| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do nin. uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

§ 1.

Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna, zwanego dalej Zespołem oraz określa warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.

§ 3.

Wójt Gminy występuje pisemnie do osób zarządzających podmiotami, o których mowa w § 2, o wyznaczenie osób do pracy w Zespole.

§ 4.

Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3, Wójt Gminy podpisuje porozumienie (z wyłączeniem kuratorów sądowych) z podmiotami, z których osoby będą członkami Zespołu. Przed podpisaniem porozumienia, osoba wyraża pisemną zgodę na pracę w Zespole.

§ 5.

Wójt Gminy po podpisaniu porozumień, o których mowa w § 4, powołuje w formie zarządzenia członków Zespołu.

§ 6.

Wójt Gminy odwołuje członków Zespołu na ich wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu, bądź na wniosek podmiotu, z którym zawarte zostało porozumienie.

§ 7.

Pierwsze posiedzenie Zespołu celem wyboru przewodniczącego i jego zastępcy zwołuje Wójt gminy, w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania porozumień, o których mowa w § 4. Przewodniczący i jego zastępca wybrany zostaje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

§ 8.

Na wniosek przewodniczącego, Zespół spośród swoich członków, może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

§ 9.

Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

§ 10.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

§ 11.

Z posiedzeń Zespołu i grup roboczych sporządza się listę obecności oraz protokół.

§ 12.

Posiedzenie Zespołu lub grupy roboczej jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy jego członków.

§ 13.

Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przedkłada Wójtowi gminy w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »