| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Lipie

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipie lub jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipie lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanym dalej ,,należnościami cywilnoprawnymi” od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej ,,dłużnikami”.

2. Uchwała ma zastosowanie do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych należnych Gminie a pobieranych przez:

- jednostki podlegające Gminie Lipie działające jako jednostki budżetowe.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. organie – należy przez to rozumieć Wójta, osobę zarządzającą jednostką budżetową,

2. decyzji – wyrażone na piśmie jednostronne oświadczenie woli,

3. minimalnym wynagrodzeniu – jest to minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez właściwy organ.

§ 3. 1. należności cywilnoprawne mogą zostać umorzone w całości lub w części lub na wniosek dłużnika wyłącznie w przypadku uzasadnionym ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi.

2. Umorzenie należności cywilnoprawnych może nastąpić również z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności cywilnoprawnych, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności cywilnoprawnych oraz odsetek należnych, naliczonych od dnia pierwotnego terminu zapłaty do dnia zapłaty w stosunku do pozostałej do zapłaty części należności. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

4. Umorzenie należności głównej powoduje jednocześnie umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku procentowym podlegają umorzeniu należności uboczne. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 4. Do umorzenia należności uprawnieni są:

1. kierownicy jednostek podległych, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza w dniu podjęcia decyzji kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2. Wójt Gminy Lipie w odniesieniu do należności nie przekraczających trzykrotności minimalnego wynagrodzenia w roku podjęcia decyzji umorzeniowej. Wójt może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

3. W pozostałych przypadkach Wójt Gminy Lipie dokonuje umorzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy Lipie.

4. Kwoty należności cywilnoprawnych tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 5. 1. W przypadkach, jeżeli terminowe spłacenie należności cywilnoprawnych mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, organ bez względu na kwotę należności, na udokumentowany wniosek dłużnika może jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności cywilnoprawnych na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

2. Od należności cywilnoprawnej, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres, na który została wydana decyzja.

§ 6. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych dłużnika składa do uprawnionego organu wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku.

2. Do wniosku dłużnik zobowiązany jest załączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej.

3. Organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

4. W przypadku, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca, do postępowania w sprawie umarzania, odroczenia lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

5. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczenia odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji.

6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z należnymi odsetkami.

7. Wymogi wniosku o którym mowa w pkt 1 zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Organ może cofnąć swą decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należności cywilnoprawnych jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których podjęto taką decyzję okazały się fałszywe, bądź decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 103/XVI/2000 Rady Gminy Lipie z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłaceniu wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka


Załącznik do Uchwały Nr V/24/2011
Rady Gminy Lipie
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Wniosek o umorzenie należności pieniężnej lub odroczenie jej spłaty bądź rozłożenie na raty

powinien zawierać następujące elementy:

1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, NIP,

2. określenie organu, do którego kierujemy wniosek,

3. treść żądania, rodzaju ulgi w zapłacie należności, o którą ubiega się strona:

a) wniosek o umorzenie należności pieniężnej,

b) wniosek o odroczenie terminu płatności,

c) wniosek o rozłożenie należności na raty,

4. kwota zadłużenia,

5. zakres wnioskowanej ulgi: określenie terminu odroczenia płatności, określenie ilości rat, ich wysokości oraz wnioskowane terminy płatności,

6. informacja o:

a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób będących na jego utrzymaniu (zaświadczenie z zakładu pracy lub potwierdzające status bezrobotnego),

b) stanie finansowym dłużnika,

c) istniejących innych zobowiązaniach dłużnika (np.: umowy kredytowe),

d) złym stanie zdrowia (zaświadczenie lekarskie).

Dokumentami potwierdzającymi sytuację umożliwiającą dokonanie zapłaty należności mogą być:

- zaświadczenie o osiąganych dochodach dłużnika oraz członków rodziny, np.: kserokopia PIT, odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z urzędu pracy, zakładu pracy itd.,

- dokumenty potwierdzające ponoszone koszty, np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków, itp.

- złożenie informacji o otrzymanej pomocy publicznej,

7. podanie przyczyny ubiegania się o określoną ulgę,

8. podpis osoby składającej wniosek.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Tadeusz Pułka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »