| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/26/2010 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”„d” i lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121, art.212, art. 239, art.264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Ujsołach uchwala

§ 1. Brak treści

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie: 15 066 704,13 zł. w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 11 583 470,00 zł. dochody majątkowe w wysokości 3 483 234,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie: 14 542 063,67 zł. w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 10 416 092,54 zł.

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4 125 971,13 zł.

3. Wydatki o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych 7 570 496,54 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 572 417,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 998 079,54 zł.

2) dotacje na zadania bieżące 503 075,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 818 975,00 zł.

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 405 546,00 zł.

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 118 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2. Brak treści

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 524 640,46 zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę, przypadających na 2011 rok, rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się kwotę przychodów z II transzy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości: 62 088,97 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 586 729,43 zł.

1) spłat kredytów 458 500,00 zł.

2) spłat pożyczek 128 229,43 zł.

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 3. Brak treści

1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł.

2) celową dla rad sołeckich w wysokości 40 000,00 zł. w tym:

- rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej Ujsoły 10 000,00 zł.

- rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej Glinka 10 000,00 zł.

- rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej Złatna 10 000,00 zł.

- rezerwa celowa dla Rady Sołeckiej Soblówka 10 000,00 zł.

3) na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 23 050,00 zł.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 498 334,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2. dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań bieżących gmin z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 203 005,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

3. dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 224 155 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

4. dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w wysokości 95 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują:

1. planowaną kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach na zadania bieżące w wysokości 49 550,00 zł.

2. planowaną kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach na zadania bieżące w wysokości 307 707,00 zł.

3. planowaną kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 145 818,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 6. Wyodrębnia się:

1. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11 a do uchwały

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych”. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały

§ 7. Brak treści

1. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 40 000 zł.

§ 8. Ustala się:

1. wydatki majątkowe w wysokości 4 125 971,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

2. wydatki na finansowanie zadań ze środków funduszy europejskich w wysokości 3 328 122,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 9. Brak treści

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykroczą poza rok budżetowy.

§ 11. Brak treści

1. Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 11 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 21 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki budżetowe na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Plan finansowy dochodów i wydatków własnych zadań bieżacych gminy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania NArkomanii na 2011 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Wydatki majątkowe w budżecie gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Nakłady na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich na 2011 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów na 2011 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.xls

Plany finansowe zakładów budżetowych

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11a.xls

Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/26/2010
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.doc

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 rok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »