| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 535/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wilamowice; Zarządu Powiatu Bielskiego

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie powierzenia zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych położonych w granicach miasta Wilamowice, o długości 5,026 km

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu , w imieniu którego działają:

1. Starosta Bielski - Andrzej Płonka

2. Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”,

a Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez:

Burmistrza Wilamowic - Mariana Trelę

zwaną w treści porozumienia „Gminą”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych położonych w granicach miasta Wilamowice, o długości 5,026 km, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2. Porozumienie zawarto w oparciu o przepisy:

1)art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.),

2)art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

3)Uchwały Nr IV/3/13/10 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2011 roku.

4)Uchwały Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu właściwości powiatu.

§ 3. Gmina przejmuje do wykonania zadania i obowiązki zarządcy drogi polegające na:

a) utrzymaniu nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich (z wyłączeniem mostów przepustów), w tym zimowego utrzymania dróg, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

b) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu, z wyłączeniem opracowań projektowych,

c) wykonywaniu robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

d) przeciwdziałaniu niszczenia dróg przez ich użytkowników,

e) wprowadzaniu ograniczeń, bądź zamykaniu dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia w porozumieniu z zarządcami dróg,

f) utrzymaniu zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

§ 4. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie przekazanych zadań, związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w granicach miasta Wilamowice w 2011 roku w wysokości 47.900,00 zł brutto (słownie: czterdzieścisiedemtysięcydziewięćsetzłotych 00/100).

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane na konto nr 70 8134 0002 0000 0101 2000 0010 w BS Wilamowice w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, w wysokości 1/12 kwoty wymienionej w ust. 1.

3. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadań objętych porozumieniem i wydatkowania środków finansowych.

4. Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi sprawozdania w ujęciu rzeczowo-finansowym dotyczącego wydatkowanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1, na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w granicach miasta Wilamowice, za okres roczny w terminie do 15 stycznia 2012 r.

5. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych w postaci obfitych opadów śniegu, oraz silnych wiatrów powodujących zamiecie i zawieje śnieżne, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na koszt własny udostępni ciężki sprzęt do likwidacji powstałych utrudnień.

6. Drogi powiatowe podlegające powierzeniu niniejszym porozumieniem należy utrzymywać w sezonie zimowym wg standardów przyjętych przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej określonych w załączniku Nr 2 do porozumienia.

§ 5. 1. Powiat zastrzega sobie prawo uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 6. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania informacji o stanie zagrożenia i utrudnieniach występujących na utrzymywanych drogach do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, w dniach roboczych pod numer telefonu 0 33 818 40 33.

2. Gmina odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

3. Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem sprawować będzie Kazimiera Gabryś, nr telefonu 0 33 812 94 57.

§ 7. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

§ 8. 1. Ubezpieczenie wszystkich dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w 2011 roku należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

2. Gmina zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które będą określone w polisie ubezpieczeniowej.

§ 9. Porozumienie zawarto na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 10. 1. Powiat zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, w przypadku braku rzetelności w wykonywaniu przez Gminę zadań przekazanych porozumieniem.

2. W czasie trwania porozumienia każda ze stron może go rozwiązać za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 11. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Trela


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 535/2010
z dnia 31 grudnia 2010 r.

Lp.

Numer drogi

Nazwa odcinka

Długość /km/

Standard z.u.d.

1

2

3

4

5

1.

4492 S

ul. Pułaskiego

1,096

V

2.

4493 S

ul. Sienkiewicz

0,215

V

3.

4494 S

ul. Mickiewicza

0,89

V

4.

4495 S

ul. Kościuszki

1,00

V

5.

4496 S

ul. Bilczewskiego

0,95

V

6.

4497 S

ul. Konopnickiej

0,875

V

razem:

5,026

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Trela


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 535/2010
z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych

Na drogach V standardu zimowego utrzymania jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się jednak odstępstwa od standardu:

- po ustaniu opadów luźny śnieg do 16 godzin, zajeżdżony śnieg, nabój lodowy występuje,

- zaspy występują do 24 godzin

W miejscach przewidzianych do posypywania od stwierdzenia wystąpienia zjawiska może wystąpić: gołoledź, pośniegowa do 8 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Trela

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »