| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Będzina na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art.51ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art.217, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 88 z 2008 roku poz. 539 z późniejszymi zmianami) —

Rada Miejska Będzina
uchwala co następuje:

§ 1.

1.

Ustala się dochody budżetu gminy

w wysokości

185 808 095 zł

z tego:

dochody bieżące

w wysokości

146 449 415 zł

dochody majątkowe

w wysokości

39 358 680 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr1

2.

Ustala się wydatki budżetu gminy

w wysokości

189 639 975 zł

z tego:

wydatki bieżące

w wysokości

135 707 063 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

53 932 912 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 3

§ 2.

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy wysokości 3.831.880 zł

Źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody uzyskane z tytułu wolnych środków.

§ 3.

1.

Ustala się przychody budżetu

w kwocie

14 113 975 zł

z tytułu :

sprzedaży papierów wartościowych

w kwocie

5 000 000 zł

pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW

na realizację inwestycji proekologicznych

w kwocie

2 000 000 zł

wolnych środków

w kwocie

7 113 975 zł

zgodnie z Tabelą nr 4

2.

Ustala się rozchody budżetu

w kwocie

10 282 095 zł

z przeznaczeniem na :

spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania

realizowanego z udziałem środków unijnych

w kwocie

1 000 000

wykup papierów wartościowych

w kwocie

5 370 000 zł

spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

w kwocie

3 912 095 zł

zgodnie z Tabelą nr 4

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych:

1. w wysokości 7 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów,

2. w kwocie 30.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5.

1.

Ustala się

rezerwę ogólną

w wysokości

800 000 zł

2.

Ustala się

rezerwy celowe

w wysokości

1 680 000 zł

z tego :

rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

jednostek budżetowych

w wysokości

1 094 000 zł

rezerwa celowa na zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego

w wysokości

386 000 zł

rezerwa celowa na zakupy i wydatki

inwestycyjne

w wysokości

200 000 zł

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 700.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska w wysokości 2.400.000 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 19 241 880 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku oraz plan wydatków nimi finansowanych w wysokości:

dochody

w kwocie

4 984 026 zł

wydatki

w kwocie

4 984 026 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do :

1. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków w ramach prowadzonego rachunku dochodów jednostki ,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym dokonywania zmian planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym wprowadzania nowych i rezygnacji z uchwalonych, z wyłączeniem wydatków planowanych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych

6. przyjmowania na rachunek wydatków i zmniejszania wykonania wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej w związku z uzyskaniem przez jednostki budżetowe zwrotów wydatków (refundacji wydatków) dokonanych w tym samym roku budżetowym.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Będzin.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

Zbiorcze zestawienie budżetu
Zalacznik1.pdf

Zbiorcze zestawienie budżetu Zbiorcze zestawienie budżetu

Tabela nr 1
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1 Tabela nr 1

Tabela nr 2
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2 Tabela nr 2

Tabela nr 3
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 3 Tabela nr 3

Tabela nr 4
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 4 Tabela nr 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 10 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik nr 3

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »