportu;

b) zarządu klubu lub stowarzyszenia sportowego;

c) dyrektorów placówek oświatowych;

2. Wnioski o przyznanie nagród pieniężnych lub wyróżnień są składane według wzorów podanych w załącznikach.

3. Wnioski w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy od 1 stycznia do 31 stycznia roku następującego po tym, w którym wynik sportowy został osiągnięty.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wynik sportowy, a w szczególności:

a) zaświadczenie ze związku sportowego,

b) wyciąg z protokołu zawodów,

c) komunikat z zawodów.

6. Po przyznaniu nagrody Wójt zawiadamia nagrodzonego oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie, w którym nastąpi uroczyste wręczenie nagrody.

7. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są raz w roku do końca I półrocza i dotyczą osiągnięć sportowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok budżetowy.

8. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w uchwale budżetowej.

Załącznik Nr 1 do regulaminu do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek dla zawodnika

Załącznik Nr 2 do regulaminu do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 8 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek działacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »