| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Panki

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Panki, stanowiące załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania :

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2) posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Panki,

3) dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.:Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz.1002 z późn. zm),

4) posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadający im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz.753),

5) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

6) posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,

3) umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt lub zezwolenie na prowadzenie schroniska własnego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt musi przestrzegać przepisów w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, a w szczególności spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne,

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi,

4) teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, utwardzony, z dostępnością do mediów, z możliwością swobodnego ustawienia bud, wydzielenia kojców, zaplecza socjalno-technicznego z możliwością wykonania zadaszenia w przypadku schronisk innych niż gminne,

5) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności,

6) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne,

7) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

8) po uzyskaniu zezwolenia posiadać i prowadzić wykaz zwierząt przebywających w schronisku.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,

3) umowa lub zezwolenie dysponowania terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne,

4) umowa z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo uprawnienia do wykonywania tych czynności.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne,

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność; w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi,

4) teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, a przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne,

5) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych,

6) po uzyskaniu zezwolenia prowadzić rejestr grzebanych lub spalanych zwierząt i ich części,

7) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne,

8) posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów i ich utylizację, .

9) posiadać dokumenty dotyczące wytwarzania odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach,

10) spełniać wymogi w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002r., str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.),

11) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) dokumenty pozwalające na dysponowanie terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę, akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu lub użytkowania w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »