| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 157/PZD/10 Wójta Gminy Lipowa; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 24 września 2010r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Lipowa obowiązków Inwestora zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w Lipowej w ciągu DP 1455 S Pietrzykowice- Lipowa- Ostre-Leśna na odcinku od Centrum Lipowej w kierunku Ostrego na długości 1,7 km"

Powiat Żywiecki oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na przyjęcie przez Gminę Lipowa obowiązków Inwestora zadania pn. : „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w Lipowej w ciągu DP 1455 S Pietrzykowice- Lipowa- Ostre- Leśna na odcinku od Centrum Lipowej w kierunku Ostrego na długości 1,7 km"- według projektu firmy „Usługi Projektowe Michał Koral" z siedzibą: 43- 340 Kozy, ul. Astrów 5;

2) udostępni Gminie Lipowa prawo do dysponowania nieruchomością w obrębie pasa drogowego DP nr 1455 S - w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem;

3) upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102a, douczestnictwa w komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlanych w ramachprzedmiotowego zadania.

§ 2.

Realizacja zadania o którym mowa w §1 w całości zostanie sfinansowana ze środków Gminy Lipowa.

§ 3.

1) Wszystkie czynności formalno- prawne, związane z realizacją robót o których mowa w §1 (prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, wybór wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego, podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie robót oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, rozliczenie zadania) będą prowadzone przez Gminę Lipowa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

2) Powiat Żywiecki zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji zadania objętego porozumieniem.

3) W ramach kontroli Gmina Lipowa jest zobowiązana udzielić Powiatowi Żywieckiemu wszystkich informacji, dotyczących realizacji zadania, objętego niniejszym porozumieniem.

4) Gmina Lipowa jest zobowiązana powiadomić Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu o planowanym terminie odbioru końcowego zadania z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem oraz umożliwić przedstawicielowi PZD w Żywcu udział w czynnościach odbioru końcowego inwestycji.

5) Gmina Lipowa zobowiązuje się do przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Żywcu dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w pliku PDF i DXF.

§ 4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 6.

Porozumienie zawarto w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach , po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do opublikowania.

§ 7.

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄY:

PRZEJMUJĄCY:

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Jan Miodoński

Wójt


Wojciech Zuziak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »