| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MZJOŚ/10/2010 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 7 grudnia 2010r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a

Na podstawie uchwały nr XXII/590/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań z zakresu edukacji publicznej,

Miasto Gliwice reprezentowane przez Renatę Caban - Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice
zawiera porozumienie z
Gminą Knurów reprezentowaną przez Piotra Surówkę Zastępcę Prezydenta Miasta Knurów

§ 1

Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w sprawie zorganizowania nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a dla 44 uczniów szkół prowadzonych przez Gliwice, Knurów, Koty, Paczynę, Przyszowice, Pyskowice, Smolnicę, Zabrze - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia, o których mowa w § 2 związanego z nauczaniem religii Kościoła EwangelickoAugsburskiego, w wymiarze 18/18 etatu, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach przy ul. Gomułki 16a. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym w Gliwiacach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

§ 2

1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1 a które ponosi Miasto Gliwice obejmują:

1) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3) § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

4) § 4120 Składki na Fundusz Prace

5) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. Gmina Knurów ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalnie dla 2 uczniów z terenu Gminom Knurów, tj. 0,05 tych kosztów.

§ 3

1. Średnie miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 wynoszą 144,43 złotych w roku szkolnym 2010/2011. Kalkulację planowanych kosztów poniesionych przez Miasto Gliwice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Knurów zobowiązuje się przekazywać Miastu Gliwice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów, tj. 1733,16 złotych za okres od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2011 r.

3. Gmina Knurów zobowiązuje się przekazać jednorazowo kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2 na rachunek Miasta Gliwice, tj. ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Gliwice, nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252, po zakończonym roku szkolnym 2010/2011 do dnia 30 września 2011 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

1. Kwoty wykazane § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela określonych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej określona w § 3 ust. 2 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do dnia 30 listopada 2011r. Miasto Gliwice przedstawi Gminie Knurów rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Knurów, to Gmina Knurów zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Knurów zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Knurów, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 na konto przekazującego dotację. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Gliwice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w ustawowej wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5

1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a - za okres od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2011r.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań, o których mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku.

§ 6

1. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r.

§ 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Miasto Gliwice


Zastępca Prezydenta Miasta


Renata Caban
Gmina Knurów


Zastępca Prezydenta


Piotr Surówka


Załącznik do porozumienia nr MZJOś/10/2010 z dnia 07.12.2010r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

KALKULACJA KOSZTÓW

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT ZATRUDNIENIA

KOSZT ZATRUDNIENIA W OKRESIE IX 2010 - VIII 2011

LP

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LICZBA UCZNIÓW

CZĘŚĆ WYMIARU ETATU PRZYPADAJĄCA NA JST

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT PRZYPADAJĄCY NA POSZCZEGÓLNE JST

OGÓŁEM KOSZTY IX 2010 - VIII 2011

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

RAZEM

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

RAZEM

1

GLIWICE

32

0,72

2079,79

24957,48

1540,46

90,19

247,69

39,95

161,50

2079,79

18485,52

1082,25

2972,33

479,42

1937,96

24957,48

2

KNURÓW

2

0,05

144,43

1733,16

106,98

6,26

17,20

2,77

11,22

144,43

1283,72

75,16

206,41

33,29

134,58

1733,16

3

KOTY

1

0,02

57,78

693,26

42,79

2,51

6,88

1,11

4,49

57,78

513,49

30,06

82,56

13,32

53,83

693,26

4

PACZYNA

2

0,05

144,43

1733,16

106,98

6,26

17,20

2,77

11,22

144,43

1283,72

75,16

206,41

33,29

134,58

1733,16

5

PRZYSZOWICE

1

0,02

57,78

693,26

42,79

2,51

6,88

1,11

4,49

57,78

513,49

30,06

82,56

13,32

53,83

693,26

6

PYSKOWICE

3

0,07

202,20

2426,42

149,77

8,77

24,08

3,88

15,70

202,20

1797,21

105,22

288,97

46,61

188,41

2426,42

7

SMOLNICA

1

0,02

57,78

693,26

42,79

2,51

6,88

1,11

4,49

57,78

513,49

30,06

82,56

13,32

53,83

693,26

8

ZABRZE

2

0,05

144,43

1733,16

106,98

6,26

17,20

2,77

11,22

144,43

1283,72

75,16

206,41

33,29

134,58

1733,16

RAZEM

44

1,00

2888,62

34663,16

2139,54

125,27

344,01

55,47

224,33

2888,62

25674,36

1503,13

4128,21

665,86

2691,60

34663,16

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »