| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MZJOŚ/11/2010 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 7 grudnia 2010r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Arka" w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka" w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13.

Na podstawie uchwały nr XXII/590/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 9 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań z zakresu edukacji publicznej.

Miasto Gliwice reprezentowane przez Renatę Caban - Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice zawiera porozumienie z Gminą Knurów reprezentowaną przez Piotra Surówkę Zastępcę Prezydenta Miasta Knurów.

§ 1

Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka" w sprawie zorganizowania nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13 dla 42 uczniów szkół prowadzonych przez Gliwice, Pyskowice, Świętochłowice, Knurów, Zabrze – wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia, o których mowa w § 2 związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka”, w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach, przy. ul. Ziemowita 12. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13.

§ 2

1. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Gliwice obejmują:

1) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2) § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3) § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

4) § 4120 Składki na Fundusz Pracy

5) § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Gmina Knurów ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalnie dla 1 ucznia z terenu Gminy Knurów, tj. 0,01 tych kosztów.

§ 3

1. Średnie miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa § 2 wynoszą 31,53 złotych w roku szkolnym 2010/2011. Kalkulację planowanych kosztów poniesionych przez Miasto Gliwice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka”, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Knurów zobowiązuje się przekazywać Miastu Gliwice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów tj. 378,38 złotych za okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

3. Gmina Knurów zobowiązuje się przekazać jednorazowo kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2 na rachunek Miasta Gliwice, tj. ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Gliwice, nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 , po zakończonym roku szkolnym 2010/2011 do dnia 30 września 2011 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

1. Koszty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela określonych w § 2 i/lub zmiany lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej określona w § 3 ust. 2 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do dnia 30 listopada 2011 r. Miasto Gliwice przedstawi Gminie Knurów rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Arka” w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Knurów, to Gmina Knurów zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Knurów zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej w § 3 ust. 4;

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Knurów, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 na konto przekazującego dotację. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Gliwice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej w § 3 ust. 4.

§ 5

1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ARKA" w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13 - za okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań, o których mowa w ust. 1 strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

§ 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Miasto Gliwice


Zastępca Prezydenta Miasta


Renata Caban
Gmina Knurów


Zastępca Prezydenta


Piotr Surówka


Załacznik do porozumienia nr MZJOś/11/2010 r. z dnia 07.12.2010 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Arka" w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Krupniczej 13.

KALKULACJA KOSZTÓW

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT ZATRUDNIENIA

KOSZT ZATRUDNIENIA W OKRESIE IX 2010 - VIII 2011

LP

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Liczba uczniów

Część wymiaru etatu przypadająca na JST

Sredni miesięczny koszt przypadający na poszczególne JST

Ogółem koszty IX 2010 - VIII 20110

§ 4010

§4040

§ 4110

§4120

§ 4440

Suma

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4140

Suma

1

Gliwice

35

0,47

1481,97

17783,5

1084,72

85,41

177,754

28,67

105,42

1481,97

13016,69

1024,87

2132,95

344

1264,99

17783,5

3

Knurów

1

0,01

31,53

378,38

23,08

1,82

3,78

0,61

2,24

31,53

276,95

21,81

45,38

7,32

26,92

378,38

2

Pyskowice

3

0,04

126,13

1513,49

92,32

7,27

15,13

2,44

8,97

126,13

1107,8

87,22

181,53

29,28

107,66

1513,49

4

Swiętochłowice

1

0,01

31,53

378,38

23,08

1,82

3,78

0,61

2,24

31,53

276,95

21,81

45,38

7,32

36,92

378,38

5

Zabrze

2

0,03

94,6

1135,13

69,24

5,45

11,35

1,83

6,73

94,6

830,85

65,42

136,15

21,96

80,75

115,13

Razem

42

0,56

1765,76

21188,88

1292,44

101,77

211,79

34,16

125,6

1765,76

15509,24

1221,13

2541,39

409,88

1507,24

21188,88

42

0,056

15509,24

1221,13

2541,39

409,88

1507,24

21188,88

Zastępca Prezydenta Miasta


Renata Caban

Zastępca Prezydenta


Piotr Surówka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »