| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do nin. uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

§ 1.

Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna, zwanego dalej Zespołem oraz określa warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.

§ 3.

Wójt Gminy występuje pisemnie do osób zarządzających podmiotami, o których mowa w § 2, o wyznaczenie osób do pracy w Zespole.

§ 4.

Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3, Wójt Gminy podpisuje porozumienie (z wyłączeniem kuratorów sądowych) z podmiotami, z których osoby będą członkami Zespołu. Przed podpisaniem porozumienia, osoba wyraża pisemną zgodę na pracę w Zespole.

§ 5.

Wójt Gminy po podpisaniu porozumień, o których mowa w § 4, powołuje w formie zarządzenia członków Zespołu.

§ 6.

Wójt Gminy odwołuje członków Zespołu na ich wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu, bądź na wniosek podmiotu, z którym zawarte zostało porozumienie.

§ 7.

Pierwsze posiedzenie Zespołu celem wyboru przewodniczącego i jego zastępcy zwołuje Wójt gminy, w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania porozumień, o których mowa w § 4. Przewodniczący i jego zastępca wybrany zostaje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

§ 8.

Na wniosek przewodniczącego, Zespół spośród swoich członków, może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

§ 9.

Osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

§ 10.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

§ 11.

Z posiedzeń Zespołu i grup roboczych sporządza się listę obecności oraz protokół.

§ 12.

Posiedzenie Zespołu lub grupy roboczej jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy jego członków.

§ 13.

Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przedkłada Wójtowi gminy w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Miłkowski

Specjalista w zakresie public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »