| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 158/PZD/10 Wójta Gminy Lipowa; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 24 września 2010r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Lipowa obowiązków Inwestora zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową o długości 1,2 km oraz poszerzenie jezdni w ciągu DP nr 1405 S Żywiec- Lipowa- Buczkowice w miejscowości Leśna w kierunku Żywca"

Powiat Żywiecki oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na przyjęcie przez Gminę Lipowa obowiązków Inwestora zadania pn. :„Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową o długości 1,2 km oraz poszerzenie jezdni w ciągu DP nr 1405 S Żywiec- Lipowa- Buczkowice w miejscowości Leśna w kierunku Żywca"- według projektu firmy „ KBN Projekt, Arkadiusz Krzesak" z siedzibą:34-300 Żywiec, ul. Młyńska 5;

2) udostępni Gminie Lipowa prawo do dysponowania nieruchomością w obrębie pasa drogowegoDP nr 1405 S -w zakresie objętym przedmiotowym zadaniem;

3) upoważnia Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu z siedzibą: 34-300 Żywiec, ul. Leśnianka 102a, douczestnictwa w komisji dokonującej odbioru końcowego robót budowlanych w ramachprzedmiotowego zadania.

§ 2.

Realizacja zadania o którym mowa w §1 w całości zostanie sfinansowana ze środków Gminy Lipowa.

§ 3.

1) Wszystkie czynności formalno- prawne, związane z realizacją robót o których mowa w §1 (prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, wybór wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego, podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie robót oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, rozliczenie zadania) będą prowadzone przez Gminę Lipowa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

2) Powiat Żywiecki zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji zadania objętego porozumieniem.

3) W ramach kontroli Gmina Lipowa jest zobowiązana udzielić Powiatowi Żywieckiemu wszystkich informacji, dotyczących realizacji zadania, objętego niniejszym porozumieniem.

4) Gmina Lipowa jest zobowiązana powiadomić Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu o planowanym terminie odbioru końcowego zadania z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem oraz umożliwić przedstawicielowi PZD w Żywcu udział w czynnościach odbioru końcowego inwestycji.

5) Gmina Lipowa zobowiązuje się do przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Żywcu dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w pliku PDF i DXF.

§ 4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 6.

Porozumienie zawarto w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach , po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do opublikowania.

§ 7.

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄY:

PRZEJMUJĄCY:

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Jan Miodoński

Wójt


Wojciech Zuziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »