| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28/III/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm .) oraz art.14 ust.8, art.15 ust.2 i ust.3 pkt 5, art.20 ust.1, art.27, art.29 i art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm .)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku, obrębie Libidza, przy drodze krajowej DK 43.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nienaruszający ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zgodny z przepisami odrębnymi, jest aktem prawa miejscowego oraz zawiera ustalenia zgodne z akceptowanymi celami rozwoju i kierunkami polityki przestrzennej gminy, z uwzględnieniem lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych wg zasad:

1) zrównoważonego rozwoju gminy w procesie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

2) ładu i harmonii w zagospodarowaniu przestrzennym w nawiązaniu do lokalnych cech środowiska przyrodniczego oraz wartości kulturowych gminy,

3) poprawy warunków zamieszkania i obsługi ludności,

4) umożliwiania rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców gminy oraz jednostek gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów osób trzecich, ekonomicznej efektywności realizacji zadań publicznych.

2. Obszar i zakres opracowania miejscowego planu określony w uchwale Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 301/XXXV/09 z dnia 25.08.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kłobuck, zgodny jest z art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Ustalenia planu, o którym mowa w ust. 1, wyrażone są:

1) w tekście niniejszej uchwały,

2) na rysunku planu, sporządzonym z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych w skali 1:1000 oraz map ewidencyjnych w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

4. Tekst uchwały określa:

1) ustalenie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,-

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

9) inne ustalenia porządkowe w przepisach końcowych i przejściowych.

5. Na rysunku planu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, moc obowiązującą mają następujące ustalenia:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole identyfikacyjne - literowe, określające przeznaczenie terenu,

5) inne oznaczenia uzupełniające.

§ 3. 1. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:

1) MPHU - tereny zabudowy produkcyjno - handlowo - usługowej z możliwością zabudowy mieszkaniowej,

2) KDL - tereny dróg publicznych gminnych lokalnych,

3) KDD - tereny dróg publicznych gminnych dojazdowych.

2. Stosuje się następujące oznaczenia terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi :

1) symbol literowy oznaczający jednakowe na całym terenie przeznaczenie podstawowe, ustalone planem dla wydzielonych terenów,

2) symbol cyfrowy oznaczający kolejne tereny o podobnym przeznaczeniu.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kłobucku, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzony na mapie zasadniczej, stanowiący integralną część ustaleń, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

4) terenie - należy przez to rozumieć jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu określone jako dopuszczalne,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalony rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w uchwale,

7) zakazie, nakazie - należy przez to rozumieć warunek konieczny realizacji danego ustalenia za wyjątkiem dopuszczenia,

8) zaleceniu - należy przez to rozumieć pożądaną realizację danego ustalenia, która nie jest warunkiem koniecznym,

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wielkość liczbową wyrażającą stosunek powierzchni zabudowanej przez budynki do powierzchni działki budowlanej przeznaczonej do ich realizacji (w obrębie linii rozgraniczających),

10) poziomie zero - należy przez to rozumieć poziom posadzki nad piwnicą i sutereną lub posadzki parteru budynku nie podpiwniczonego,

11) dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć nie wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowe, niezbędne dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej,

12) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi, inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ostateczne decyzje administracyjne,

13) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 5. Dla całego obszaru objętego planem ustala się konieczność rozdzielania funkcji mieszkaniowej od produkcyjnej pasem zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m, lokalizowanej na terenie, na którym prowadzona będzie działalność produkcyjna. Zieleń izolacyjna winna być zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę przed uciążliwościami pochodzącymi z zabudowy produkcyjnej.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 6. 1. W granicach obszaru objętego planem obowiązują ustalenia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wprowadzające ograniczenia zawarte w ust. 2 do 6.

2. Dla ochrony czystości powietrza przed zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi , gleby, wód powierzchniowych, wód podziemnych ustala się:

1) zakaz realizacji obiektów o funkcji usługowej lub produkcyjnej przed wykonaniem podstawowej sieci infrastruktury technicznej (wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja umożliwiająca odprowadzanie lub gromadzenie ścieków sanitarnych, deszczowych i technologicznych);

2) zakaz wprowadzania zanieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;

3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności gospodarczo- usługowej mogącej powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń, poza granice działek w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów,

4) nakaz zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła, wbudowanych lub wolno stojących z zastosowaniem ekologicznych nośników energii, w tym: energii elektrycznej, oleju opałowego lub urządzeń do nisko emisyjnych technologii spalania,

5) zalecenie stosowania energii odnawialnej, poprzez realizację kolektorów słonecznych.

3. Dla ochrony mieszkańców gminy przed hałasem ustala się zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej mogącej powodować przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy wznosić poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonym w przepisach odrębnych. Z uwagi na dopuszczenie na całym obszarze zabudowy mieszkaniowej, należy przyjąć klasyfikację ochrony akustycznej, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

4. W zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi ustala się:

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z terenów utwardzonych, do kanalizacji deszczowej na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci; do czasu jej realizacji, po uprzednim odpowiednim oczyszczeniu, wody należy rozprowadzać powierzchniowo lub gromadzić na terenie działki; wody z powierzchni czystych (dachy, tarasy, balkony) rozprowadzane powierzchniowo lub gromadzone na terenie działki,

2) zalecenie zatrzymania na miejscu wszystkich odpływów, które ze względu na swoje zanieczyszczenia nie wymagają odprowadzenia do kanalizacji lub dążenia do opóźnienia ich odprowadzenia do wód otwartych,

3) powierzchnie terenu wykorzystywane jako tereny składowe, przemysłowe, parkingowe itp. powinny mieć nawierzchnię nieprzepuszczalną aby uniemożliwić przedostawanie się ścieków pochodzących z tych powierzchni bezpośrednio do użytkowego poziomu wodonośnego; ścieki te winny zostać zebrane w szczelny system kanalizacji deszczowej podczyszczone do parametrów określonych w przepisach szczególnych przed odprowadzeniem do gruntu i wód powierzchniowych.

5. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się;

1) docelowo wybudowanie zbiorczych i lokalnych układów sieci kanalizacji sanitarnej ewentualnie indywidualnych oczyszczalni,

2) do czasu ich realizacji dopuszcza się możliwość lokalizacji zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków na terenie nieruchomości oraz wywóz ich przez odpowiednie służby do stacji zlewnych, obsługujących gminę,

3) na wszystkich terenach objętych działalnością gospodarczą ścieki technologiczne, jeżeli wystąpią, należy oczyszczać z zanieczyszczeń przemysłowych (metale ciężkie, fenole, tłuszcze itp.) w granicach własnych lokalizacji.

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) stosowanie zasad określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych przepisów szczególne; zakaz składowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bądź do środowiska,

2) zakaz używania do utwardzania i niwelacji terenów odpadów należących do określonych przepisach szczególnych kategorii odpadów niebezpiecznych oraz odpadów mineralnych pochodzenia górniczego, energetycznego, hutniczego, itp.; wskazane zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej.

Rozdział 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 7. 1. W planie ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1) powiązanie obszaru objętego planem z krajowym oraz gminnym układem komunikacyjnym poprzez:

a) włączenie drogi gminnej, stanowiącej drogę klasy L, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL, do DK 43 w miejscu i na warunkach określonych przez zarządcę drogi,

b) drogi gminne, stanowiące drogi klasy L i D, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL i KDD,

c) drogi i ulice stanowiące istniejący układ komunikacyjny nieoznaczone na rysunku planu.

2. Skrzyżowanie drogi oznaczonej symbolem KDD, równoległej do DK43, z drogą oznaczoną symbolem KDL prostopadłą do drogi DK43, należy zlokalizować min. 25,0 m od krawędzi jezdni DK43.

3. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy na terenach przeznaczonych do zainwestowania: 12,0m od linii rozgraniczających dróg gminnych lokalnych i dojazdowych.

4. Sposób zagospodarowania terenów komunikacji, lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni określają przepisy dotyczące dróg publicznych i innych.

§ 8. 1. Wszystkie tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej wymagają zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego, a ujęcia indywidualne mogą być stosowane tylko przejściowo.

2. Przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych należy uwzględniać wymogi dotyczące p. pożarowego zaopatrzenia wodnego; zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi należy zapewniać wydajność sieci hydrantowej lub zbiorniki wodne sztuczne dla celów p. pożarowych.

3. Dla nowych odbiorców wymagane jest uzyskanie zapewnienia dostawy wody i warunków technicznych podłączenia oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej urządzeń wodnych.

§ 9. 1. Ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych siecią kanalizacyjną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na terenach gdzie nie projektuje się kanalizacji sanitarnej oraz na terenach gdzie jest projektowana, do czasu jej realizacji ustala się obowiązek gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach na nieczystości ciekłe oraz wywożenia do właściwej oczyszczalni ścieków.

§ 10. 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie odbiorców przez stacje transformatorowe 15/0,4kV,

2) lokalizację nowych stacji transformatorowych dopuszcza się na terenach przeznaczonych pod funkcje usługowe, produkcyjne i mieszkaniowe.

2. Ustala się obowiązek kształtowania terenów zainwestowanych w sposób gwarantujący zachowanie strefy oddziaływania promieniowania elektroenergetycznego. W pobliżu czynnych linii energetycznych, w strefach jw. obowiązuje zakaz lokalizowania budynków związanym ze stałym pobytem ludzi oraz innych funkcji chronionych.

3. Rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci należy prowadzić w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym.

§ 11. W zakresie zaopatrzenia w łącza telefoniczne ustala się:

1. 1)zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

2. bezpośrednią obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy, na warunkach określonych przez właściwego operatora telekomunikacyjnego.

§ 12. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1. zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła, wbudowanych lub wolno stojących z zastosowaniem ekologicznych nośników energii, w tym: energii elektrycznej, oleju opałowego lub urządzeń do nisko emisyjnych technologii spalania.

§ 13. 1. W zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do kanalizacji deszczowej, na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej wody z terenów utwardzonych, po uprzednim odpowiednim oczyszczeniu, należy rozprowadzać powierzchniowo lub gromadzić na terenie działki,

3) wody z powierzchni czystych (dachy, tarasy, balkony) należy rozprowadzać powierzchniowo lub gromadzić na terenie działki.

2. Zaleca się zatrzymać w granicach działki wody opadowe, które ze względu na swoje zanieczyszczenia nie wymagają odprowadzenia do kanalizacji lub dążyć do opóźnienia ich odprowadzenia do wód otwartych.

§ 14. W granicach terenu oznaczonego symbolem 2MPHU, będącego obszarem zmeliorowanym, ustala się:

1) w wypadku lokalizacji obiektu budowlanego w sposób mogący naruszyć drenaż oraz rowy melioracyjne sporządzenie projektu przebudowy systemu w sposób umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie; projekt przebudowy należy uzgodnić z organem właściwym ds. melioracji i urządzeń wodnych,

2) wszelkie zaistniałe kolizje projektowanej zabudowy z istniejącymi urządzeniami melioracyjnymi winny być przebudowane kosztem i staraniem inwestora tej zabudowy, chyba że organ właściwy ds. melioracji i urządzeń wodnych postanowi inaczej.

§ 15. Na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmiany przebiegów istniejących uwidocznionych oraz nie uwidocznionych na rysunku planu przewodów i wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację nowych związanych z obsługą zagospodarowania, przy zachowaniu zasad określonych w pozostałych rozdziałach planu oraz przepisach szczególnych.

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów zawierające parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności zabudowy a także zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 16. Definiując ustalenia planu dla poszczególnych terenów, sporządzając wypisy i wyrysy z planu oraz badając zgodność planowanych na obszarze gminy przedsięwzięć z ustaleniami planu, należy brać pod uwagę zapisy zawarte we wszystkich rozdziałach wymienionych w § 1 ust.1.

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MPHU, 2MPHU ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe :

a) teren działalności produkcyjnej, przemysłu, składów i magazynów,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa, zieleń izolacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy,

3) Nakaz:

a) realizacji budynków o maksymalnej wysokości zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych oraz do 12,0 m,

b) projektowania poziomu "0" na wysokości do 0,9 m,

c) zbilansowania i zapewnienia miejsc postojowych w granicach działki, przy zapewnieniu ilości miejsc postojowych nie niższej niż:

- 1 mp/30 m2 powierzchni użytkowej, dla usług i zabudowy związanej działalnością gospodarczą, w tym produkcyjną,

- 1 mp/1 mieszkanie,

d) zaopatrzenia w wodę z wodociągu biegnącego w pasie drogowym oraz odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej - do czasu jej realizacji gromadzenie w szczelnych zbiornikach na nieczystości ciekłe i systematycznie wywożenie do oczyszczalni ścieków,

e) obsługi w zakresie telekomunikacji i energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń na warunkach, jakie zostaną określone przez zarządców tych sieci,

f) odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z terenów utwardzonych, do projektowanej w pasie drogowym kanalizacji deszczowej na warunkach ustalonych przez dysponenta sieci; do czasu jej realizacji, po uprzednim odpowiednim oczyszczeniu, wody należy rozprowadzać lub gromadzić na terenie działki; wody z powierzchni czystych (dachy, tarasy, balkony) rozprowadzane powierzchniowo lub gromadzone na terenie działki,

g) gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych na urządzone wysypisko śmieci, zalecana segregacja odpadów,

h) obsługi komunikacyjnej z drogi gminnej dojazdowej i lokalnej, na warunkach określonych przez zarządców dróg,

i) zachowania min. 15% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,

j) przeprowadzenia badań geologiczno - geotechnicznych gruntu przed przystąpieniem do projektowania obiektów budowlanych,

4) Zakaz:

a) realizacji obiektów i urządzeń szkodliwych dla zdrowia ludzi oraz środowiska przyrodniczego,

b) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,

c) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

d) zabudowy i utwardzenia powyżej 85 % powierzchni terenu,

e) lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości w najwyższym punkcie większej niż 30,0 m.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL - droga gminna lokalna, ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe :

a) ulica lokalna, dwukierunkowa jedno jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci uzbrojenia technicznego wg warunków ustalonych przez zarządcę drogi i dysponentów sieci,

b) parkowanie wzdłuż ulicy zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu i oznakowaniem ulic,

3) Nakaz:

a) zapewnienia 12,0 m szerokości w liniach rozgraniczających drogi,

b) zapewnienia swobody poruszania się osobom niepełnosprawnym,

c) zaprojektowania pasów zieleni wysokiej po obu stronach jezdni,

4) Zakaz:

a) lokalizacji obiektów kubaturowych.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD - droga gminna dojazdowa, ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe :

a) ulica lokalna, dwukierunkowa jedno jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci uzbrojenia technicznego wg warunków ustalonych przez zarządcę drogi i dysponentów sieci,

b) parkowanie wzdłuż ulicy zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu i oznakowaniem ulic,

3) Nakaz:

a) zapewnienia 10,0 m szerokości w liniach rozgraniczających drogi,

b) zapewnienia swobody poruszania się osobom niepełnosprawnym,

c) zaprojektowania pasów zieleni wysokiej po obu stronach jezdni,

4) Zakaz:

a) lokalizacji obiektów kubaturowych.

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 18. 1. Nowe granice winny być prowadzone zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej.

2. Zaleca się by linie podziału sięgające linii rozgraniczających z drogami publicznymi były do nich prostopadłe lub zbliżone do kąta prostego.

3. Kształt i powierzchnia projektowanych działek winna umożliwić ich zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu z uwzględnieniem przepisów szczególnych przy zachowaniu stref ochronnych od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu.

4. W przypadku niejednoczesnej realizacji planowanych przedsięwzięć, zagospodarowanie działek przedsięwzięć realizowanych wcześniej winno uwzględnić dostępność pozostałych działek do drogi publicznej.

5. Wydzielając drogi wewnętrzne, ciągi pieszo jezdne, konieczne jest uwzględnienie ukształtowania ternu oraz zapewnienie przebiegu kanałów umożliwiających odprowadzenie nawalnych wód opadowych, zgodne z naturalnym spadkiem terenu.

Rozdział 7.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 19. Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem.

Rozdział 8.
Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 20. Stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem dla terenów oznaczonych symbolami 1MPHU, 2MPHU ustala się w wysokości 30 %.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Dla terenów położonych w granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia ustanowione uchwałą nr 12/II/2001 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 33 poz. 840).

2. Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc sprzeczne z ustaleniami niniejszej uchwały decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na inwestycje, dla których zostały wydane nie uzyskano ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 22. 1. Rysunek planu, stanowi załącznik nr 1, do niniejszej uchwały.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck, stanowi załącznik nr 2, do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi załącznik nr 3, do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w palnie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowią załącznik nr 4, do niniejszej uchwały.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu - załącznik graficzny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Działając zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku stwierdza, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że rozwiązania przyjęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku, obrębie Libidza, przy drodze krajowej DK 43, nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonego Uchwałą Nr 129/XX/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 lutego 2008 r .

§ 2. Integralną częścią niniejszego stanowiska jest wyrys z rysunku "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Przewodniczący Rady Miejskej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kłobucku, obrębie Libidza, przy drodze krajowej DK 43.

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady Miejskej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 28/III/2010
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłobucku o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadności ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm .) Rada Miejska w Kłobucku rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki gminy.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci i urządzeń: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą:

1) wielkość środków przeznaczonych na inwestycję,

2) plany rozwoju sieci drogowej na terenie gminy i plany finansowania dróg gminnych,

3) plany finansowania budowy sieci wodociągowych i sanitarnych na terenie gminy.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kłobuck .

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. 1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy,

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP", a także właścicieli nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miejskej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »