| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Panki

z dnia 10 stycznia 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Panki, stanowiące załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania :

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2) posiadać aktualną umowę ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Panki,

3) dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.:Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz.1002 z późn. zm),

4) posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadający im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz.753),

5) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

6) posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,

3) umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt lub zezwolenie na prowadzenie schroniska własnego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt musi przestrzegać przepisów w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, a w szczególności spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne,

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi,

4) teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, utwardzony, z dostępnością do mediów, z możliwością swobodnego ustawienia bud, wydzielenia kojców, zaplecza socjalno-technicznego z możliwością wykonania zadaszenia w przypadku schronisk innych niż gminne,

5) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności,

6) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne,

7) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,

8) po uzyskaniu zezwolenia posiadać i prowadzić wykaz zwierząt przebywających w schronisku.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,

3) umowa lub zezwolenie dysponowania terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę w przypadku prowadzenia schronisk innych niż gminne,

4) umowa z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo uprawnienia do wykonywania tych czynności.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/11
Rady Gminy Panki
z dnia 10 stycznia 2011 r.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne,

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność; w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt i przepisami weterynaryjnymi,

4) teren, o którym mowa w pkt 2 musi być ogrodzony, a przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne,

5) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych,

6) po uzyskaniu zezwolenia prowadzić rejestr grzebanych lub spalanych zwierząt i ich części,

7) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne,

8) posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór odpadów i ich utylizację, .

9) posiadać dokumenty dotyczące wytwarzania odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach,

10) spełniać wymogi w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002r., str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.),

11) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami o których mowa w ust. 2 są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą,

2) dokumenty pozwalające na dysponowanie terenem, na którym prowadzona działalność będzie zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenie na budowę, akt notarialny, umowa dzierżawy, najmu lub użytkowania w przypadku prowadzenia grzebowisk innych niż gminne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »