| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 29 lipca 2010r.

do Porozumienia nr 77/PZD/10 z dnia 29 lipca 2010r

§2 ust 3 porozumienia otrzymuje brzmienie:

„3.W przypadku , gdy warunki zimowe nie ustąpią do dnia 15 kwietnia 2011r. ,

Przekazujący dopuszcza możliwość przedłużenia prowadzenia akcji zimowej na odcinkach dróg powiatowych objętych porozumieniem, na których będą panowały trudne warunki drogowe, do 30 kwietnia 2011 roku w ramach dodatkowych środków pod warunkiem zgłoszenia i pisemnego uzasadnienia potrzeby kontynuowania akcji zimowej. Sytuacja opisana powyżej ma również zastosowanie w przypadku konieczności rozpoczęcia akcji zimowej przed dniem 1 listopada 2010r. – każdorazowo po akceptacji PZD w Żywcu.

W związku z tym zapłata za kontynuowanie akcji zimowej po 15 kwietnia 2011 roku będzie obliczana za każdy dzień wg stawek obowiązujących na podstawie niniejszego porozumienia dla każdej drogi z osobna, a środki zostaną przekazane do 31 maja 2011 roku.

Warunkiem przekazania dodatkowych środków będzie złożenie faktur na podstawie dokumentów uzasadniających prowadzenie akcji zimowej na przedmiotowych odcinkach dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem po 15 kwietnia 2011r., co stanowić będzie rozliczenie przekazania dodatkowych środków, które zostanie zaakceptowane i zweryfikowane przez PZD w Żywcu i przekazane do Starostwa Powiatowego w terminie do 25 maja 2011 r. celem zapłaty za wykonanie zadania.”

§ 2.

§2 ust. 4 porozumienia otrzymuje brzmienie:„ 4. Przejmujący zobowiązany jest przedstawić Przekazującemu szczegółowe rozliczenie wykorzystania przekazanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z kopiami faktur wystawionych przez wykonawców w terminie do dnia 15 maja 2011r. po zakończeniu sezonu zimowego .”

§ 3.

§2 ust. 5 porozumienia otrzymuje brzmienie:

„ 5. W przypadku , gdy koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych będą niższe od kwoty , określonej w ust.1 , różnica zostanie wykorzystana na bieżące utrzymanie tych dróg po podjęciu decyzji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w porozumieniu z Gminą Czernichów , z tym że w odbiorach tych robót będzie także uczestniczył przedstawiciel PZD w Żywcu ( Przejmujący przekaże egzemplarz protokołu odbioru uczestnikom odbioru ) .Wykorzystanie i rozliczenie wykorzystanych pozostałych środków na bieżące utrzymanie dróg powinno nastąpić do dnia 30 września 2011r. W razie nie wykorzystania ww. środków na bieżące utrzymanie dróg do dnia 30 września 2011r. środki te zostaną zwrócone Przekazującemu do dnia 15 października 2011r. ”

§ 4.

Do treści §2 porozumienia wprowadza się dodatkowo ust.10 , który otrzymuje brzmienie :

„ 10. Środki finansowe , o których mowa w ust.1 , będą podlegały waloryzacji z dniem 1 stycznia 2011r. , przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem , ogłoszonego na podstawie art. 94 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Waloryzacja obejmować będzie również wzrost podatku VAT . Waloryzacja zostanie potwierdzona aneksem do niniejszego porozumienia , zawartego do dnia 31.03.2011r. ”

§ 5.

Zmienia się treść §3 porozumienia , który otrzymuje brzmienie :

„1 . Przekazujący zezwala na zawarcie pomiędzy sąsiadującymi gminami porozumienia , które określi sposób wykonywania i sprawy finansowe wykonywania odśnieżania odrębnie dla każdej drogi powiatowej.

2 . PZD w Żywcu ma prawo do kontroli prowadzonej akcji zimowej na terenie Gminy ”.

§ 6.

Zmienia się treść §4 ust.5 porozumienia, który otrzymuje brzmienie :

„5. W przypadku nie dotrzymania postanowień zawartych w ust.3 przekazujący wstrzymuje przekazanie środków finansowych.”

§ 7.

Zmienia się treść §5 ust.1 porozumienia , który otrzymuje brzmienie :

„1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony , tj. od dnia 01.11.2010r. do dnia 15.10.2011r.”

§ 8.

Zmienia się treść §9 porozumienia , który otrzymuje brzmienie :

„Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”

§ 9.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 10.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania .

§ 11.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄY:

PRZEJMUJĄCY:

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Jan Miodoński

Wójt


Adam Kos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »