| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MZJOŚ/10/2010 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 7 grudnia 2010r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a

Na podstawie uchwały nr XXII/590/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań z zakresu edukacji publicznej,

Miasto Gliwice reprezentowane przez Renatę Caban - Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice
zawiera porozumienie z
Gminą Knurów reprezentowaną przez Piotra Surówkę Zastępcę Prezydenta Miasta Knurów

§ 1

Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w sprawie zorganizowania nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a dla 44 uczniów szkół prowadzonych przez Gliwice, Knurów, Koty, Paczynę, Przyszowice, Pyskowice, Smolnicę, Zabrze - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia, o których mowa w § 2 związanego z nauczaniem religii Kościoła EwangelickoAugsburskiego, w wymiarze 18/18 etatu, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach przy ul. Gomułki 16a. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym w Gliwiacach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

§ 2

1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1 a które ponosi Miasto Gliwice obejmują:

1) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3) § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

4) § 4120 Składki na Fundusz Prace

5) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. Gmina Knurów ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalnie dla 2 uczniów z terenu Gminom Knurów, tj. 0,05 tych kosztów.

§ 3

1. Średnie miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 wynoszą 144,43 złotych w roku szkolnym 2010/2011. Kalkulację planowanych kosztów poniesionych przez Miasto Gliwice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Knurów zobowiązuje się przekazywać Miastu Gliwice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów, tj. 1733,16 złotych za okres od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2011 r.

3. Gmina Knurów zobowiązuje się przekazać jednorazowo kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2 na rachunek Miasta Gliwice, tj. ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Gliwice, nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252, po zakończonym roku szkolnym 2010/2011 do dnia 30 września 2011 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

1. Kwoty wykazane § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela określonych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej określona w § 3 ust. 2 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do dnia 30 listopada 2011r. Miasto Gliwice przedstawi Gminie Knurów rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Knurów, to Gmina Knurów zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Knurów zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Knurów, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 na konto przekazującego dotację. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Gliwice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w ustawowej wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5

1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a - za okres od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2011r.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań, o których mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku.

§ 6

1. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r.

§ 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Miasto Gliwice


Zastępca Prezydenta Miasta


Renata Caban
Gmina Knurów


Zastępca Prezydenta


Piotr Surówka


Załącznik do porozumienia nr MZJOś/10/2010 z dnia 07.12.2010r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

KALKULACJA KOSZTÓW

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT ZATRUDNIENIA

KOSZT ZATRUDNIENIA W OKRESIE IX 2010 - VIII 2011

LP

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LICZBA UCZNIÓW

CZĘŚĆ WYMIARU ETATU PRZYPADAJĄCA NA JST

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT PRZYPADAJĄCY NA POSZCZEGÓLNE JST

OGÓŁEM KOSZTY IX 2010 - VIII 2011

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

RAZEM

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

RAZEM

1

GLIWICE

32

0,72

2079,79

24957,48

1540,46

90,19

247,69

39,95

161,50

2079,79

18485,52

1082,25

2972,33

479,42

1937,96

24957,48

2

KNURÓW

2

0,05

144,43

1733,16

106,98

6,26

17,20

2,77

11,22

144,43

1283,72

75,16

206,41

33,29

134,58

1733,16

3

KOTY

1

0,02

57,78

693,26

42,79

2,51

6,88

1,11

4,49

57,78

513,49

30,06

82,56

13,32

53,83

693,26

4

PACZYNA

2

0,05

144,43

1733,16

106,98

6,26

17,20

2,77

11,22

144,43

1283,72

75,16

206,41

33,29

134,58

1733,16

5

PRZYSZOWICE

1

0,02

57,78

693,26

42,79

2,51

6,88

1,11

4,49

57,78

513,49

30,06

82,56

13,32

53,83

693,26

6

PYSKOWICE

3

0,07

202,20

2426,42

149,77

8,77

24,08

3,88

15,70

202,20

1797,21

105,22

288,97

46,61

188,41

2426,42

7

SMOLNICA

1

0,02

57,78

693,26

42,79

2,51

6,88

1,11

4,49

57,78

513,49

30,06

82,56

13,32

53,83

693,26

8

ZABRZE

2

0,05

144,43

1733,16

106,98

6,26

17,20

2,77

11,22

144,43

1283,72

75,16

206,41

33,29

134,58

1733,16

RAZEM

44

1,00

2888,62

34663,16

2139,54

125,27

344,01

55,47

224,33

2888,62

25674,36

1503,13

4128,21

665,86

2691,60

34663,16

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »