| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9a ust. 1 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, pozycja 1493 z późniejszymi zmianami)

RADA MIASTA uchwala:

§ 1. Przyjąć Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IV / 22 / 11
Rady Miasta Lędziny
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. W celu realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Lędziny, uchwala się regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

4. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu i grup roboczych zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

2) podmiotach – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy;

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lędziny;

4) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach;

5) grupy robocze – należy rozumieć grupy robocze tworzone w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

§ 3.

Powoływanie członków i skład Zespołu

1. Zespół powołuje Burmistrz.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

- po jednym przedstawicielu

a) Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

b) Straży Miejskiej w Lędzinach,

c) Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,

d) placówek oświatowych działających na terenie miasta,

e) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach,

f) organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- dwóch przedstawicieli

g) Sądowych Służb Kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Tychach,

- trzech przedstawicieli

h) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

3. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, zapraszani przez przewodniczącego Zespołu przedstawiciele innych, niewymienionych w ust. 2 podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Lędziny, z podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

6. Burmistrz kieruje pisma do wszystkich podmiotów o wytypowanie swojego przedstawiciela do prac w Zespole.

7. Po złożeniu propozycji i akceptacji kandydatury Burmistrz podejmuje decyzję o powołaniu kandydata do składu Zespołu i zawiera z podmiotem porozumienie o współpracy.

8. Po podpisaniu wszystkich porozumień Burmistrz powołuje Zespół (w formie zarządzenia).

9. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz. Podczas posiedzenia odbiera od członków Zespołu oświadczenia, o których mowa w art. 9c ust. 3 ustawy.

10. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

11. Na pierwszym posiedzeniu wybierany również jest zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§ 4.

Odwoływanie i powoływanie nowych członków Zespołu

1. Burmistrz odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

a) na jego umotywowany pisemny wniosek,

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

c) na wniosek Zespołu,

d) na skutek utraty statusu przedstawiciela podmiotu,

e) na skutek naruszenia zasad współpracy,

f) na skutek naruszenia zasady zaufania poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań,

g) nierealizowania zadań Zespołu, w tym 50 % nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Zespołu w ciągu roku kalendarzowego,

h) w przypadku utraty praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) rozwiązania porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 7 regulaminu.

2. W przypadkach wymienionych w pkt 1 litery a – c odwołanie następuje po konsultacji z podmiotem, którego odwoływany jest przedstawicielem.

3. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu.

§ 5.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu

1. Zespół realizuje działania określone w ustawie, w uchwale nr XXV/161/08 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia programu pn. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Lędziny oraz innych programach na rzecz przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2. Zadania Zespołu określa art. 9 b ustawy.

3. Zespół obraduje na posiedzeniach.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach lub w Urzędzie Miasta Lędziny.

5. Posiedzenie Zespołu zwołuje jego Przewodniczący lub w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.

6. Prace zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

7. W razie okoliczności uniemożliwiających osobiste działanie Przewodniczącemu i jego zastępcy, przewodniczący może upoważnić pisemnie innego członka Zespołu.

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

9. Przewodniczący, zastępca lub inny upoważniony przez niego członek Zespołu zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej oraz jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zespołu na wniosek:

a) Burmistrza,

b) co najmniej połowy składu Zespołu.

10. W sytuacjach szczególnych, wobec niemożności zwołania Zespołu przez Przewodniczącego, jego zastępcę lub innego członka Zespołu posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Zespołu.

11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia winno nastąpić co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

12. Zawiadomienie o terminie posiedzenia może nastąpić za pomocą poczty, fax-u, poczty elektronicznej oraz telefonu.

13. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

14. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, Zespół może powołać grupy robocze, na zasadach określonych w ustawie.

15. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

16. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

17. Szczegółowy tryb pracy Zespołu i grup roboczych określony zostanie w regulaminie funkcjonowania Zespołu i zatwierdzony przez Burmistrza.

18. W wykonywaniu swoich zadań Zespół może współpracować z różnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi.

19. Przewodniczący Zespołu składa Burmistrzowi coroczne sprawozdanie z pracy Zespołu w terminie do 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gajewska – Cygan

Właścicielka i dyrektor zarządzającym w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »