| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny

2. Wzór wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej określi Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.

3. Ustala się szczegółowe kryteria oceny wniosków dla realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

4. Wnioskom o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, przyznawane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium, liczbę punktów mnoży się przez wagę kryterium. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia kolejności (hierarchizacji) realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów

5. Burmistrz Miasta Lędziny w terminie 30 dni od złożenia wniosku, po zapoznaniu się z opinią, branżowego referatu Urzędu Miasta Lędziny dokonuje jego oceny według kryteriów określonych w załączniku nr 1 do uchwały- przyjmując do realizacji bądź odrzucając wniosek wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IV / 25 / 11
Rady Miasta Lędziny
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Lp

Kryteria oceny

Maksymalna liczba punktów

Waga

1

Obszar wnioskowanych działań:

1-6

2

-nauka, szkolnictwo wyższe, edukacji, oświata, wychowanie

5

2

-gospodarka komunalna gminy (drogi, wodociągi, place zabaw, boiska sportowe itp.)

6

2

-kultura i ochrona dóbr dziedzictwa narodowego (organizacja wystaw, koncertów, spotkań, odczytów, konkursów itp.)

4

2

-

-wspieranie i upowszechnianie sportu, turystyki, kultury fizycznej

3

2

2.

Zgodność wniosku z działalnością gminy względem zakresu kryterium i obowiązujących dokumentów w tym względzie (strategia miasta, plany inwestycyjne, programy, ustalenia, uchwały itp.)

0-1

2

3.

Doświadczenie we współpracy z miastem względem realizacji przedsięwzięć lokalnych i zadań pożytku publicznego

0-2

1

4.

Wkład finansowy wniesiony w realizację zadania:

1-10

3

-0% wartości zadania

0

3

-do 50% wartości zadania

2

3

-od 50-80% wartości zadania

4

3

-powyżej 80% wartości zadania

5

3

5.

Praca własna, społeczna wnioskodawcy na rzecz realizacji zadania

0-6

4

6.

Przygotowanie dokumentacji realizacji zadania (projekty, kosztorysy, pozwolenia, uzgodnienia itp.)

1-3

2

7.

Zakładany udział środków budżetu miasta w realizację zadania

0-5

2

-do 20.000,00 zł.

10

2

-od 21.000,00 zł. do 50.000,00 zł.

8

2

-od 51.000,00 zł. do 100.000,00 zł.

6

2

-powyżej 100.000,00 zł.

4

2

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »